Beche­rov­ka hľa­dá svoj­ho prvé­ho amba­sá­do­ra pre Slo­ven­sko

Rišo Néveri / 14. júna 2016 / Business

Beche­rov­ka Ori­gi­nal, tak ako ju pozná­me v súčas­nos­ti, je výsled­kom váš­ne a nad­še­nia Jana Beche­ra, kto­rý sa napl­no oddal svoj­mu snu a roz­ho­dol sa ho zre­a­li­zo­vať.

Rád sa na veci poze­ral z iné­ho uhla, prek­va­po­val ľudí neča­ka­ný­mi rie­še­nia­mi, pre­to­že bol pre­sved­če­ný, že iba nad­še­nie a odhod­la­nie pri­ná­ša uni­kát­ne výsled­ky. Hna­la ho túž­ba vytvo­riť nie­čo nové, výni­moč­né, inšpi­ru­jú­ce. Prá­ve vďa­ka nemu vznik­la Beche­rov­ka, aj jej legen­dár­na zele­ná fľa­ša, kto­rá je pre ňu typic­ká dodnes, a len vďa­ka nemu sa táto znač­ka sta­la sve­to­zná­mou. A keď­že Beche­rov­ka zostá­va ver­ná odka­zu Jana Beche­ra, roz­hod­la sa vybrať ďal­šie­ho výni­moč­né­ho člo­ve­ka, kto­rý bude budo­vať jej imidž medzi Slo­vák­mi. A čo je na tom naj­lep­šie? Môžeš sa ním stať aj ty a byť prvým Beche­rov­ka Brand amba­sá­do­rom pre Slo­ven­sko!

Ak si mla­dý, komu­ni­ka­tív­ny, máš rád mar­ke­ting, orga­ni­zo­va­nie even­tov, doká­žeš sa nad­c­hnúť a už teraz máš v hla­ve plno nápa­dov, čo všet­ko by si ako Beche­rov­ka amba­sá­dor vymys­lel, nevá­haj. Všet­ky info náj­deš tu: https://www.profesia.sk/praca/pernod-ricard-slovakia/O2573628

Nechať sa inšpi­ro­vať a násled­ne inšpi­ro­vať iných – o to sa sna­ží Beche­rov­ka už vyše dve­sto rokov a pres­ne to bude aj nápl­ňou prá­ce budú­ce­ho Beche­rov­ka Brand amba­sá­do­ra. Samoz­rej­me, s váš­ňou a nad­še­ním

Pridať komentár (0)