Bedrooms.sk – naj­ľah­šia cesta nájsť pod­ná­jom a spo­lu­bý­va­jú­cich

Rišo Néveri / 10. januára 2015 / Tools a produktivita

Štu­denti, pra­cu­júci ľudia a mnohí ďalší v Bra­ti­slave hľa­dajú byty na pre­ná­jom alebo spo­lu­bý­va­jú­cich. V rov­na­kej situ­ácii boli aj zakla­da­te­lia pro­jektu bedrooms.sk. Hľa­dali byt na pre­ná­jom, ale zis­tili, že exis­tu­júce stránky im vôbec nevy­ho­vo­vali. Vytvo­rili preto stránku podľa vlast­ných pred­stáv.

Po hľa­daní šťas­tia na exis­tu­jú­cich strán­kach zis­tili, že im na nich chý­bajú mnohé fun­kcie. Cha­lani postrá­dali mož­nosť vyhľa­dá­va­nia v cen­tre mesta v okolí auto­bu­so­vej sta­nice a to im ostatné stránky nedo­vo­lili. Pou­ži­tie mapy by to však umož­nilo, a preto sa roz­hodli každý inze­rát na bedrooms.sk vlo­žiť na mapu podľa ulice. Presne táto mapa sa vám po náv­števe web­stránky zobrazí. Stránka je svo­jou pod­sta­tou veľmi jed­no­du­chá a nevy­ža­duje pre­kli­ka­nie sa, všetko sa deje na jed­nom mieste.

Bedrooms.sk rieši ďal­šie prob­lémy exis­tu­jú­cich strá­nok pri­da­ním mož­ností vyhľa­dá­va­nia medzi inze­rátmi. Prí­kla­dom také­hoto rie­še­nia je vyhľa­dá­va­nie podľa samos­tat­ných neprie­chod­ných izieb. Tento nápad pri­šiel z prob­lému, kedy sa často mie­šajú 3-izbové a 2-izbové byty s pre­chod­nou izbou.

Spo­čiatku sa na stránke nachá­dzali aj inze­ráty od rea­lit­ných agen­túr, ale keďže tie často neboli cenovo korektné, boli odstrá­nené a na stránke náj­dete len inze­ráty od fyzic­kých osôb. Cha­lani spra­vili poria­dok s cenami, keďže sa vždy sna­žia uvá­dzať cenu za uby­to­va­nie vrá­tane ener­gií.

Všetky tieto vylep­še­nia a jed­no­du­ché intu­itívne roz­hra­nie posky­tuje asi naj­lepší spô­sob hľa­da­nia nového býva­nia. Nepla­títe rea­litke a byt si náj­dete rýchlo a pre­hľadne. Výbor­nou fun­kciou je aj ulo­že­nie obľú­be­ných inze­rá­tov. Na stránke sú zatiaľ len inze­ráty pre Bra­ti­slavu, ale čoskoro sa dvere otvo­ria aj pre ďaľ­šie loka­lity.

Zdroj: bedrooms.sk

Pridať komentár (0)