Na Bra­ti­slava Game Jam-e vytvo­ríš hru, spoz­náš samého seba aj svet vývo­já­rov

Veronika Horváthová / 1. november 2016 / Rozhovory

Keďže už o pár dní sa bude konať ďalší roč­ník Game Jamu, poroz­prá­vali sme sa s jeho spo­lu­za­kla­da­teľ­kou Ľubi­cou Dran­go­vou o novin­kách, ktoré nás čakajú. Ľubica pre­ces­to­vala množ­stvo kra­jín a zís­kala úplne iný pohľad na svet hier, na aký sme boli zvyk­nutí. Jej láska k ume­niu a novým tech­no­ló­giam ju moti­vo­vala pri výbere kari­éry, a tak chce aj ona moti­vo­vať mla­dých kre­a­tív­cov. A hlavne sľú­bila kávu kaž­dému diev­čaťu, ktoré sa súťaže zúčastní!

Ahoj Ľubica, 17.-19. novem­bra sa koná už druhý roč­ník Bra­ti­slava Game Jam. Čo vás viedlo k tomu, aby ste zalo­žili takúto súťaž na Slo­ven­sku?

Prvý roč­ník bol minulý rok a bolo to pomerne spon­tánne roz­hod­nu­tie. Raz mesačne orga­ni­zu­jeme v Goet­heho inšti­úte podu­ja­tie Kra­ka­toa — talk club, kde pozý­vame ľudí hovo­riť o svo­jej práci, ktorá pre­pája vedu, ume­nie a tech­no­ló­gie. V sep­tem­bri sme mali hosťa z Nemecka, Matt­hiasa Gun­truma z her­ného štú­dia Gen­tly Mad. Matt­hias hovo­ril o tom, čo je to game jam a my sme si pove­dali spolu s ľuďmi z Goet­heho inšti­tútu, že prečo to nespra­viť. O tri mesiace neskôr sa v decem­bri usku­toč­nil Bra­ti­slava Game Jam. Musím však podot­knúť, že to nebol prvý game jam na Slo­ven­sku. Evi­du­jem mini­málne na Fest Anča počas Games days a viem, že sa orga­ni­zo­val aj v Spote. Neho­vo­riac o tom, že do mno­hých game jamoch sa dá pri­hlá­siť len zo svo­jej obý­vačky, napr. Ludum Dare.

Ako sa darí hrám, ktoré boli na súťaži vytvo­rené minulý rok?

Minulý rok mal game jam tému “jazyk”. Mnohé z hier mali edu­ka­tívny cha­rak­ter. Taká bola aj výherná hra “Pes mi zožral úlohu,” ktorú robil tím Noha v mede. Hra sa zapá­čila Goet­heo inšti­tútu a chcú ju pou­žiť aj na ich kur­zoch nemčiny. Jej vývoj teda stále pre­bieha. Zvyšné hry neviem aký majú osud, ale ria­dime sa skôr hes­lom “cesta je cieľ” a veríme, že mnohé tímy nakopla a moti­vo­vala samotná akcia a nešlo ani tak o komerčne úspešný výsle­dok.

gamejam2

Posky­tu­jete výher­com pomoc aj po skon­čení súťaže?

Tento rok budú môcť výher­co­via využiť právne pora­den­stvo advo­kát­skej kan­ce­lá­rie Zuzany Motú­zo­vej, ktorá sa špe­zia­li­zuje na právo ohľadne dušev­ného vlast­níc­tva. Je to taká novinka, kto­rou veríme, že sa podarí vdých­nuť život hrám. Výherný tím dostane tiež mož­nosť týž­den využiť skvelý cowor­king Luft v Ban­skej Štiav­nici, tak verím, že to bude pekné pro­stre­die na vypi­lo­va­nie ďal­ších detai­lov v hre. Ako orga­ni­zá­tori nech­ceme faci­li­to­vať ďalší vývoj hry, ale skôr pomôcť polo­žiť základný kameň. Na pomoc v oblasti her­ného prie­myslu sú tu odbor­níci ako ľudia z Aso­ciá­cie her­ných vývo­ja­rov Slo­ven­ska, ktorá nedávno vznikla.

Aké sú hlavné atri­búty, ktoré by mala hra spĺňať, aby mala dobrú šancu na výhru?

Hlavné kri­té­rium, aby porota hru vôbec hod­no­tila je, aby bol pro­to­typ hra­teľný. Dôle­žité je tiež ucho­pe­nie témy, jej vizu­álna stránka, herné mecha­nizmy a cel­ková ori­gi­na­lita. Kri­té­ria hod­no­te­nia však nechá­vame na porotu, ktorá je zlo­žená z naozaj zau­jí­ma­vých ľudí z rôz­nych oblastí a kra­jín. Inak sa na hru bude poze­rať spi­so­va­teľ Michal Hvo­recký, herný vývo­jár Matt­hias Gun­trum, mana­žérka edu­ka­tív­nych akti­vít Pixel Fede­ra­tion — Lucia Šic­ková, ria­di­teľka mar­ke­tingu Lara Nou­jaim či ume­lec a teore­tik ume­nia Kris­tian Lukić.

gamejam5

Čo je podľa teba to hlavné, čo sa tímy naučia a odnesú si zo súťaže? Samoz­rejme, okrem výhier :)

Dúfam, že dobrý záži­tok, moti­vá­ciu pra­co­vať ďalej na svo­jom nápade a nové pria­teľ­stvá či networ­king, ako sa tomu dnes hovorí. Game jam je aj o vyskú­šaní si kre­a­tív­nej práce v extrém­nych pod­mien­kach. Vytvo­riť hru za 48 hodín nie je veru ľahké a ľudia rôzne rea­gujú. Účast­níci tak zis­tia, ako sami zvlá­dajú situ­áciu, ako sa im pra­cuje v tíme a či si vedia určiť pri­ority za tak krátky čas.

