Boli sme na najväčšej konferencii o digitálnom marketingu a dozvedeli sme sa tam jednu dôležitú vec

Barbora Váradyová / 4. decembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Pred pár dňami pre­behla naj­väč­šia kon­fe­ren­cia o di­gi­tál­nom mar­ke­tingu na Slo­ven­sku – Di­gi­tal RU­LEZZ 2018 – The Ga­me­chan­ger
  • Tento rok sa kon­fe­ren­cia odo­hrala v Sta­rej trž­nici v Bra­ti­slave. Na hlav­nom pó­diu sa vy­s­trie­dalo 18 reč­ní­kov zo Slo­ven­ska, Čiech a za­hra­ni­čia
  • Pred­nášky boli veľmi pes­tré o čom svedčí aj to, že po­čas kon­fe­ren­cie sa sk­lo­ňo­valo nie­len AR, VR, chat­boti, lo­veb­rand ale aj fa­lošné účty na Fa­ce­bo­oku, po­la­ri­zá­cia spo­loč­nosti a spo­mí­nal sa i Ján Ku­ciak
zdroj: Redakcia Sketcher
  • Pred pár dňami pre­behla naj­väč­šia kon­fe­ren­cia o di­gi­tál­nom mar­ke­tingu na Slo­ven­sku – Di­gi­tal RU­LEZZ 2018 – The Ga­me­chan­ger
  • Tento rok sa kon­fe­ren­cia odo­hrala v Sta­rej trž­nici v Bra­ti­slave. Na hlav­nom pó­diu sa vy­s­trie­dalo 18 reč­ní­kov zo Slo­ven­ska, Čiech a za­hra­ni­čia
  • Pred­nášky boli veľmi pes­tré o čom svedčí aj to, že po­čas kon­fe­ren­cie sa sk­lo­ňo­valo nie­len AR, VR, chat­boti, lo­veb­rand ale aj fa­lošné účty na Fa­ce­bo­oku, po­la­ri­zá­cia spo­loč­nosti a spo­mí­nal sa i Ján Ku­ciak

Di­gi­tal RU­LEZZ je kon­fe­ren­cia pre od­váž­nych mar­ke­té­rov, ktorí sa ne­boja skú­šať naj­nov­šie trendy a ot­vá­rať aj ne­prí­jemné témy kul­ti­vo­va­ným spô­so­bom. Tento rok sme­ro­vali témy pre­zen­tá­cií k pod­ti­tulu Ga­me­chan­ger. Čo nám naj­viac utk­velo v pa­mäti a ako to vlastne vy­ze­ralo na hlav­nom pó­diu?

Za­čia­tok kon­fe­ren­cie, ktorý pat­ril reč­ní­kom zo za­hra­ni­čia, od­štar­to­val Uri Le­vine, spo­lu­za­kla­da­teľ Waze. Na­sle­do­val Cons­tan­tine Ka­ma­ras z IAB Europe, po kto­rom pre­zen­to­val Hen­ric Smo­lak zo Strossle. Druhý blok bol o dá­tach, ktorý sa za­čal sil­nou pred­náš­kou Jo­sefa Šlerku o je­di­neč­nom vý­skume štu­den­tov Kar­lo­vej uni­ver­zity. Roz­prá­val o tom ako sa dá jed­no­du­cho ocit­núť v kon­špi­rá­tor­skej bub­line na so­ciál­nych sie­ťach a ako tomu al­go­rit­mus a ma­naž­ment Fa­ce­bo­oku do­po­máha. „Fa­ce­book chce aby sme zo­stali na ňom čo naj­dl­h­šie, nie aby sme sa na ňom cí­tili prí­jemne.“

Ma­rian Ti­mo­racký z MARK BBDO sa po­de­lil o vý­sledky jed­ného z naj­väč­ších pries­ku­mov o vplyve in­ter­netu na spot­re­bi­teľ­ské sprá­va­nie. Pries­kum bude v blíz­kej dobe do­stupný na in­ter­nete. Za Go­ogle tento rok ho­vo­ril Petr Hou­zar o tren­doch v mo­bil mar­ke­tingu na rok 2019. „Fa­ce­book je ako nudná ro­dinná ve­čera, na kto­rej mu­síte byť.“ Fa­ce­book je síce stále „must­have“, ale mlad­šiu ge­ne­rá­ciu nájsť hlavne na Ins­ta­grame, no už aj od­tiaľ sa pre­súva na Tik­Tok. Za 15 mi­nút pred­sta­vil To­máš Pf­lan­zer množ­stvo zau­jí­ma­vých dát a myš­lie­nok. Od­po­rú­čame po­zrieť stránku giz­max.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Re­dak­cia Sket­cher

Pe­ter Šebo, za­kla­da­teľ PS:Di­gi­tal, ok­rem toho, že mo­de­ro­val celú kon­fe­ren­ciu, sti­hol pri­pra­viť pre­zen­tá­ciu plnú prí­kla­dov po­sled­ných tren­dov, ktoré (za)má­vajú di­gi­tál­nym mar­ke­tin­gom – chat­boti, AR a VR.

