Bicy­kel z papiera? Žiadna fik­cia ale rea­lita

Luky Gašparík / 2. marca 2014 / Tech a inovácie

Všetko to začalo víziou samoz­va­ného biko­vého fre­aka. Bike zlo­žený kom­pletne z recyk­lo­va­teľ­ných mate­riá­lov je dnes už na svete. 

Za celým pro­jek­tom stojí firma Card­bo­ard Tech­no­lo­gies a vyná­lezca Izha­rov Gafni. Tomu trvalo presne 4 roky kým dokon­čil dnešný pro­to­typ. Tech­no­ló­gia sto­jaca za týmto bikom má ďaleko od jed­no­du­chej. Kon­štruk­ciu tvorí špe­ciálne skla­daný tvr­dený kar­tón, ktorý je veľmi pevný a ľahký. Podiel tohto špe­ciál­neho kar­tónu tvorí 95% všet­kého mate­riálu. Kolesa sú vyro­bené z recyk­lo­va­ných auto­mo­bi­lo­vých pneuma­tík. Aj keď sa na biku nachá­dza ešte pár die­lov z ocele, do páso­vej výroby by mal ísť už z kom­pletne z recyk­lo­va­teľ­ných mate­riá­lov. Údajne mys­lel vyna­lie­zavý kon­štruk­tér aj na vodo­tes­nosť a nehor­ľa­vosť, ktorú zabez­pe­čuje špe­ci­8l­nym pote­rom z prí­rod­ných mate­riá­lov. Bike by mal uniesť aj 130 kilo­vého chlapa, čo je skvelá správa hlavne pre ame­ric­kých zákaz­ní­kov.

Zdroj: Cardboardtech.com

Priam zará­ža­júca bola pôvodne určená pre­dajná cena tohto úplne ekof­riendly biku. Gafni si totiž pôvodne pýtal za jeden kus svojho vyná­lezu len neuve­ri­teľ­ných 20 dolá­rov. Výroba a mate­riál jed­ného kusu mali vyjsť na iba 9 – 12$. Každý mas­ter­mind má väč­ši­nou defi­cit v iných ohľa­doch , pán Gafni ho má oči­vidne v mate­ma­tike. Keďže pred­po­kla­dám, že už iba cena pra­cov­nej sily potreb­nej na zlo­že­nie bude drah­šia ako 9$ :).

Gaf­nimu oči­vidne nie­kto pora­dil, aby to ešte raz celé pre­rá­tal a div sa svetu, keď svoj pro­jekt zave­sil na Indie­gogo, kde hľa­dal pros­triedky na začia­tok páso­vej výroby a stavbu prvej fab­riky, sa cena jed­ného biku vyšpl­hala na 290$. Celý počia­točný hype týmto totálne opa­dol a pôvodný cieľ rais­núť 2 mil. na výrobu prvých 5000 kusov sa zrazu „tro­cha“ skom­pli­ko­val. Celý pro­jekt mal po prvom týždni na konte iba niečo málo cez 24 tisíc dolá­rov. Gafni rea­go­val na tento nezá­u­jem dono­rov zní­že­ním ceny na 135$. Kam­paň nako­niec museli zasta­viť, keďže sa vôbec nevy­ví­jala, ako si pred­sta­vo­vali. Dlho však hlavu v smútku nemu­seli mať, nakoľko za dve­rami čakala celá ple­jáda nedoč­ka­vých inves­to­rov na čele s býva­lým CEO Tim­ber­landu Jef­fom Swart­zom , ktorí by radi do pro­jektu zain­ves­to­vali.

Tu sa stre­tá­vame aj s prob­lé­mami moder­ného finan­co­va­nia, kon­krétne s cro­wd­fun­din­gom. Vidíme, že je potrebné správne nača­so­vať aj mar­ke­tin­gové akti­vity a záro­veň nasta­viť pri­cing na vhodnú výšku. Na Card­bo­ard sa zva­lila vlna kri­tiky po tom, čo komu­ni­ko­vala cenu, ktorú x krát menila a z pôvod­ných 20$ bolo nako­niec 135$. Ďal­ším prob­lé­mom boli aj doda­cie lehoty, ktoré by s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou neboli stí­hali. Jeden prí­klad za všetky je Kicks­tar­ter­sky Pebble, ktorý bol tak obľú­bený, že nedo­ká­zal pokryť všetky objed­návky, čo malo za násle­dok kopu nahne­va­ných zákaz­ní­kov a kri­tické média.

Osud tohto zau­jí­ma­vého pro­jektu sle­du­jeme samoz­rejme ďalej a hneď ako sa bude dať, kupu­jeme zopár bikov aj ku nám do redak­cie.

Zdroj: nocamels.com

Pridať komentár (0)