Česká apli­ká­cia prišla so skve­lým tri­kom, ako sa najesť zadarmo

Martin Halada / 22. júla 2016 / Business

Zažil si v det­stve ten pocit zakrá­da­nia sa po cudzom poli či vinici len preto, aby si si uchma­tol stra­pec hrozna alebo kuku­ricu? Ak áno, pozor!

Hoci sa to možno nezdá, pri­svo­je­ním si plo­diny z poľa či vinice sa dopúš­ťaš trest­ného činu krá­deže rov­nako, ako keby si kra­dol v obchode. Môžeš sa dostať aj do väze­nia. V sused­nej Čes­kej repub­like však vynašli spô­sob, ako bude aj vlk sýty aj cela prázdna.

Česká ini­cia­tíva Na ovoce vytvo­rila apli­ká­ciu, do kto­rej ľudia môžu zadá­vať a vyhľa­dá­vať voľne ras­túce stromy, kríky či byliny. Pou­ží­va­te­lia sa zavia­zali dodr­žia­vať etický kódex ini­cia­tívy. Najmä musia zis­tiť, či plo­diny nikomu nepat­ria, teda či sú voľne prí­stupné pre všet­kých. Potom už môžu všetci spo­ločne dopĺňať vita­mín C na čerstvom vzdu­chu a zadarmo. Apli­ká­cia pri­tom nad­vä­zuje na webovú stránku, ktorú ini­cia­tíva Na ovoce spus­tila už dáv­nej­šie.

Vyzerá to tak, že aj vďaka tejto vychy­távke moder­nej tech­niky u ľudí vzras­tie záu­jem o ovo­cie, rast­liny a prí­rodu ako takú. Na mape ovo­cia je už zazna­če­ných tak­mer 10-tisíc zna­čiek a my veríme, že toto číslo bude ešte rásť. Stro­mov a ovo­cia predsa nikdy nie je dosť.

Je to navyše aj skvelý nápad, ktorý doka­zuje, že tech­no­ló­gie môžu ľudí spá­jať. Okolo ovo­cia zadarmo totiž takto môže vznik­núť komu­nita, ktorá sa bude o stromy sta­rať, čo by bolo pre Česko (prí­padne aj Slo­ven­sko) určite kro­kom vpred.

zdroj: na-ovoce.cz, zdroj foto­gra­fií: na-ovoce.cz, zdroj titu­lenj foto­gra­fie: ideas.oldmillbrewery.com

Pridať komentár (0)