BMW sa ako prvé roz­lúči so spät­nými zrkad­lami

Dávid / 28. januára 2016 / Tech a inovácie

Bez spät­ných zrka­diel si šofé­ro­va­nie ani nevieme pred­sta­viť. Teda, zopár exo­tov jazdí tak, ako by ich ani nepou­ží­valo, ale to je iný prí­beh. Nie­kde sú väč­šie, inde men­šie, v nie­kto­rých vidíte lep­šie, v iných hor­šie. V jed­nom sa zhod­neme, bez nich by to nešlo. Doba ale ide dopredu a hľa­dajú sa rie­še­nia, ktoré by odstrá­nili aj tento kon­štrukčný prvok. Rie­še­nie je samoz­rejme spo­jené s elek­tro­ni­kou.

ĎAL­ŠIA ELEK­TRO­NIKA?

BMW prišlo s kon­cep­tom zná­meho elek­tro­mo­bilu i8 vyba­ve­ného kame­rami sup­lu­jú­cimi spätné zrkadlá. Iste sa nájde aj množ­stvo odpor­cov tohto rie­še­nia. Ďal­šia elek­tro­nika, vyš­šie riziko poru­chy. Podobná dráma tu bola už neraz, naprí­klad aj sťa­ho­va­nie okien popu­lár­nymi „švi­had­lami“ nahra­dila elek­tro­nika. No a dnes si iné, ako elek­trické ovlá­da­nie nevieme tak­mer ani pred­sta­viť. Kamery sú na mieste zrka­diel na akýchsi „tyka­diel­kach“. Zna­mená to však menší odpor vzdu­chu, rov­nako aj menší hluk pri vyso­kej jazde. Treba dať len pozor pri par­ko­vaní, prí­padná oprava by bola poriadne mastná.

BMW sa nebálo tohto odváž­neho kroku, aj keď do séri­ovej výbavy by sa mali kamery dostať až nie­kedy v roku 2019.Obraz z kamery sa pre­mieta na roz­mer­nom disp­leji, ktorý je namiesto inte­ri­é­ro­vého spät­ného zrkadla nad palu­bov­kou. Na tomto disp­leji vidieť aj pohľad priamo vzad, úlohu tak spĺňa doko­nale. V pod­state máte priamo imple­men­to­vanú aj cúva­ciu kameru. Navyše pri pou­žití širo­ko­uh­lých objek­tí­vov môže byť v pod­state úplne eli­mi­no­vaný mŕtvy uhol. A to je pri jazde tiež častý prob­lém. Tak­tiež bude plu­som o kvapku niž­šia spot­reba, vďaka lep­šej aero­dy­na­mike. Samé plusy, BMW by malo novú tech­no­ló­giu nasa­diť buď v rade 7 alebo v spo­me­nu­tom hyb­ride i8.

BMW spatne zrkadla
BMW spatne zrkadlaBMW spatne zrkadlaBMW spatne zrkadlaBMW spatne zrkadla

Zdroj: blog.autobazar.eu

Pridať komentár (0)