Bra­ti­slava dostane svoj vlastný fre­es­tyle sno­wbo­ar­ding park

Lenka Lauková / 26. novembra 2014 / Tech a inovácie

V Bra­ti­slave vyrastá nové celo­ročné tré­nin­gové cen­trum pre fre­es­tyle sno­wbo­ar­ding a lyžo­va­nie.

One­dlho v bra­ti­slav­skej Petr­žalke otvo­ria simu­lá­ciu sko­kov, aké bývajú v sno­wpar­koch. Takúto simu­lá­ciu pou­ží­vajú aj pro­fe­si­onálni fre­es­tyle jazdci. Dopady a takz­vaný table” sú tvo­rené sys­té­mom nafu­ko­va­cích van­kú­šov a pou­ží­vajú mate­riál podobný ozaj­st­nému snehu. Vďaka týmto pod­mien­kam je tré­ning možný bez ohľadu na ročné obdo­bie. Dopa­dom na mäkký van­kúš sa mini­ma­li­zuje riziko zra­ne­nia.

Špor­tovci majú mož­nosť si počas hoci­ja­kého roč­ného obdo­bia tré­no­vať skoky a triky vo fáze roz­jazdu, odrazu, letu ale aj dopadu a odjazdu. Máte mož­nosť tré­no­vať na troch stup­ňoch obtiaž­nosti – začia­toč­ník (3m), pokro­čilý (8m)pro línia (10m). Cel­kovo je k dis­po­zí­cii 8 jibo­vých pre­ká­žok a 3 skoky s roz­lo­hou 7530m2 a kapa­ci­tou 50 jazd­cov je prvým takýmto cen­trom na Slo­ven­sku.

Zdo­ko­na­ľo­va­niu schop­ností napo­môžu aj video­co­achingy, tram­po­lína či per­for­mance campy. Tak čo poviete, využili by ste ich služby aby ste to na svahu potom poriadne odpá­lili? Jedna ses­sion trva­júca dve a pol hodiny vás vyjde na 20€mesačná per­na­mentka na 140€. Výstavba je v plnom prúde a na tes­to­vaní van­kú­šov už poc­tivo makajú. Ak vás cen­trum Line 36 zau­jalo, sle­dujte ich fan­page a dozviete sa, kedy si budete môcť prísť zatré­no­vať. :)

Zdroj: line36.sk

Pridať komentár (0)