Biz­nis s ľud­skou tvá­rou: Toto sú slo­ven­ské firmy, ktoré nemys­lia len na seba

Michal Sorkovský / 18. november 2016 / Zo Slovenska

Keď si dnes člo­vek otvorí naprí­klad Face­book, vysko­čia na neho desiatky novi­niek a správ, ktoré infor­mujú o rôz­nych pod­vo­doch, klam­stvách či neprá­vos­tiach na Slo­ven­sku. Je pri­tom jedno, či sú to poli­tici alebo zamest­ná­va­te­lia, bežný Slo­vák má pocit, že ľudia vo vyš­šom posta­vení na neho kašlú a jeho osud je im ukrad­nutý. Tento člá­nok má za úlohu doká­zať, že tomu tak nie je vždy.

Ďalší z rady sych­ra­vých novem­bro­vých dní, ktoré momen­tálne všetci musíme pre­tr­pieť, som sa roz­ho­dol strá­viť doma, pri šálke tep­lého čaju a s počí­ta­čom na kole­nách — roz­ho­dol som sa sám sebe doká­zať, že aj na Slo­ven­sku exis­tujú firmy, ktoré nekašlú na svoje oko­lie, svoju kra­jinu a ani na svo­jich zamest­nan­cov. Tu je to naj­lep­šie, čo som pri svo­jom hľa­daní našiel.

HSH Kura krá­ľov­ské — Baťovci nášho sto­ro­čia

HSH Kura krá­ľov­ské je firma z Veľ­kého Zálu­žia, ktorá sa venuje chovu a spra­co­va­niu hydiny. Na našom trhu je od roku 1992 a jej víziou je posky­to­vať kva­litné, zdra­votne bez­pečné, bio­lo­gicky a nut­rične plno­hod­notné pro­dukty. Táto firma sa ale od iných slo­ven­ských spo­loč­ností nie­čím výrazne odli­šuje. Sku­točne sa totiž stará o svo­jich zamest­nan­cov, a to cel­kom zau­jí­ma­vým spô­so­bom.

Pre svo­jich ľudí sta­via domy alebo byty, podľa ich dopytu. Tento pro­jekt roz­behla firma už v roku 1999 a dopo­siaľ takto uby­to­vala 19 rodín, čo, s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou, nebude konečné číslo, pre­tože v prí­pade, že bude dosta­točný záu­jem, budú zamest­ná­va­te­lia pokra­čo­vať vo výstavbe. Domov majú zatiaľ posta­ve­ných 25. Firma z Veľ­kého Zálu­žia okrem toho svo­jich ľudí pra­vi­delne záso­buje mäsom, platí im zdra­votné pre­hliadky a v prí­pade, že má sociálne zne­vý­hod­ne­ného zamest­nanca, platí mu aj rôzne zdra­vot­nícke potreby či lie­čebné pobyty.

collagekura

foto: startitup.sk

NOSENE — second hand, aký inde nenáj­deš

NOSENE je netra­dičný kon­cept obcho­díku, ktorý pre­dáva pou­žité oble­če­nie. V porov­naní s ostat­nými sekáčmi, ale ľahko spo­zo­ru­ješ roz­diel hneď ako pre­kro­číš jeho prah. Oble­če­nie na regá­loch vyzerá tak­mer ako nové, všetko je čisté, voňavé a nie­ktoré kúsky, ktorú tu náj­deš, sú cel­kom jedi­nečné. Netra­dičný prí­stup k móde ale nie je to jediné, čím je NOSENE výni­močné.

Časť zisku z pre­daja v obchode NOSENE ide na nezis­kovú orga­ni­zá­ciu My Mamy. Na štítku kaž­dého kusu oble­če­nia je preto vždy uve­dené presné číslo, ktoré z pre­daja putuje do azy­lo­vého domu. “Téma týra­ných žien sa totiž u nás veľmi nepre­berá a ak áno, často len v okra­jo­vých prí­pa­doch. Pri­tom ženy v takejto život­nej situ­ácii veľa­krát neve­dia nájsť výcho­disko. Je skvelé, že takáto ini­cia­tíva exis­tuje a snaží sa zlep­šiť život nie­len ženám, ale aj ich deťom,” hovorí o dob­ro­čin­nej ini­cia­tíve Katka Huty­rová, ktorá NOSENE vedie.

