Bra­ti­sla­va dosta­ne svoj vlast­ný fre­es­ty­le sno­wbo­ar­ding park

Lenka Lauková / 26. novembra 2014 / Tech a inovácie

V Bra­ti­sla­ve vyras­tá nové celo­roč­né tré­nin­go­vé cen­trum pre fre­es­ty­le sno­wbo­ar­ding a lyžo­va­nie.

One­dl­ho v bra­ti­slav­skej Petr­žal­ke otvo­ria simu­lá­ciu sko­kov, aké býva­jú v sno­wpar­koch. Takú­to simu­lá­ciu pou­ží­va­jú aj pro­fe­si­onál­ni fre­es­ty­le jazd­ci. Dopa­dy a takz­va­ný tab­le” sú tvo­re­né sys­té­mom nafu­ko­va­cích van­kú­šov a pou­ží­va­jú mate­riál podob­ný ozaj­st­né­mu sne­hu. Vďa­ka tým­to pod­mien­kam je tré­ning mož­ný bez ohľa­du na roč­né obdo­bie. Dopa­dom na mäk­ký van­kúš sa mini­ma­li­zu­je rizi­ko zra­ne­nia.

Špor­tov­ci majú mož­nosť si počas hoci­ja­ké­ho roč­né­ho obdo­bia tré­no­vať sko­ky a tri­ky vo fáze roz­jaz­du, odra­zu, letu ale aj dopa­du a odjaz­du. Máte mož­nosť tré­no­vať na troch stup­ňoch obtiaž­nos­ti – začia­toč­ník (3m), pokro­či­lý (8m)pro línia (10m). Cel­ko­vo je k dis­po­zí­cii 8 jibo­vých pre­ká­žok a 3 sko­ky s roz­lo­hou 7530m2 a kapa­ci­tou 50 jazd­cov je prvým takým­to cen­trom na Slo­ven­sku.

Zdo­ko­na­ľo­va­niu schop­nos­tí napo­mô­žu aj video­co­achin­gy, tram­po­lí­na či per­for­man­ce cam­py. Tak čo povie­te, využi­li by ste ich služ­by aby ste to na sva­hu potom poriad­ne odpá­li­li? Jed­na ses­si­on trva­jú­ca dve a pol hodi­ny vás vyj­de na 20€mesač­ná per­na­ment­ka na 140€. Výstav­ba je v plnom prú­de a na tes­to­va­ní van­kú­šov už poc­ti­vo maka­jú. Ak vás cen­trum Line 36 zau­ja­lo, sle­duj­te ich fan­pa­ge a dozvie­te sa, kedy si bude­te môcť prí­sť zatré­no­vať. :)

Zdroj: line36.sk

Pridať komentár (0)