Beche­rovka hľadá svojho prvého amba­sá­dora pre Slo­ven­sko

Rišo Néveri / 14. júna 2016 / Business

Beche­rovka Ori­gi­nal, tak ako ju poznáme v súčas­nosti, je výsled­kom vášne a nad­še­nia Jana Bechera, ktorý sa naplno oddal svojmu snu a roz­ho­dol sa ho zre­a­li­zo­vať.

Rád sa na veci poze­ral z iného uhla, prek­va­po­val ľudí neča­ka­nými rie­še­niami, pre­tože bol pre­sved­čený, že iba nad­še­nie a odhod­la­nie pri­náša uni­kátne výsledky. Hnala ho túžba vytvo­riť niečo nové, výni­močné, inšpi­ru­júce. Práve vďaka nemu vznikla Beche­rovka, aj jej legen­dárna zelená fľaša, ktorá je pre ňu typická dodnes, a len vďaka nemu sa táto značka stala sve­to­zná­mou. A keďže Beche­rovka zostáva verná odkazu Jana Bechera, roz­hodla sa vybrať ďal­šieho výni­moč­ného člo­veka, ktorý bude budo­vať jej imidž medzi Slo­vákmi. A čo je na tom naj­lep­šie? Môžeš sa ním stať aj ty a byť prvým Beche­rovka Brand amba­sá­do­rom pre Slo­ven­sko!

Ak si mladý, komu­ni­ka­tívny, máš rád mar­ke­ting, orga­ni­zo­va­nie even­tov, doká­žeš sa nad­c­hnúť a už teraz máš v hlave plno nápa­dov, čo všetko by si ako Beche­rovka amba­sá­dor vymys­lel, nevá­haj. Všetky info náj­deš tu: https://www.profesia.sk/praca/pernod-ricard-slovakia/O2573628

Nechať sa inšpi­ro­vať a následne inšpi­ro­vať iných – o to sa snaží Beche­rovka už vyše dve­sto rokov a presne to bude aj nápl­ňou práce budú­ceho Beche­rovka Brand amba­sá­dora. Samoz­rejme, s váš­ňou a nad­še­ním

Pridať komentár (0)