nosene

foto: facebook/nosene

HOPIN — taxíky za kraj­šiu Bra­ti­slavu

Asi každý z nás už pozná prí­beh HOPIN-u-slo­ven­skej firmy, ktorá v Bra­ti­slave doká­zala pre­žiť aj v kon­ku­ren­cii sil­ných zahra­nič­ných spo­loč­ností ako Uber či Lif­tago. Dnes už má HOPIN ťažké začiatky za sebou a momen­tálne veselo expan­duje do sveta — či už na Ukra­jinu alebo Slo­vin­sko, napriek tomu ale firma neza­budla na to, odkiaľ pochá­dza a snaží sa pod­po­riť a zve­ľa­diť Bra­ti­slavu — svoje rodné mesto. 

Kraj­šie s Hopi­nom„ je názov dob­ro­voľ­níc­keho pro­jektu, ktorý HOPIN spus­til s cie­ľom spra­viť z Bra­ti­slavy kraj­šie miesto pre život. Za každú zre­a­li­zo­vanú objed­návku cez apli­ká­ciu HOPIN TAXI, sa firma roz­hodla na verej­nop­ros­pešný účel veno­vať jeden cent. V spo­lu­práci s nezis­ko­vou orga­ni­zá­ciou Bra­ti­slav­ský okráš­ľo­vací spo­lok bude rea­li­zo­vať drobné reno­vá­cie, opravy, rekon­štruk­cie, maľby či výsadby verej­ných prie­s­trans­tiev v Bra­ti­slave. HOPIN tak vstúpi priamo do života jed­not­li­vých komu­nít v našom hlav­nom meste. 

Našim cie­ľom je pomôcť Bra­ti­slave, aby bola ešte kraj­ším mies­tom pre život. Cítime zod­po­ved­nosť za pro­stre­die v kto­rom pod­ni­káme,” hovorí Bra­ni­slav Zají­ček z HOPINu. “Každý mesiac preto chceme finančne pod­po­ro­vať vybrané pro­jekty, ktoré skráš­lia Bra­ti­slavu. Mesačne zre­a­li­zu­jeme nie­koľko sto­viek objed­ná­vok a pred­po­kla­dáme, že každý mesiac venu­jeme na pro­jekt Kraj­šie s Hopi­nom stovky eur,“ dodáva.

hopin

foto: hopin 

ESET — gigant, ktorý ťahá hore iných

Počul si už o Nadá­cii ESET? Jej hlav­ným cie­ľom je pomá­hať najmä komu­ni­tám a orga­ni­zá­ciám na Slo­ven­sku, ale aj jed­not­liv­com pre­ko­ná­vať výzvy. Medzi jej hlavné akti­vity patrí pri­márne roz­ví­ja­nie vzde­la­nia v oblasti infor­mač­ných tech­no­ló­gií, ochrana zdra­via, ako aj pod­pora pro­jek­tov týka­jú­cich sa občian­skej spo­loč­nosti.

Nadá­cia ESET počas svo­jej exis­ten­cie, v období od novem­bra 2011, pod­po­rila až 290 pro­jek­tov v cel­ko­vej hod­note 1 276 365 eur. A objem finanč­ných pros­tried­kov pre pod­poru pro­jek­tov naďa­lej kaž­do­ročne ras­tie – vďaka prís­pevku spo­loč­nosti ESET, dvom per­cen­tám z daní a darom. Nejde pri­tom o jediný ľud­ský krok zo strany ESETu, jed­nej z naj­väč­ších slo­ven­ských firiem vôbec. Je vše­obecne známe, že ESET okrem iného neus­tále ponúka štu­den­tom svoje pro­dukty so zľa­vou 50% — všetko, čo potre­bu­ješ, aby si mohol mať top anti­ví­rak tak­mer “za babku”, je teda len ISIC.

eset

foto: eset.com

Slo­ven­sko je úžasná kra­jina, plná úžas­ných nápa­dov a firiem. Je ale škoda, že ľudia na to nie­kedy zabú­dajú a vidia len to zlé. Samoz­rejme, nie všetci sú svätí a aj na Slo­ven­sku náj­deme firmy, ktoré by si za svoje sprá­va­nie k život­nému pro­stre­diu, zamest­nan­com a svo­jej kra­jine zaslú­žili rýchly a boles­tivý ban­krot, no nie je pravda, že by u nás exis­to­vali len také. Neza­bú­dajme na to.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: facebook/nosene/Lastminute.com

Pridať komentár (0)