Bookio.sk — slo­ven­ské spa­se­nie gas­tro­no­mic­kého biz­nisu usa­dilo už tak­mer pol mili­óna hostí

Rišo Néveri / 3. september 2015 / Tools a produktivita

Na Slo­ven­sku veľmi známe pro­jekty, medzi ktoré patrí pre­dov­šet­kým naj­väčší zľa­vový por­tál – ZľavaDňa.sk, ale aj ďaľ­šie pro­jekty ako Kam­Na­Pivo, či ZZZ.sk sa roz­rástli o súro­denca. Vývo­jár­sky tím spo­loč­nosti Cre­a­tive web vytvo­ril revo­lučný pro­dukt Bookio, ktorý má za úlohu usa­diť v slo­ven­ských reštau­rá­ciách a gas­tro­no­mic­kých zaria­de­niach viac hostí ako kedy pred­tým.

Ahojte :). Bookio sa už na Slo­ven­sku sklo­ňuje dosť často. Zrejme sa teší veľ­kej obľube. Ako si pro­jekt vedie?

Momen­tálne máme na Slo­ven­sku a v Čechách zapo­je­ných zhruba 200 pre­važne TOP reštau­rá­cií, vrá­tane naprí­klad Cafe Impe­rial pána Zdeňka Pohl­re­i­cha, čo je jedna z naj­vy­ťa­že­nej­ších reštau­rá­cií v Prahe. Od spus­te­nia Bookio.cz a Bookio.sk sme zre­a­li­zo­val viac ako 100 tisíc rezer­vá­cií a usa­dili sme tak­mer pol mili­óna hostí. Zau­jí­ma­vým fak­tom je, že sa rezer­vujú hlavne väč­šie sku­piny ľudí, v prie­mere to je cca 4,5 člo­veka na rezer­vá­ciu a viac ako 2 dni vopred.

Ako pre­bieha rezer­vačka cez Bookio? Čím doká­zal sys­tém oslo­viť reštau­rá­cie?

Sys­tém fun­guje tak, že reštau­rá­cie majú od nás soft­ware Booki­oPro, cez ktorý si mana­žujú svoje rezer­vá­cie a zákaz­ní­kov. Týmto soft­wa­rom sme nahra­dili kla­sickú papie­rovú rezer­vačnú knihu. Ľudia sa môžu rezer­vo­vať online a rezer­vá­cia je okam­žitá, keďže sys­tém zobra­zuje reálnu aktu­álnu kapa­citu reštau­rá­cie v danom čase. Naprí­klad Cafe Impe­rial sa vďaka Booki­oPro poda­rilo zefek­tív­niť chod už plne vyťa­že­nej reštau­rá­cie o ďal­ších 10% vďaka tomu, že ľudia si musia povinne dopredu uviesť, ako dlho v reštau­rá­cii budú a psy­cho­ló­gia fun­guje tak, že väč­ši­nou ten čas aj dodr­žia. Okrem toho, reštau­rá­cia navyše zís­kava mož­nosť sys­te­ma­ticky zbie­rať údaje o svo­jich zákaz­ní­koch — emai­lovú adresu, ako často v nej člo­vek rezer­vuje, ktorý stôl je jeho obľú­bený a vytvára si tak základ pre ver­nostný sys­tém.

Okrem Booki­oPro sme spus­tili aj rezer­vačný por­tál pre verej­nosť Bookio.cz a Bookio.sk, kde si ľudia môžu vybrať reštau­rá­ciu a rezer­vo­vať sa. Na Slo­ven­sku je zapo­je­ných 48 reštau­rá­cií v Bra­ti­slave a 60 reštau­rá­cií v Prahe a počet stále ras­tie. Na začiatku sme trošku bojo­vali s tým, že ľudia sa online a aj cel­kovo veľmi málo rezer­vujú. Preto sme pri­dali moti­vá­ciu a zákaz­ník zís­kava (okrem toho, že si rezer­vuje stôl) aj 30% zľavu z celého účtu vrá­tane nápo­jov. Zákaz­ník za túto zľavu platí popla­tok 3 eurá, čo reštau­rá­ciám zaručí, že tam ľudia neprídu iba na kávu. Táto moti­vá­cia zafun­go­vala a ľudia sa začali rezer­vo­vať aj cez Bookio.sk/cz.

Takže Bookio jed­no­značne ras­tie :).

Sme radi, že je Bookio na ras­to­vej krivke. Kaž­dým mesia­com ras­tie počet rezer­vá­cií i usa­de­ných hostí. Stále sme však na začiatku a máme kde rásť. Ale pre pred­stavu, za jún nechali zákaz­níci Bookia v bra­ti­slav­ských reštau­rá­ciách odha­dom 15 000 eur a to už po 30 % zľave.

