Brabus si vzal do parády G-čkový Mercedes. Je z neho zviera s maximálnym krútiacim momentom 1000 Nm

Startstop.sk / 11. marca 2019 / Auto

  • Mer­ce­des-Benz triedy G je le­gen­dou sa­mou o sebe
  • Mo­del G63 je ak­tu­ál­nym vr­cho­lom, ktorý táto „kra­bica“ do­káže po­núk­nuť
  • Čo sa s týmto off-ro­adom však stane, ak si ho zo­be­rie do pa­rády ne­jaký úp­ravca? Na­prí­klad Bra­bus?
zdroj: Brabus.com
  • Mer­ce­des-Benz triedy G je le­gen­dou sa­mou o sebe
  • Mo­del G63 je ak­tu­ál­nym vr­cho­lom, ktorý táto „kra­bica“ do­káže po­núk­nuť
  • Čo sa s týmto off-ro­adom však stane, ak si ho zo­be­rie do pa­rády ne­jaký úp­ravca? Na­prí­klad Bra­bus?

Mer­ce­des-Benz svoju novú ge­ne­rá­ciu triedy G od­ha­lil síce za­čiat­kom mi­nu­lého roka, no po­čas svojho ži­vot­ného cyklu sa na trh do­stá­vali jed­not­livé mo­to­ri­zá­cie. G63 sa pred­sta­vilo v mi­nu­lom roku na au­to­sa­lóne v Že­neve. Bra­bus to zo­bral osobne a na týchto do­skách, po roku pred­sta­vil svoju vlastnú kre­áciu na jeho zá­kla­doch.

Bra­bus 800 Wi­des­tar je jed­no­du­ché ozna­če­nie, ktoré spo­loč­nosť vy­uží­vala v sú­vis­losti s úp­ra­vami triedy G už dáv­nej­šie. Naj­nov­šia po­doba po­u­ka­zuje na svo­jich pred­chod­cov a plne vy­užíva pred­nosti sé­ri­ového zá­stupcu značky Mer­ce­des-AMG.

zdroj: bra­bus.com
zdroj: bra­bus.com
zdroj: bra­bus.com

Ne­mu­síte sa na auto pri­dlho po­ze­rať a hneď viete, čo ozna­čuje po­jem Wi­des­tar. Firma z Bott­ropu do­predu na­mon­to­vala nový ná­raz­ník, ktorý tak­tiež má fun­kciu prí­vodu vzdu­chu k mo­toru či brz­dám pred­ných ko­lies. Ob­no­vou pre­šla ta­kisto aj ka­pota a v ob­lasti blat­ní­kov došlo k roz­ší­re­niu o tak­mer 100 mi­li­met­rov. Za­dná časť ne­sie nový ná­raz­ník a ťažko pre­hliad­nu­teľné za­dné krídlo, ktoré si svoje miesto na­šlo na stre­che.

Nové ka­ro­sár­ske diely sú pre­važne vy­ro­bené z uhlí­ko­vých vlá­kien a mimo nich sa Bra­bus G800 Wi­des­tar môže po­chvá­liť aj prí­dav­nými LED svet­lami v pred­nom ná­raz­níku a nad čel­ným sk­lom, prí­padne sa na svet môže po­ze­rať z 23“ ko­va­ných ko­lies Bra­bus Pla­ti­num Edi­tion Mo­nob­lock.

zdroj: bra­bus.com
zdroj: bra­bus.com
zdroj: bra­bus.com

V in­te­ri­éri ta­kisto ne­os­tal ka­meň na ka­meni. Nové ča­lú­ne­nie kom­bi­nuje jemnú kožu s Al­can­ta­rou. Os­tatné prvky sú odeté do pia­no­vej čier­nej farby spolu ob­lo­že­ním po­zos­tá­va­júce z uhlí­ko­vých vlá­kien a množ­stvom de­tai­lov z leš­te­ného kovu. Po­zor­nosť si za­slúži aj strop­nica in­te­ri­éru, ktorá po­brala in­špi­rá­ciu z Rolls-Ro­ycu – hviezdna ob­loha.

Ok­rem in­te­ri­éru a ex­te­ri­éru sa zme­nil aj vý­kon tohto obra. Sé­ri­ové G63 AMG má pod ka­po­tou usa­denú 4,0-lit­rovú V8 s vý­ko­nom 430 kW / 585 koní a ma­xi­málny krú­tiaci mo­ment 850 Nm. Bra­bus tento mo­tor vy­la­dil na vý­kon 588 kW / 800 koní a ma­xi­málny krú­tiaci mo­ment 1000 Nm! Aj vďaka týtmo pa­ra­met­rom Bra­bus G800 do­káže z po­koja na 100 km/h ak­ce­le­ro­vať v prie­behu 4,1 se­kundy, čo je o štyri de­sa­tiny rých­lej­šie, než sé­ri­ová G63. Ma­xi­málka je ob­me­dzená na 240 km/h, tak ako u G63 AMG.

zdroj: bra­bus.com
zdroj: bra­bus.com

Zdroj: Starts­top.sk

viac_podobnych_clankov_na_startstop_sk
Pridať komentár (0)