Beni­cia del Tora si turisti mýlia s Anto­niom Ban­de­ra­som

Michal Sorkovský / 12. apríla 2016 / Zaujímavosti

Naj­nov­šia reklama pre Hei­ne­ken si uťa­huje zo slávy herca, ktorý je, rov­nako ako amster­dam­ské pivo známy na celom svete.

Drži­te­ľovi najp­res­tíž­nej­šieho fil­mo­vého oce­ne­nia Beni­ci­ovi del Torovi sa deje neprí­jemná vec. Aj napriek tomu, že tento drži­teľ Oscara je známy na celom svete, má obrov­skú cha­rizmu a nepre­hliad­nu­teľný look, ľudia si ho neus­tále mýlia s iným úspeš­ným her­com.

Pre herca také­hoto for­mátu je to veľmi neprí­jemná vec. Byť hviez­dou, o kto­rej si ľudia mys­lia, že ju dobre poznajú, pri­čom opak je prav­dou. A nie je sám. Hei­ne­ken má rov­naký prob­lém. Možno aj preto sa Beni­cio stal hlav­ným hrdi­nom ich naj­nov­šej reklam­nej kam­pane „Za hviez­dou sa ukrýva viac“.

Značka holand­ského ležiaku má viac ako 140 rokov, pre­dáva sa v 192 kra­ji­nách sveta a stále je v rukách jed­nej rodiny. Ich čer­vená hviezda a zelená fľaša sa stali za ten čas iko­nami. V prvom prí­behu vidieť para­lelu medzi sve­to­zná­mym her­com a pivom Hei­ne­ken, keďže obom sa nedos­táva zaslú­že­ného uzna­nia za tvrdú a poc­tivú prácu.

V dru­hom videu sa popri Del Torovi objaví aj hlavný slá­dok spo­loč­nosti Hei­ne­ken Wil­lem van Waes­berghe (áno, Hei­ne­ken je pivo, a preto má svojho sládka). Vysvet­lia nám, aké je náročné zacho­vať rov­nakú kva­litu piva na celom svete.

Mimo­cho­dom, ak sa ocit­nete v pod­niku, kde čapujú Hei­ne­ken, určite si ho objed­najte, čapuje sa totiž jedi­neč­ným spô­so­bom, ktorý sa nazýva Star Serve.

PR člá­nok, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Hei­ne­ken

Pridať komentár (0)