Aké sú ohlasy maji­te­ľov reštau­rá­cií? Je roz­diel medzi zákaz­ní­kom kla­sic­kým a rezer­vo­va­ným cez Bookio?

Z reštau­rá­cií, ktoré sa do Bookia zapo­jili máme pre­važne pozi­tívne ohlasy. Z nie­kto­rých reštau­rá­cií máme aj infor­má­ciu, že sme im pomohli pri otvo­rení, s pro­pa­gá­ciou a napl­ne­ním kapa­cít. Prí­kla­dom môže byť Mon Lapin v River Parku. Cel­kovo je teda spätná väzba pozi­tívna, no stále ide o nový pro­dukt, ktorý ďalej vyví­jame a reštau­rá­cie si musia naň zvyk­núť. Stále sú tu prvotné obavy, Bookio fun­guje len necelý rok.

Máme infor­má­cie, že zákaz­níci, ktorí prišli do reštau­rá­cie cez Bookio míňajú viac, pre­tože si objed­ná­vajú viac cho­dov. Tak­tiež si reštau­rá­cie pochva­ľujú spätnú väzbu od zákaz­ní­kov – hod­no­te­nia reštau­rá­cií zákaz­níkmi sú totiž súčas­ťou Bookia.

Kto rezer­vuje cez Bookio naj­viac?

Zis­ťo­vali sme aj to, aký typ zákaz­ní­kov nav­šte­vuje reštau­rá­cie cez Bookio a potvr­dilo sa nám, že je táto vzorka rôz­no­rodá. Bookio využí­vajú páriky i rodiny na spo­ločné večere. Tak­tiež sa nám úspešne poda­rilo oslo­viť firemnú kli­en­telu a roz­bie­hajú sa aj rezer­vá­cie na biz­nis obedy. Úspech majú aj oslavy, ako napr. nedávno pro­močné obedy.

Nespo­kojní kli­enti sa nájdu zrejme všade. Ako je to vo vašom prí­pade? Aké sú dôvody odchodu zo sys­tému v prí­pade odhlá­se­ných reštau­rá­cií, ako s týmito prob­lé­mami pra­cu­jete?

Odcho­dov sme zatiaľ veľa nemali, ide o prí­pady, ktoré by sa dali zrá­tať na prs­toch jed­nej ruky. Dôvo­dom bola 30 % zľava na celý účet, čo je vlastne základný kon­cept celého pro­jektu. Gas­tro seg­ment na Slo­ven­sku je náročný a stále sa for­muje. Trh je malý, zákaz­níci stále upred­nost­ňujú skôr cenu, pred kva­li­tou a tak sa pra­cuje s mini­mál­nymi mar­žami. Okrem toho je tu množ­stvo pre­vá­dzok, ktoré „dum­pujú“ ceny a vyplá­cajú časť miezd na ruku. Preto je pre kva­litné reštau­rá­cie ťažké fun­go­vať, pra­co­vať na mar­ke­tingu a ešte poskyt­núť 30 % zľavu.

Avšak z nášho pohľadu je práve Bookio odpo­ve­ďou na tieto prob­lémy. Bookio nie je iba o zľave. Našim cie­ľom je pri­lá­kať do kva­lit­ných reštau­rá­cií aj zákaz­ní­kov, ktorý ich štan­dardne nenav­šte­vujú. Chceme robiť aj osvetu a tak poz­dvi­hnúť gas­tro kul­túru na Slo­ven­sku. Chceme ľudí učiť, že reštau­rá­cie nie sú len o den­nom meníčku, ale je to záži­tok. Záži­tok z jedla, zo stret­nu­tia sa s ľuďmi a podobne.

30% zľava je nástroj, ako to dosiah­nuť. Netreba však zabú­dať na to, že je Bookio aj ďalší komu­ni­kačný kanál, ktorý pri­náša nových zákaz­ní­kov. Títo zákaz­níci sú kva­litní – ako som spo­mí­nal, objed­ná­vajú si viac cho­dov, často ide aj o biz­nis kli­en­telu, takže sa oplatí do nej inves­to­vať. Musíme o tom len viac hovo­riť a reštau­rá­cie si to potre­bujú aj vyskú­šať a sami zažiť. Okrem toho skú­šame rôzne tema­tické večery, ako teraz pilotný ste­a­kový večer v reštau­rá­cii Tar­pan a píšeme aj blogy, ktoré pred­sta­vujú jed­not­livé reštau­rá­cie.

Vaše plány sia­hajú až za hra­nice. Ako sa vám darí expan­do­vať do zahra­ni­čia?