V našej spo­loč­nosti stále pre­vláda ste­re­otyp, že hry sú skôr muž­skom zábav­kou. Ako si sa teda ty dostala k hrám a ich tvorbe? Vždy ťa to fas­ci­no­valo?

A pri­tom šta­tis­tika hovorí, že diev­čata sa hrajú hry rov­nako veľa ako chlapci! Ako dieťa deväť­de­sia­tych rokov ma bavil Princ of Per­sia a Leví kráľ. Neskôr to bol The Sims a potom dlho nič. Až fra­jer mi uká­zal aj niečo iné ako strie­ľačky a stra­té­gie, a to mi otvo­rilo cestu k inému vní­ma­niu hier. Momen­tálne hry vní­mam ako každé iné ume­lecké médium. Sú hry s krás­nym prí­be­hom ako naprí­klad Never Alone, ktorá pek­nou ces­tou pri­bli­žuje život Eski­má­kov. Naj­rad­šej sa hrá­vam len tak, kde nie je dôle­žité vyhrať. Mám téo­riu, že sa v živote dosť stre­su­jem tak nepot­re­buje stres ešte aj v hre :). Ešte chcem touto ces­tou vyzvať diev­čatá, nech sa pri­hlá­sia na Bra­ti­slava Game Jam. Dostanú kávu na mňa, zatiaľ ich tam veľa nie je. Nene­chajte ma v tomu samu, šibne mi! :)

gamejam1

Vo vašej orga­ni­zá­cii Mladý pes roz­ši­ru­jete pove­do­mie o tom ako sa dá spo­jiť ume­nie a tech­no­ló­gie a vytvo­riť z toho biz­nis. Čo býva naj­väč­ším prob­lé­mom pri exe­ku­ovaní týchto nápa­dov ďalej?

Asi naj­ťaž­šie je vysvet­liť ľuďom, čo vlastne robíme. Práve hry pou­ží­vam ako pekný prí­klad, kde jasne tech­no­ló­gie a ume­nie tvo­ria peknú sym­bi­ózu. Bez vysvet­le­nia a pocho­pe­nia nás len ťažko nie­kto osloví na spo­lu­prácu. Berieme to, ale ako dlho­dobý pro­jekt. Ak ale náš par­tner vie, čo od nás oča­ká­vať, potom to už väč­ši­nou ide hladko. Pokiaľ sa ale napr. neroz­hodne nejaký prog­ram aktu­ali­zo­vať hodinu pred spus­te­ním. No to sú už nástrahy a úska­lia práce s tech­no­ló­giami, ktoré už majú tušim svoje vlastné mys­le­nie a kona­nie :).

Ces­tu­ješ po celom svete. Čo si mys­líš, že je naj­sil­nej­šou strán­kou mla­dých slo­ven­ských vývo­já­rov?

Že sú super! Sme podľa mňa draví ako draci a teším sa kaž­dému odváž­nemu člo­veku. Veľmi veľa toho teraz vzniká na pod­poru mla­dých slo­ven­ských vývo­já­rov, či už spo­mí­naná Aso­ciá­cia slo­ven­ských her­ných vývo­já­rov (SGDA), Škola vývoja hier SKILL DRILL, Letná škola tvorby hier alebo Games Days na Fest Anči. To sa samoz­rejme odrazí aj na výsled­koch a naras­ta­jú­cému počtu vývo­já­rov. Slo­ven­sko nie je v ľah­kej situ­ácií, všade naokolo to žije viac, v Poľ­sku je herný prie­my­sel momen­tálne naozaj v roz­puku. My sa pomaly, ale iste rútime dopredu. Čo je naša ale naj­sil­nej­šia stránka, to ťažko pove­dať. Možno práve tá chuť napre­do­vať.

gamejam4

Máme na Slo­ven­sku nejakú firmu, ktorá vytvára naozaj kva­litné hry na sve­to­vej úrovni?

Jasné a hneď nie­koľko. Je to naprí­klad Pixel Fede­ra­tion, Bohe­mia Inte­rac­tive (pod ktoré sa dostalo štú­dio Caul­dron), Functu, Fish­cow, Mat­suko a mnohé iné.

Čo podľa teba musí spĺňať hra, aby naozaj zau­jala uží­va­te­ľov a stala sa virálna?

Keby bol recept na virál­nosť, tak by bola každá hra virálna :). Nie­kedy mám pocit, že ľudia sú nevys­pi­ta­teľní a čudní, alebo im len nero­zu­miem. Naprí­klad hra Flappy bird, ktorá veľmi ľahko v člo­veku vyvolá pocit frus­trá­cie a je to jed­no­du­chá “ťukačka”, zís­kala popu­la­ritu zo dňa na deň. Mys­lím, že časo­krát to bývajú jed­no­du­ché hry, ktoré vedia oslo­viť masy. V prí­pade Poké­mon Go je to žev­raj aj pozi­tívna aso­ciá­cia z nášho det­stva. Som skôr fanú­šik nevi­rál­nych hier, je tam väčší pred­po­klad, že budú rafi­no­va­nej­šie a nie za úče­lom zbo­hat­núť na ľud­ských pudoch.

gamejam6

A nako­niec nám povedz, akú hru máš ty naj­rad­šej a ako často sa hrá­vaš?

Moje guilty ple­a­sure je hra Spla­toon od Nin­tenda. Teraz bola Hal­lo­we­en­ska akcia a idem si dať Year Walk od Simogo a Nihi­lum­bru od Beau­ti­Fun Games.

Zdroj fotky: Rado­van Dranga, Zdroj titulná fotka: Danka Tomeč­ková

Pridať komentár (0)