Bez­rá­mi­kový Elep­hone R9 sa uka­zuje na prvých ren­de­roch

Juraj Vasek, fonyzciny.sk / 28. augusta 2016 / Tech a inovácie

Elep­hone si dáva poriadne načas, keď ide o pred­sta­vo­va­nie svo­jich vlaj­ko­vých lodí. Prvú a záro­veň poslednú zmienku o bez­rá­mi­ko­vom Elep­hone R9 sme vám pri­niesli začiat­kom júla. Po tak­mer 2 mesia­coch sa ľady opäť roz­hý­bali.

Na prvý pohľad je možné vidieť výraznú inšpi­rá­ciou kon­ku­renč­ným smart­fó­nom Oppo R9. Elep­hone R9 vsá­dza na jed­no­du­chý celo­ko­vový dizajn. Zadná strana obsa­huje iba logo výrobcu, prav­de­po­dobne 16 MPx foto­apa­rát a LED blesk. Predná strana je obo­ha­tená o čítačku odtlač­kov prs­tov, ktorá je integ­ro­vaná do domov­ského tla­čidla priamo pod disp­le­jom.

Elephone-R9 (4)

Dodá­va­te­ľom disp­leja bude spo­loč­nosť JDI. Jedná sa o 5,5-palcový FullHD OGS disp­lej. Na spod­nej hrane náj­deme dvo­j­icu mrie­žok, pri­čom jedna z nich skrýva mono repro­duk­tor. Na ren­de­roch je vidieť mierne zre­zané hrany USB portu, čo naz­na­čuje, že bude pou­žitý starší mic­roUSB port. Milov­ní­kov hudby nes­klame 3,5 mm audio jack, ktorý je umiest­nený na hor­nej strane. Podľa star­ších infor­má­cií, pod kapo­tou náj­deme čip­set Media­tek Helio X20 spolu s 3 GB RAM pamä­ťou a 32 GB inter­ným úlo­žis­kom. Tešiť sa môžeme aj na Android 6.0 Marsh­mal­low.

Elephone-R9 (2)

Elep­hone R9 sa snaží odlí­šiť od desia­tok ďal­ších smart­fó­nov netra­dič­nými fareb­nými pre­ve­de­niami. Tie dodá­vajú smart­fónu ten správny nádych luxusu a ele­gan­cie. Pri novinke nenáj­deme farebné varianty, ako biela alebo čierna. Namiesto nich budú k dis­po­zí­cií, strie­borná, zlatá a nád­herná zafí­rová modrá. Elep­hone sa s výro­bou modelu R9 veľmi nepo­náhľa, a tak môžeme oča­ká­vať viac infor­má­cií o tomto smar­tóne až nie­kedy kon­com augusta alebo začiat­kom sep­tem­bra.

Elephone-R9 (5)FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)