Nad­ľah­čene môžeme pove­dať, že sa nám poda­rilo expan­do­vať do Čes­kej Repub­liky, kde sme s Booki­oPro a Bookio.cz začí­nali, keďže tu je trh väčší. Pres­nej­šie by však bolo pove­dať, že slo­ven­ský aj český trh už pova­žu­jeme za domáci. V oboch kra­ji­nách majú zastú­pe­nie via­ceré naše pro­jekty a máme tu aj ľudí.

Čo sa týka expan­zie do ďal­ších kra­jín roz­de­lil by som ju do dvoch fáz. Tou prvou je expan­zia do Buda­pešti a Viedne, s kto­rou začí­name v Auguste a máme už pri­pra­vený tím 3 ľudí. V týchto dvoch mes­tách si chceme odskú­šať kon­ku­ren­cie­schop­nosť pro­duktu a pod­po­riť našu teraj­šiu hlavnú úlohu – vývoj pro­duktu, ktorý stále vyla­ďu­jeme a zlep­šu­jeme. Na ďal­šie trhy chceme vstú­piť so skve­lým pro­duk­tom, naj­lep­ším na trhu. Jedna vec je totiž mať super kon­cept, druhá je spra­viť aj skvelé tech­no­lo­gické rie­še­nie pre ľudí aj pre­vádzky. Momen­tálne pra­cu­jeme na imple­men­tá­cií nášho ďal­šieho pro­duktu do Bookia. Ide o Cama­rero, ktoré je kom­plex­ným reštau­rač­ným sys­té­mom. Reštau­rá­cie by tak mali kom­pletné rie­še­nie, ktoré by im jed­nak pri­ťa­ho­valo zákaz­ní­kov, ale záro­veň by im mana­žo­valo stoly, sklad, vyba­vo­valo objed­návky v pre­vádzke a hod­no­tilo čaš­ní­kov i jedlo. Do zahra­ni­čia teda chceme prísť s pro­duk­tom, ktorý par­tne­rov doslova ohúri. Taká je pred­stava, uvi­díme, aká bude rea­lita, ale veríme si :)

Druhá fáza expan­zie je budo­va­nie lokál­neho tímu v ďal­ších kra­ji­nách a zís­ka­va­nie par­tne­rov. Tu sme ešte v plien­kach, ale robíme prvé kroky. Ďalej sa uvidí.

Čo nové sa v pro­jekte udialo za posledné obdo­bie?

Na začiatku leta sme roz­behli pro­jekt Ochut­naj & zaži s Bookio.sk. V rámci neho pri­pra­vu­jeme pre zákaz­ní­kov Bookio.sk zážit­kové večery, počas kto­rých môžu ochut­nať jedlá špe­ciálne, nepoz­nané. Pre­mi­é­rová časť bola veno­vaná ste­a­kom — Večer milov­ní­kov ste­a­kov v reštau­rá­cii Tar­pan. Išlo o ochut­návku naj­vy­be­ra­nej­ších mäsiek z rôz­nych kútov sveta, ktoré sú vychý­rené dlho­roč­nou his­tó­riou chovu dobytka a kva­li­tou spra­co­va­nia mäsa. Nakoľko je hovä­dzia svieč­ko­vica už v našich kon­či­nách dobre známa, reštau­rá­cia Tar­pan chcela dopriať svo­jim hos­ťom ochut­návku takých dru­hov ste­a­ko­vého mäsa, ktoré sú IN na sve­to­vej gas­tro scéne. Zákaz­níci si mohli degus­tačné menu vychut­nať vďaka Bookio.sk s 30% zľa­vou. Oba ter­míny 15. a 16. júla sa vypre­dali a Večer milov­ní­kov ste­a­kov v Tar­pane sa doč­kal aj dru­hého pokra­čo­va­nia v auguste.

Pro­jekt Ochut­naj & zaži s Bookio.sk pokra­čuje aj v sep­tem­bri dvomi podu­ja­tiami — najprv 9.9. v reštau­rá­cii Pulit­zer u zla­tého jeleňa Zla­tým degus­tač­ným 6-cho­do­vým menu a následne v dňoch 23.9. a 24.9. chutné večere v reštau­rá­cii Hradná Hviezda. Do konca roka sa môžu zákaz­níci Bookio.sk tešiť na dva zau­jí­mavé eventy každý mesiac.

Bookio.sk pri­pra­vilo aj Odpo­rú­čací model pre zákaz­ní­kov, aby sa pove­do­mie o ňom šírilo ďalej. Ako to fun­guje? Stačí ak pošlete uni­kátny link svo­jim pria­te­ľom alebo zná­mym a za každú nimi vytvo­renú rezer­vá­ciu cez tento link dosta­nete 3 € kre­dit (a teda rezer­vá­ciu) zadarmo.

Bookiu ďaku­jeme za roz­ho­vor a želáme ďaľ­šie úspe­chy!

Pridať komentár (0)