Bedrooms.sk – naj­ľah­šia ces­ta nájsť pod­ná­jom a spo­lu­bý­va­jú­cich

Rišo Néveri / 10. januára 2015 / Lifehacking

Štu­den­ti, pra­cu­jú­ci ľudia a mno­hí ďal­ší v Bra­ti­sla­ve hľa­da­jú byty na pre­ná­jom ale­bo spo­lu­bý­va­jú­cich. V rov­na­kej situ­ácii boli aj zakla­da­te­lia pro­jek­tu bedrooms.sk. Hľa­da­li byt na pre­ná­jom, ale zis­ti­li, že exis­tu­jú­ce strán­ky im vôbec nevy­ho­vo­va­li. Vytvo­ri­li pre­to strán­ku pod­ľa vlast­ných pred­stáv.

Po hľa­da­ní šťas­tia na exis­tu­jú­cich strán­kach zis­ti­li, že im na nich chý­ba­jú mno­hé fun­kcie. Cha­la­ni postrá­da­li mož­nosť vyhľa­dá­va­nia v cen­tre mes­ta v oko­lí auto­bu­so­vej sta­ni­ce a to im ostat­né strán­ky nedo­vo­li­li. Pou­ži­tie mapy by to však umož­ni­lo, a pre­to sa roz­hod­li kaž­dý inze­rát na bedrooms.sk vlo­žiť na mapu pod­ľa uli­ce. Pres­ne táto mapa sa vám po náv­šte­ve web­strán­ky zobra­zí. Strán­ka je svo­jou pod­sta­tou veľ­mi jed­no­du­chá a nevy­ža­du­je pre­kli­ka­nie sa, všet­ko sa deje na jed­nom mies­te.

Bedrooms.sk rie­ši ďal­šie prob­lé­my exis­tu­jú­cich strá­nok pri­da­ním mož­nos­tí vyhľa­dá­va­nia medzi inze­rát­mi. Prí­kla­dom také­ho­to rie­še­nia je vyhľa­dá­va­nie pod­ľa samos­tat­ných neprie­chod­ných izieb. Ten­to nápad pri­šiel z prob­lé­mu, kedy sa čas­to mie­ša­jú 3-izbo­vé a 2-izbo­vé byty s pre­chod­nou izbou.

Spo­čiat­ku sa na strán­ke nachá­dza­li aj inze­rá­ty od rea­lit­ných agen­túr, ale keď­že tie čas­to nebo­li ceno­vo korekt­né, boli odstrá­ne­né a na strán­ke náj­de­te len inze­rá­ty od fyzic­kých osôb. Cha­la­ni spra­vi­li poria­dok s cena­mi, keď­že sa vždy sna­žia uvá­dzať cenu za uby­to­va­nie vrá­ta­ne ener­gií.

Všet­ky tie­to vylep­še­nia a jed­no­du­ché intu­itív­ne roz­hra­nie posky­tu­je asi naj­lep­ší spô­sob hľa­da­nia nové­ho býva­nia. Nepla­tí­te rea­lit­ke a byt si náj­de­te rých­lo a pre­hľad­ne. Výbor­nou fun­kci­ou je aj ulo­že­nie obľú­be­ných inze­rá­tov. Na strán­ke sú zatiaľ len inze­rá­ty pre Bra­ti­sla­vu, ale čosko­ro sa dve­re otvo­ria aj pre ďaľ­šie loka­li­ty.

Zdroj: bedrooms.sk

Pridať komentár (0)