Bossy: Super­ví­zor budúc­nosti a antis­tre­sová lop­tička v jed­nom

Petra Kochanová / 1. mája 2014 / Tech a inovácie

Pod­ni­kať na voľ­nej nohe nie je dnes také jed­no­du­ché. Na prvý pohľad sa zdá, že je skvelé, keď ste sám sebe šéfom a nikto vám nedý­cha na krk. Avšak aj ten naj­mo­ti­vo­va­nejší pra­cov­ník môže z času na čas zaned­bať roz­voj svo­jich pozi­tív­nych pra­cov­ných návy­kov. Dochá­dza k stresu a práca je neefek­tívna. Tento prob­lém by mala v budúc­nosti vyrie­šiť malá kera­mická vecička. 

Bossy je prí­stroj budúc­nosti, ktorý využíva gami­fi­ká­ciu na to, aby zostal so svo­jimi uží­va­teľmi neus­tále v kon­takte. Je cit­livý na telesné a citové potreby svojho maji­teľa a pri­náša malé nápady na pre­stávky, vďaka čomu robí z pra­cov­nej doby hru. Chce tak dopo­môcť vytvo­riť správny spô­sob mys­le­nia, ktorý bude viesť k pro­duk­ti­vite a k sta­no­ve­nému cieľu. Bossy pra­cuje s cyk­lom pod­netu, akcie a odmeny, a tak s člo­ve­kom pozi­tívne mani­pu­luje. Keďže Bossy je záro­veň fyzické zaria­de­nie a nie apli­ká­cia, môže ho člo­vek vní­mať aj ako ver­ného spo­loč­níka.

Pre lep­šiu pred­stavu, Bossy fun­guje tak, že na základe úda­jov, ktoré po pri­po­jení zís­kal, zobrazí na svo­jom disp­leji vaše prvé tri pri­ority. Ako­náhle ich dokon­číte, stla­číte tla­čidlo. Celý pro­ces sa zazna­mená v apli­ká­cií na počí­tači či v mobile. Tá moti­vuje odznakmi či inými odme­nami. Časom sa tak naučíte, ako pra­co­vať efek­tív­nej­šie. Záro­veň budete aj viac v pohode, pre­tože Bossy vám pri­po­me­nie, že treba vstať, napiť sa alebo dať si pre­stávku. 

Dnešný svet je nasý­tený rozp­ty­ľu­jú­cimi sa a zby­toč­nými infor­má­ciam. Bossy má za cieľ tieto fak­tory eli­mi­no­vať. Dokáže sa pri­po­jiť na webové stránky či naj­po­pu­lár­nej­šie sociálne siete, a tak si môžete v kri­tic­kých časoch vypnúť rôzne rušivé ele­menty (ako naprí­klad Face­book správy). Záro­veň si však môžete synch­ro­ni­zo­vať kalen­dár a nasta­viť pri­po­mienky.

Bossy je na roz­diel od orga­ni­zač­ných apli­ká­cií v počí­ta­čoch či v mobil­ných tele­fó­noch stále na očiach. Je to akoby neus­tála pri­po­mienka, a preto len tak ľahko na svoje povin­nosti neza­bud­nete. Po čase sa totiž člo­vek pre­stane zaobe­rať kon­krét­nymi apli­ká­ciami, keďže má doči­ne­nie s pod­stat­nej­šími zále­ži­tos­ťami.

Bossy bol vytvo­rený Luca­som Neuma­nom pre RSA Stu­dent Chal­lenge, v rámci kto­rej mali štu­denti navr­hnúť rie­še­nia na tému „Ako budeme pra­co­vať v budúc­nosti.“ Zdá sa však, že Bossy bude k dis­po­zí­cií omnoho skôr ako o 15 či 20 rokov. Už teraz sa pra­cuje na jeho vylep­še­niach, a to aj napriek tomu, že decentná biela obra­zovka, ktorá využíva tech­no­ló­giu zvanú PDLC, zatiaľ nie je v šir­šej miere k dis­po­zí­cií.

O Bossy ešte budeme určite počuť a môžeme ho oča­ká­vať aj na Kicks­tar­teri. Má veľký poten­ciál hlavne v komu­nite fre­e­lan­ce­rov. A vôbec, pri­znajme si, kto by nech­cel mať také­hoto skve­lého kolegu?

Zdroj: psfk.com, fastcoexist.com, lucasn.com

Pridať komentár (0)