„Ak ste sa s nie­kým nie­kedy roz­prá­vali o bu­dúc­nosti di­gi­tál­neho mar­ke­tingu tak ve­dzte, že ten už je dávno tu. Otázka je len v tom, či si to my ako mar­ke­téri chceme pri­pus­tiť, alebo bu­deme ča­kať nato kým to všetci kon­ku­renti uro­bia a my si po­tom všim­neme, že nie­kto robí niečo na­vyše.“ Ok­rem množ­stva prí­kla­dov zo za­hra­ni­čia sme mohli vi­dieť aj prvé slo­ven­ské AR fil­tre Tatra banky, Mc­Car­teru či agen­túr­neho fil­tra.

Té­mou po­obed­ňaj­šieho bloku bol mar­ket kde Łu­kasz Ko­łdys z Wa­we­ma­kers ro­zo­bral nie­koľko prí­pa­do­viek z Poľ­ska. Ján Ilav­ský roz­prá­val o prí­behu na­job­ľú­be­nej­šej VR hry Beat Sa­ber, ktorá vznikla na Slo­ven­sku, do­čí­tať sa mô­žete aj tu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Re­dak­cia Sket­cher
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Re­dak­cia Sket­cher

Mi­chal Dúb­rav­ský z Pl­zeňs­kého Pra­zdroja ho­vo­ril nie len o pive, ale aj o tom aký čas kli­enta strá­vený so znač­kou je dô­le­ži­tejší ako kla­sické met­riky. Vy­zval k tomu aby si sme zdie­ľali a roz­prá­vali o svo­jich skú­se­nos­tiach z di­gi­tálu so svo­jimi kli­en­tami, agen­tú­rami a ko­le­gami me­dzi Slo­ven­skom aj Čes­kom. Mar­tin Hor­váth z De­uts­che Te­le­kom AG v pred­náške sk­lo­ňo­val buz­zword bingo. Po­sledné trendy sú su­per, ale ne­treba ich za každú cenu im­ple­men­to­vať, po­kiaľ ne­rie­šia ak­tu­álny biz­nis prob­lém. Ján Tran­gel zo Žive.sk a Mo­bil­ma­nia.sk bol jed­ným z reč­ní­kov mimo mar­ke­tingu a na­priek tomu pri­nie­sol množ­stvo tech­no­lo­gic­kých in­špi­rá­cií, na­prí­klad o be­ha­vo­riál­nej bio­met­rii, ktoré ovplyv­nia di­gi­tálny svet.

Po­sledný blok Me­dia & Ideas ot­vo­ril Fi­lip Stru­há­rik z Den­níka N kri­tic­kým po­hľa­dom na Fa­ce­book. Týž­denne pri­pra­vuje pod­robný ne­ws­let­ter Me­diaB­rí­fing o no­vin­kách o mé­diách a žur­na­lis­tike. Case stu­dies slo­ven­skej plat­formy Va­len­tin pred­ná­šal Mar­tin Ky­sela z TV Joj. Ján Šifra z Folku re­de­fi­no­val con­tent mar­ke­ting, pri­nie­sol množ­stvo ti­pov a prí­pa­do­viek ako na slo­ven­ské pub­li­kum.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Re­dak­cia Sket­cher
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Re­dak­cia Sket­cher

„Ob­ľú­bený slo­ven­ský šport ob­jed­nať si dva-tri články v mé­diách a te­šiť sa z pár ti­síc pre­čí­taní – to nie je kam­paň. Je to ako keby ste v ho­keji tri­krát vy­stre­lili na bránu a išli ste hneď me­rať vý­sledky zá­pasu alebo do­konca ce­lej se­zóny.“

So­ciálna zod­po­ved­nosť sa za­čína vy­ža­do­vať. Ak so­ciálnu zod­po­ved­nosť značka nemá v DNA, nemá zmy­sel ju raz za čas na silu pre­tla­čiť do svo­jej kam­pane. V po­dob­nom du­chu sa viedli po­sledné pred­nášky pred zá­ve­rom kon­fe­ren­cie. Mar­tin Woska z Triadu roz­prá­val o „kon­tro­verz­nej“ kam­pani Ab­so­lutky a Tváre slo­body od O2 SK. Mi­chal Pas­tier zo Za­ra­guzy o Pop­rad­skej káve, obaja reč­níci akovždy pred­niesli množ­stvo in­špi­ra­tív­nych po­stre­hov a myš­lie­nok.

Mrzí nás, že sme ne­stihli works­hopy, ktoré sa pre­bie­hali v su­sed­ných miest­nos­tiach, pre­tože to boli veľmi zau­jí­mavé témy. Ok­rem skve­lého jedla ste si mohli za­sú­ťa­žiť o Mer­ce­des na ví­kend, tes­to­vať di­gi­tálne zna­losti Di­maq od IAB Slo­va­kia, alebo spra­viť si vlastný face fil­ter v PS:Di­gi­tal. Sme zve­daví čím nás Di­gi­tal RU­LEZZ prek­vapí bu­dúci rok. Je­di­ným na­ším pria­ním je už len zvý­šiť po­čet spí­ke­riek na pó­diu :)

Te­šíme sa o rok!

Pridať komentár (0)