Bez­rá­mi­ko­vý Ule­fo­ne Futu­re je už vysta­ve­ný tes­tom v našej redak­cii

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 22. júla 2016 / Tech a inovácie

Jeden z dizaj­no­vo naj­zau­jí­ma­vej­ších smart­fó­nov stred­nej trie­dy sa už pár krát­kych chvíľ vyhrie­va na našom redakč­nom sto­le. Ule­fo­ne Futu­re sa sna­ží zau­jať svo­jim poda­re­ným vzhľa­dom, kto­rý kom­bi­nu­je so solíd­ny­mi špe­ci­fi­ká­cia­mi. Ako je však u toh­to výrob­cu zvy­kom, jeho cenov­ka je posta­ve­ná na naozaj pri­ja­teľ­nej hla­di­ne.

V krát­kom čase sa v redak­cii náš­ho par­tner­ské­ho por­tá­lu fonyz­ci­ny obja­vi­li hneď tri dlho oča­ká­va­né zaria­de­nia, kto­ré postup­ne začí­na­me zaťa­žo­vať naši­mi štan­dar­di­zo­va­ný­mi tes­ta­mi. Ako posled­ný z tej­to tro­j­i­ce dora­zil už spo­mí­na­ný Ule­fo­ne Futu­re. Naj­nov­šiu vlaj­ko­vú loď spo­loč­nos­ti Ule­fo­ne nám posky­tol par­tner­ský e-shop Everbuying.net, v kto­rom sa toto zaria­de­nie pre­dá­va za sumu 215 €. Hlav­ným ťahá­kom toh­to smart­fó­nu je “futu­ris­tic­ký” 5,5-palcový Full HD disp­lej, kto­rý má po svo­jich stra­nách poriad­ne ten­ké rámi­ky. Vzhľa­dom na uhlop­rieč­ku tak Futu­re ponú­ka vcel­ku kom­pakt­né telo, kto­ré je s pre­hmat­mi mož­né ovlá­dať pomo­cou jed­nej ruky.

ulefone-future-testujeme (3)

O sviž­ný chod naj­nov­šie­ho Andro­idu vo ver­zii 6.0 Marsh­mal­low sa sta­rá mier­ne star­ší pro­ce­sor Helio P10, kto­rý však stá­le doká­že ponúk­nuť dosta­tok výko­nu. K neru­še­né­mu mul­ti­tas­kin­gu mu dopo­má­ha až 4 GB pamäť RAM, kto­rá sa v zaria­de­niach stred­nej trie­dy len tak čas­to nevi­dí. 32 GB inter­né úlo­žis­ko je mož­né jed­no­du­cho roz­ší­riť pomo­cou mic­roSD kariet do kapa­ci­ty 128 GB.

Pamä­ťo­vé kar­ty je mož­né umiest­niť do hyb­rid­né­ho Dual­SIM slo­tu. Tes­ne pod hli­ní­ko­vou uni­bo­dy kon­štruk­ci­ou je umiest­ne­ná 3000 mAh baté­ria s pod­po­rou rých­le­ho nabí­ja­nia cez USB Type-C konek­tor. 16 MPx zadná kame­ra spo­lu­pra­cu­je s dvoj­tó­no­vou pri­svet­ľo­va­cou LED-kou a pred­nej 5 MPx sel­fie kame­re robí spo­loč­nosť hovo­ro­vý repro­duk­tor. Netra­dič­ne na pra­vej hra­ne je umiest­ne­ný ske­ner odtlač­kov a neza­bud­lo sa ani na pod­po­ru 800 MHz LTE pás­ma.

ulefone-future-testujeme (2)ulefone-future-testujeme (4)ulefone-future-testujeme (1)FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: fonyz­ci­ny

Pridať komentár (0)