Bratislava dostane nové námestie priamo v centre mesta

Soňa Otajovičová / 11. februára 2019 / Zaujímavosti

  • Ná­mes­tie To­máša. G. Ma­sa­ryka vznikne na Va­jan­ského náb­reží pred Slo­ven­ským ná­rod­ným mú­zeom
  • Pôjde o je­diný pries­tor v meste po­me­no­vaný po pr­vom Čes­ko­slo­ven­skom pre­zi­den­tovi
  • K zme­nám vo vý­stavbe by dôjsť ne­malo
  • Ná­mes­tie To­máša. G. Ma­sa­ryka vznikne na Va­jan­ského náb­reží pred Slo­ven­ským ná­rod­ným mú­zeom
  • Pôjde o je­diný pries­tor v meste po­me­no­vaný po pr­vom Čes­ko­slo­ven­skom pre­zi­den­tovi
  • K zme­nám vo vý­stavbe by dôjsť ne­malo

Po Šte­fá­ni­kovi máme v Bra­ti­slave po­me­no­vanú ulicu aj náb­re­žie a za­tiaľ čo Česi vy­jad­rili poctu aj Slo­vá­kovi Šte­fá­ni­kovi a jeho meno ne­sie so­cha aj ná­mes­tie v Prahe, Slo­váci do­po­siaľ ne­mali ani jedno ve­rejné prie­s­trans­tvo, ktoré by bolo ve­no­vané Ma­sa­ry­kovi. To­máš Gar­ri­gue Ma­sa­ryk bol jed­nou z ústred­ných osob­ností, ktorá sa za­slú­žila o vznik Pr­vej čes­ko­slo­ven­skej re­pub­liky v roku 1918.

 To sa však má v po­lo­vici júna zme­niť. Časť Va­jan­ského náb­re­žia pred bu­do­vou Slo­ven­ského ná­rod­ného mú­zea sa stane Ná­mes­tím To­máša G. Ma­sa­ryka.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: TASR So­cha T. G. Ma­sa­ryk

Vznik ná­mes­tia pri­tom za­stu­pi­teľ­stvo odo­brilo ešte mi­nulý rok, ale do­te­raz ča­kalo na sú­hlas hlav­ného mesta.

„Veľ­kosť tohto člo­veka by si za­slú­žila možno viac met­rov štvor­co­vých, ale pries­tor pred SNM je asi naj­čes­ko­slo­ven­skej­ším pries­to­rom, kde sa už 30 ro­kov stre­tá­vajú sku­piny ľudí, ktorí si ctia pa­miatku To­máša G. Ma­sa­ryka,“ po­ve­dala pre TASR sta­ros­tka bra­ti­slav­skej mest­skej časti Staré Mesto a zá­ro­veň mest­ská po­slan­kyňa Zu­zana Auf­rich­tová.

Sa­motný pries­tor by sa pri­tom ne­mal ne­jako me­niť, iba do­stane nové po­me­no­va­nie. Aj Bra­ti­slava tak zloží poctu pr­vému Čes­ko­slo­ven­skému pre­zi­den­tovi.

Pridať komentár (0)