Bra­ti­slava je na 41. naj­lep­šie mesto na pod­ni­ka­nie v Európe

Linda Cebrová / 23. novembra 2016 / Business

Nie­ktoré výsledky Euro­pean City Index 2016 zrejme prek­va­pia nejed­ného pod­ni­ka­teľa na Slo­ven­sku.

EDCi je skratka pre Európ­sky Digi­tálny Mest­ský Index. Je to agen­túra, ktorá vyhod­no­cuje, ako jed­not­livé štáty a mestá Európy pod­po­rujú digi­tálne pod­ni­ka­nie. Pre star­tupy posky­tuje infor­má­cie o sil­ných a sla­bých strán­kach mest­ských pod­ni­ka­teľ­ských eko­sys­té­mov. Star­tupy sa tak môžu lep­šie roz­hod­núť a zvá­žiť v kto­rom meste budú mať naj­lep­šie pod­mienky na svoje pod­ni­ka­nie. Index umož­ňuje aj sle­do­va­nie výkon­nosti jed­not­li­vých miest v porov­naní s ostat­nými európ­skymi mes­tami.
Bra­ti­slava patrí medzi rýchlo sa roz­ví­ja­júce start-upové scény Európy. Všetko začalo v roku 2011 národ­nými „Star­tup Awards“, od tej doby sa pod­ni­ka­teľ­ský eko­sys­tém na Slo­ven­sku rapídne roz­rás­tol. Zatiaľ čo Bra­ti­slava dosa­huje veľmi dobré výsledky v oblasti digi­tál­nej infra­štruk­túry a vše­obec­nej zruč­nosti, hor­šie to vyzerá v ostat­ných oblas­tiach. Hlavné mesto zaos­táva pre­dov­šet­kým vo sfére prí­stupu k finanč­ným pros­tried­kom, v tejto oblasti sme na chvoste reb­ríčka.

ba1

foto:reflectim.com
Aj napriek tomu, že Slo­ven­sko má jeden z naj­vyš­ších podie­lov mik­ro­pod­ni­kov v Európe, našej kra­jine sa dote­raz nepo­da­rilo vytvo­riť veľa povšim­nu­teľ­ných vylep­šení. To je spô­so­bené čias­točne aj pred­pismi, ktoré obme­dzujú obchodnú čin­nosť a nedos­ta­tok skú­se­ných pod­ni­ka­te­ľov, ktorí vedia ako efek­tívne pod­ni­kať. Nevý­ho­dou je aj fakt, že miestny trh je v mno­hých prí­pa­doch prí­liš malý na udr­ža­nie pro­duktu. Je potrebné mys­lieť na medzi­ná­rod­nej úrovni hneď od začiatku, zatiaľ čo pra­cujú aj na efek­tív­nej­šom využí­vaní kapi­tálu.

ref

foto:reflectim.com

Toto môže na druhú stranu pomôcť k odo­mknu­tiu skry­tého poten­ciálu pra­cov­nej sily. Kľú­čo­vými výho­dami pod­ni­ka­nia v Bra­ti­slave je podľa hod­no­te­nia EDCi vysoká kon­cen­trá­cia vyso­kých škôl plus nada­nie začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov. Bene­fi­tom je aj zvy­šu­júci sa počet cowor­kin­gov ako je The Spot, Con­nect, Impact Hub, Rubi­xLab a Brainhouse.sk. Slo­ven­ská vláda tak­tiež ozná­mila vytvo­re­nie štát­neho fondu pre ino­vá­cie a tech­no­ló­gie. Do karát nám hrá aj výborná geo­gra­fická poloha, dobré vzťahy s čes­kým, rakús­kym alebo maďar­ský trhom.

Toto je hod­no­te­nie pod­ni­ka­teľ­ského eko­sys­tému v Bra­ti­slave podľa idexu EDCi, pri­čom hod­no­te­ných bolo spolu 60 miest Európy.

Prí­stup ku kapi­tálu : 51/60
Pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die: 42/60
Digi­tálna infra­štruk­túra: 15 / 60
Pod­ni­ka­teľ­ská kul­túra: 54 / 60
Základné pod­ni­ka­teľ­ské vedo­mosti: 35 / 60
Životný štýl : 37 / 60
Trh: 45 / 60
Men­to­ring: 23 / 60
Nedi­gi­tálna infra­štruk­túra: 27 / 60
Zruč­nosti: 5 / 60

zdroj:digitalcityindexeu.com zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:reflectim.com

Pridať komentár (0)