Bes­t4dance: ”Vytvo­ríme si vlastný trh s vlast­nými pra­vid­lami”

Startupjobs.cz / 3. augusta 2014 / Tools a produktivita

Bes­t4dance je Bra­ti­slav­ská firma, ktorá je úplne iná než všetky ostatné. Čím? Veď pre­svedčte sa sami.

Čomu sa firma Bes­t4dance venuje?

Výrobe taneč­ného oble­če­nia, oble­če­nia pre spo­lo­čen­ské tance a výrobe kos­tý­mov na mieru. Vyrá­bame na Slo­ven­sku, pre­dá­vame na západné trhy. Najmä do Rakúska, ale máme zákaz­ní­kov aj v Nemecku, Česku alebo Japon­sku.

Ako veľmi zlo­žité je vyvá­žať svoj​tovar do stred­nej a západ­nej Európy? Aká veľká je tu vaša kon­ku­ren­cia?

Úprimne, kon­ku­ren­ciu často ani nerie­šime. Namiesto toho sa sna­žíme neus­tále vyví­jať kva­litu, aby spĺňala tie naj­vyš­šie normy. Keď zákaz­ník vidí, že to, čo vyrá­bame, je kva­litné, objedná si u nás a nemá dôvod hľa­dať kon­ku­ren­ciu. Samoz­rejme, bez kon­tak­tov to nejde. A dôle­ži­tou súčas­ťou pro­duktu je aj ser­vis.

Pode­líte sa s nami o nejaké infor­má­cie zo záku­li­sia Bes­t4dance?

Zau­jí­ma­vos­ťou je, že nie­koľko posled­ných mesia­cov sme obme­dzili aktívny pre­daj na úkor vysta­va­nia tímu, pro­ce­sov a celého sys­tému, ktorý beží v pozadí. Momen­tálne začí­name opäť pre­dá­vať a pred­po­klad je, že by sme z toho mali vyjsť ešte sil­nejší a efek­tív­nejší.

Kde beriete inšpi­rá­ciu pre tvorbu taneč­ného oble­če­nia?

V zásade nejde o nový trh, kde je pries­tor na veľké ino­vá­cie. Už bolo vymys­lené snáď všetko, my teda len vybe­ráme naj­zau­jí­ma­vej­šie pro­dukty a tie následne vyví­jame, aby čo naj­lep­šie sedeli potre­bám taneč­ní­kov a hľa­dáme syner­gie tam, kde ich ostatní nehľa­dajú.

Necí­tite sa ohro­zený lac­nou kon­ku­ren­ciou z Ázie?

Je pravda, že z Ázie určitý tlak pri­chá­dza, ale nie je to niečo, čo nás môže ohro­ziť. Kým bude Ázia vyrá­bať len lacné nekva­litné oble­če­nie, pôso­bíme na inom trhu. Jeden z našich prin­cí­pov je “EU made”, čo zna­mená, že všetko, čo vyrá­bame je pôvo­dom z Európy. Ak má taneč­ník na sebe 5 hodín jediný kus tex­tilu, chce, aby mu stri­hovo sedel, aby bol prí­jemný na dotyk a aby ho pekne repre­zen­to­val.

Čo pova­žu­jete za naj­väčší úspech Bes­t4dance?

Po čase sa nám poda­rilo dať dokopy silný tím. Máme veľkú víziu, kto­rej rele­van­tnosť sme si už ove­rili v men­šom.

Čo chys­táte nové?

Spúš­ťame novú formu pre­daja taneč­ného oble­če­nia, v istom zmysle cel­kom revo­lučnú. Momen­tálne sme vo fáze vývoja. Keď sa nám podarí pre­sa­diť, doslova si vytvo­ríme vlastný trh s vlast­nými pra­vid­lami.

Je práca u vás v nie­čom iná ako v ostat­ných fir­mách?

Okrem odde­le­nia výroby nemáme žiadnu kan­ce­lá­riu kde by sme sa denne stre­tá­vali, kam by sme cho­dili do roboty v pra­vom slova zmysle. Každý člen tímu sedí nie­kde inde, aj v rôz­nych štá­toch, pra­cuje popri iných pro­jek­toch. No spo­ločne vyví­jame pro­duk­tové port­fó­lio, kto­rým dobi­jeme trh stred­nej a západ­nej Európy. Exci­ting, isn’t it? :)

Čo pova­žu­jete za naj­dô­le­ži­tej­šie u záu­jem­cov o prácu?

U nás je to jed­no­značne drive — schop­nosť robiť veci a pre­ko­ná­vať pre­kážky. Popri všet­kých bež­ných povin­nos­tiach v pod­state nemáme čas nie­koho niečo zaú­čať. Vieš alebo nevieš. Člo­vek musí prísť a byť schopný učiť sa sám, vytvo­riť si pozí­ciu a pri­dať firme hod­notu. Vtedy to do seba zapadne a dá všet­kým zmy­sel, inak iba strá­came čas.

Nejaké ďal­šie tipy / odpo­rú­ča­nia / odkaz?

Mrzí ma, že v dneš­nej dobe star­tup mánie, rieši veľa nových star­tu­pov prob­lémy, ktoré de facto ani neexis­tujú. Namiesto toho, aby star­tup začal pri potre­bách zákaz­níka a rie­šil niečo, čo zákaz­ník naozaj potre­buje, vzni­kajú v hla­vách nádej­ných star­tu­pe­rov mili­óny apli­ká­cii a por­tá­lov. Tieto však nikdy nepre­ra­zia, lebo nemajú zákaz­níka. Mali by sme pre­stať vzhlia­dať k nedot­knu­teľ­nému “star­tup kultu” ľudí, ktorí vymýš­ľajú koleso tisíci krát. Namiesto toho viac oce­ňo­vať kla­sic­kých pod­ni­ka­te­ľov, ktorí pri­ná­šajú reálne rie­še­nia. Inak mladí ľudia budú pokla­dať za cool niečo, čo je aku­rát parádna strata času.

Zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)