Bratislava má vlastnú cukríkovú manufaktúru ako vystrihnutú z filmu o Willym Wonkovi

Linda Cebrová / 23. januára 2019 / Zo Slovenska

  • Prácu, ktorú ro­bia v bra­ti­slav­skej ma­nu­fak­túre Bon Ma­nu­fak­tur, ovláda len má­lo­kto
  • Ide o je­dinú ma­nu­fak­túru svojho druhu na Slo­ven­sku
  • Táto je­di­nečná pre­vádzka denné pro­du­kuje ti­síce ručne ro­be­ných cuk­rí­kov, ktoré ob­sa­hujú vý­lučne prí­rodné su­ro­viny
zdroj: fb:Bon Manufaktur
  • Prácu, ktorú ro­bia v bra­ti­slav­skej ma­nu­fak­túre Bon Ma­nu­fak­tur, ovláda len má­lo­kto
  • Ide o je­dinú ma­nu­fak­túru svojho druhu na Slo­ven­sku
  • Táto je­di­nečná pre­vádzka denné pro­du­kuje ti­síce ručne ro­be­ných cuk­rí­kov, ktoré ob­sa­hujú vý­lučne prí­rodné su­ro­viny

Keď člo­vek príde do Sta­rého Mesta v Bra­ti­slave, ne­možno si ne­všim­núť roz­práv­kový vý­klad ako vy­stri­hnutý z ame­ric­kého filmu či roz­právky. Jeho ob­sah tvo­ria len ručne ro­bené cuk­ríky, ktoré tu denne vy­rá­bajú ši­kovní slo­ven­skí cuk­rári.

Ka­ra­me­lovú ma­nu­fak­túru, ktorú mnoho ľudí po­znalo z Ob­chod­nej ulice, tam už ne­náj­deš. Pre­sťa­ho­vala sa na novú ad­resu. Tá je v cen­tre mesta na Sed­lár­skej 5. Prácu s ka­ra­me­lom však na Slo­ven­sku ovláda  má­lo­kto, toto „re­meslo“ sa to­tižto u nás ne­učí na žiad­nej škole. Na Sed­lár­skej si preto cuk­rá­rov za­ú­čajú sami.

„Vy­ro­biť je­den druh cuk­rí­kov trvá pri­bližne ho­dinu a pol, až dve ho­diny. Zá­visí to od zlo­ži­tosti vzoru, ktorý mu­sia vo­pred pre­mys­lieť a podľa neho vrstviť hmotu,“ vy­svet­ľuje tím Bon Ma­nu­fak­tur. Zau­jí­mavý je aj fakt, že všetky slad­kosti, ktoré v ob­chode uvi­díš, sú vy­rá­bané vý­lučne priamo v pre­vádzke na Sed­lár­skej.

Sa­mos­tat­nou ka­pi­to­lou je aj zlo­že­nie vý­rob­kov. Ka­ra­mel, ktorý ma­nu­fak­túra po­u­žíva, je vy­ro­bený z prí­rod­ných in­gre­dien­cií, bez po­u­ži­tia ume­lých far­bív, prí­chutí a éčok či do­chu­co­va­diel. Cuk­ríky tu tak cuk­rári pracne vy­rá­bajú len z cukru, vody, glu­kó­zo­vého si­rupu, ky­se­liny cit­ró­no­vej, prí­rod­ných far­bív a vý­ťaž­kov z ovoc­ných štiav.

Na­prí­klad pes­tro žltú farbu ve­dia cuk­rári vy­kúz­liť vďaka kur­kume, ze­lenú farbu na­do­budnú cuk­ro­vinky vďaka lis­to­vému špe­nátu. Čer­vená vzniká kvôli ex­traktu z čier­nej mrkvy a na čierne far­bivo zase stačí tro­cha rast­lin­ného uhlia. No a hnedá sa v tejto ma­nu­fak­túre spája s ka­ra­me­lom, a teda pá­le­ným cuk­rom.  

„Re­cept na cuk­ríky po­známe už z dáv­nych čias, ne­treba nám nič viac ako cu­kor, vodu, glu­kó­zový si­rup a trošku ky­se­liny cit­ró­no­vej na vy­vá­že­nie chuti. A tu pri­chá­dza to naj­lep­šie – do ho­to­vej ka­ra­me­lo­vej masy sa pri­mie­ša­vajú prí­rodné far­bivá a ka­ra­mel tak zís­kava krásne vý­razné farby. Časť ka­ra­me­lo­vej hmoty sa ručne roz­ťa­huje na špe­ciál­nom há­čiku, vďaka čomu bledne či zís­kava žlté, fia­lové alebo iné pes­tré od­tiene, v zá­vis­losti od toho, aký ob­rá­zok má byť vo vnútri cuk­ríka. Je to sku­točná má­gia. Naši cuk­rári vy­tvá­rajú ob­rázky vrstvu za vrstvou, kú­sok po kúsku,” vy­jad­ril sa tím spo­loč­nosti Bon Ma­nu­fak­tur.

Bon Ma­nu­fak­tur nemá už roky nú­dzu o zá­kaz­ní­kov, za všetko ho­vo­ria aj hos­po­dár­ske vý­sledky firmy. Spo­loč­nosť MIA Group s. r. o., pod ktorú spadá bra­ti­slav­ská ma­nu­fak­túra v roku 2017 zvý­šila zisk o 116 % na 26 473 eur a tržby jej na­rástli o  3 % na 198 035 eur.

Tak­tiež treba spo­me­núť, že v Bon Ma­nu­fak­tur fun­guje aj tzv. ot­vo­rená vý­roba. Každý, kto prejde dve­rami pre­vádzky, môže sle­do­vať ako vzni­kajú cuk­ríky, lí­zanky či rôzne čo­ko­lá­dové pro­dukty. Ak si vo­pred do­hod­neš ter­mín, mô­žeš sa zú­čast­niť aj works­hopu a slad­kosti si vlast­nými ru­kami vy­ro­biť. Na dru­hom po­schodí je aj ka­via­reň s kva­lit­nou ká­vou a do­má­cimi zá­kus­kami.

Pridať komentár (0)