BMW sa ako prvé roz­lú­či so spät­ný­mi zrkad­la­mi

Dávid / 28. januára 2016 / Tech a inovácie

Bez spät­ných zrka­diel si šofé­ro­va­nie ani nevie­me pred­sta­viť. Teda, zopár exo­tov jaz­dí tak, ako by ich ani nepou­ží­va­lo, ale to je iný prí­beh. Nie­kde sú väč­šie, inde men­šie, v nie­kto­rých vidí­te lep­šie, v iných hor­šie. V jed­nom sa zhod­ne­me, bez nich by to nešlo. Doba ale ide dopre­du a hľa­da­jú sa rie­še­nia, kto­ré by odstrá­ni­li aj ten­to kon­štrukč­ný prvok. Rie­še­nie je samoz­rej­me spo­je­né s elek­tro­ni­kou.

ĎAL­ŠIA ELEK­TRO­NI­KA?

BMW priš­lo s kon­cep­tom zná­me­ho elek­tro­mo­bi­lu i8 vyba­ve­né­ho kame­ra­mi sup­lu­jú­ci­mi spät­né zrkad­lá. Iste sa náj­de aj množ­stvo odpor­cov toh­to rie­še­nia. Ďal­šia elek­tro­ni­ka, vyš­šie rizi­ko poru­chy. Podob­ná drá­ma tu bola už neraz, naprí­klad aj sťa­ho­va­nie okien popu­lár­ny­mi „švi­had­la­mi“ nahra­di­la elek­tro­ni­ka. No a dnes si iné, ako elek­tric­ké ovlá­da­nie nevie­me tak­mer ani pred­sta­viť. Kame­ry sú na mies­te zrka­diel na akých­si „tyka­diel­kach“. Zna­me­ná to však men­ší odpor vzdu­chu, rov­na­ko aj men­ší hluk pri vyso­kej jaz­de. Tre­ba dať len pozor pri par­ko­va­ní, prí­pad­ná opra­va by bola poriad­ne mast­ná.

BMW sa nebá­lo toh­to odváž­ne­ho kro­ku, aj keď do séri­ovej výba­vy by sa mali kame­ry dostať až nie­ke­dy v roku 2019.Obraz z kame­ry sa pre­mie­ta na roz­mer­nom disp­le­ji, kto­rý je namies­to inte­ri­é­ro­vé­ho spät­né­ho zrkad­la nad palu­bov­kou. Na tom­to disp­le­ji vidieť aj pohľad pria­mo vzad, úlo­hu tak spĺňa doko­na­le. V pod­sta­te máte pria­mo imple­men­to­va­nú aj cúva­ciu kame­ru. Navy­še pri pou­ži­tí širo­ko­uh­lých objek­tí­vov môže byť v pod­sta­te úpl­ne eli­mi­no­va­ný mŕt­vy uhol. A to je pri jaz­de tiež čas­tý prob­lém. Tak­tiež bude plu­som o kvap­ku niž­šia spot­re­ba, vďa­ka lep­šej aero­dy­na­mi­ke. Samé plu­sy, BMW by malo novú tech­no­ló­giu nasa­diť buď v rade 7 ale­bo v spo­me­nu­tom hyb­ri­de i8.

BMW spatne zrkadla
BMW spatne zrkadlaBMW spatne zrkadlaBMW spatne zrkadlaBMW spatne zrkadla

Zdroj: blog.autobazar.eu

Pridať komentár (0)