Bez­rá­mi­ko­vý Elep­ho­ne R9 sa uka­zu­je na prvých ren­de­roch

Juraj Vasek, fonyzciny.sk / 28. augusta 2016 / Tech a inovácie

Elep­ho­ne si dáva poriad­ne načas, keď ide o pred­sta­vo­va­nie svo­jich vlaj­ko­vých lodí. Prvú a záro­veň posled­nú zmien­ku o bez­rá­mi­ko­vom Elep­ho­ne R9 sme vám pri­nies­li začiat­kom júla. Po tak­mer 2 mesia­coch sa ľady opäť roz­hý­ba­li.

Na prvý pohľad je mož­né vidieť výraz­nú inšpi­rá­ci­ou kon­ku­renč­ným smart­fó­nom Oppo R9. Elep­ho­ne R9 vsá­dza na jed­no­du­chý celo­ko­vo­vý dizajn. Zadná stra­na obsa­hu­je iba logo výrob­cu, prav­de­po­dob­ne 16 MPx foto­apa­rát a LED blesk. Pred­ná stra­na je obo­ha­te­ná o čítač­ku odtlač­kov prs­tov, kto­rá je integ­ro­va­ná do domov­ské­ho tla­čid­la pria­mo pod disp­le­jom.

Elephone-R9 (4)

Dodá­va­te­ľom disp­le­ja bude spo­loč­nosť JDI. Jed­ná sa o 5,5-palcový FullHD OGS disp­lej. Na spod­nej hra­ne náj­de­me dvo­j­icu mrie­žok, pri­čom jed­na z nich skrý­va mono repro­duk­tor. Na ren­de­roch je vidieť mier­ne zre­za­né hra­ny USB por­tu, čo naz­na­ču­je, že bude pou­ži­tý star­ší mic­roUSB port. Milov­ní­kov hud­by nes­kla­me 3,5 mm audio jack, kto­rý je umiest­ne­ný na hor­nej stra­ne. Pod­ľa star­ších infor­má­cií, pod kapo­tou náj­de­me čip­set Media­tek Helio X20 spo­lu s 3 GB RAM pamä­ťou a 32 GB inter­ným úlo­žis­kom. Tešiť sa môže­me aj na Andro­id 6.0 Marsh­mal­low.

Elephone-R9 (2)

Elep­ho­ne R9 sa sna­ží odlí­šiť od desia­tok ďal­ších smart­fó­nov netra­dič­ný­mi fareb­ný­mi pre­ve­de­nia­mi. Tie dodá­va­jú smart­fó­nu ten správ­ny nádych luxu­su a ele­gan­cie. Pri novin­ke nenáj­de­me fareb­né varian­ty, ako bie­la ale­bo čier­na. Namies­to nich budú k dis­po­zí­cií, strie­bor­ná, zla­tá a nád­her­ná zafí­ro­vá mod­rá. Elep­ho­ne sa s výro­bou mode­lu R9 veľ­mi nepo­náh­ľa, a tak môže­me oča­ká­vať viac infor­má­cií o tom­to smar­tó­ne až nie­ke­dy kon­com augus­ta ale­bo začiat­kom sep­tem­bra.

Elephone-R9 (5)FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)