Bez­rá­mi­kový Ule­fone Future je už vysta­vený tes­tom v našej redak­cii

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 22. júla 2016 / Tech a inovácie

Jeden z dizaj­novo naj­zau­jí­ma­vej­ších smart­fó­nov stred­nej triedy sa už pár krát­kych chvíľ vyhrieva na našom redakč­nom stole. Ule­fone Future sa snaží zau­jať svo­jim poda­re­ným vzhľa­dom, ktorý kom­bi­nuje so solíd­nymi špe­ci­fi­ká­ciami. Ako je však u tohto výrobcu zvy­kom, jeho cenovka je posta­vená na naozaj pri­ja­teľ­nej hla­dine.

V krát­kom čase sa v redak­cii nášho par­tner­ského por­tálu fonyz­ciny obja­vili hneď tri dlho oča­ká­vané zaria­de­nia, ktoré postupne začí­name zaťa­žo­vať našimi štan­dar­di­zo­va­nými tes­tami. Ako posledný z tejto tro­j­ice dora­zil už spo­mí­naný Ule­fone Future. Naj­nov­šiu vlaj­kovú loď spo­loč­nosti Ule­fone nám posky­tol par­tner­ský e-shop Everbuying.net, v kto­rom sa toto zaria­de­nie pre­dáva za sumu 215 €. Hlav­ným ťahá­kom tohto smart­fónu je “futu­ris­tický” 5,5-palcový Full HD disp­lej, ktorý má po svo­jich stra­nách poriadne tenké rámiky. Vzhľa­dom na uhlop­riečku tak Future ponúka vcelku kom­paktné telo, ktoré je s pre­hmatmi možné ovlá­dať pomo­cou jed­nej ruky.

ulefone-future-testujeme (3)

O svižný chod naj­nov­šieho Andro­idu vo ver­zii 6.0 Marsh­mal­low sa stará mierne starší pro­ce­sor Helio P10, ktorý však stále dokáže ponúk­nuť dosta­tok výkonu. K neru­še­nému mul­ti­tas­kingu mu dopo­máha až 4 GB pamäť RAM, ktorá sa v zaria­de­niach stred­nej triedy len tak často nevidí. 32 GB interné úlo­žisko je možné jed­no­du­cho roz­ší­riť pomo­cou mic­roSD kariet do kapa­city 128 GB.

Pamä­ťové karty je možné umiest­niť do hyb­rid­ného Dual­SIM slotu. Tesne pod hli­ní­ko­vou uni­body kon­štruk­ciou je umiest­nená 3000 mAh baté­ria s pod­po­rou rých­leho nabí­ja­nia cez USB Type-C konek­tor. 16 MPx zadná kamera spo­lu­pra­cuje s dvoj­tó­no­vou pri­svet­ľo­va­cou LED-kou a pred­nej 5 MPx sel­fie kamere robí spo­loč­nosť hovo­rový repro­duk­tor. Netra­dične na pra­vej hrane je umiest­nený ske­ner odtlač­kov a neza­budlo sa ani na pod­poru 800 MHz LTE pásma.

ulefone-future-testujeme (2)ulefone-future-testujeme (4)ulefone-future-testujeme (1)FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: fonyz­ciny

Pridať komentár (0)