Bratislavčania budú mať špeciálny vianočný taxík, ľudí v ňom budú voziť známe osobnosti

Lenka Sidorová / 6. decembra 2018 / Zaujímavosti

  • Známe osob­nosti si sadnú za vo­lanty via­noč­ných ta­xí­kov
  • Prís­pe­vok za jazdu pôjde v pl­nej výške na dobrú vec
  • Známe osob­nosti si sadnú za vo­lanty via­noč­ných ta­xí­kov
  • Prís­pe­vok za jazdu pôjde v pl­nej výške na dobrú vec

Ri­chard Stanke, Kris­tína Tor­mová, Ve­ro­nika Cif­rová Ostri­ho­ňová. Títo a ďal­ších 6 zná­mych osob­ností budú po­čas de­cem­bra vo­ziť Bra­ti­slav­ča­nov v špe­ciál­nom up!city via­noč­nom ta­xíku. Prís­pe­vok za jazdu pôjde v pl­nej výške na dobrú vec – na pod­poru zne­vý­hod­ne­ných ľudí, sil­nej­ších ko­mu­nít a vzde­lá­va­nia, či na boj proti chu­dobe a ko­rup­cii. Via­nočný ta­xík re­a­li­zuje Dob­raK­ra­jina.sk, cro­wd­fun­din­gový por­tál Na­dá­cie Pon­tis, v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Volk­swa­gen Slo­va­kia a up!city.

Už od dnes bude v bra­ti­slav­ských uli­ciach pre­má­vať up!city via­nočný ta­xík. Plná výška jazd­ného pôjde na pod­poru mi­mo­vlád­nych or­ga­ni­zá­cií zdru­že­ných na por­táli Dob­raK­ra­jina.sk. Na­vyše, vo vy­bra­ných ča­soch budú ro­biť dob­rých ta­xi­ká­rov známe osob­nosti – Ju­raj Bača,  Ve­ro­nika Cif­rová Ostri­ho­ňová, Ján Gor­du­lič, Mi­lan „Ju­nior“ Zim­ný­ko­val, Ma­túš Krn­čok, Ri­chard Stanke, Stano Staško, Kris­tína Tor­mová a  Vera Wis­te­rová. „Via­nočný ta­xík sme roz­behli preto, že chceme dať ľu­ďom mož­nosť na­biť sa dob­rom. Po­te­šiť seba jaz­dou v spo­loč­nosti úžas­ných ľudí, a zá­ro­veň po­môcť tam, kde treba,“ ho­vorí Jana De­siat­ni­kova, ma­na­žérka por­tálu Dob­raK­ra­jina.sk.

„Ve­rím, že každý má právo na vzde­la­nie. Vzde­la­nie ot­vára nové mož­nosti, po­máha bú­rať pred­sudky, zba­vuje zá­vis­lostí. Ale bo­hu­žiaľ, vzde­la­nie v na­šej kra­jine nie je na ta­kej úrovni, aby sme sa mohli spo­ľa­hnúť, že toto všetko sa stane, keď naše deti budú cho­diť do školy. Ve­rím ale, že to mô­žeme zme­niť tak, že pod­po­ríme or­ga­ni­zá­cie, ktoré pod­po­rujú vzde­lá­va­nie na Slo­ven­sku,“ ho­vorí he­rec Ju­raj Bača.

„Keď sa nie­kedy ocit­neme v „prú­seri“, v kto­rom si ne­vieme po­ra­diť sami, je vždy dobré, ak máme mož­nosť na nie­koho sa ob­rá­tiť, na­prí­klad na nie­koho z ko­mu­nity. Or­ga­ni­zá­cie, ktoré pod­po­rujú ko­mu­nity sú malé a po­tre­bujú našu po­moc,“ uvá­dza Kris­tína Tor­mová.

Bra­ti­slav­ča­nia nájdu up!city via­nočný ta­xík pred Sta­rou trž­ni­cou. Jaz­dou vo via­noč­nom ta­xíku spo­ločne s nie­kto­rou ce­leb­ri­tou môžu pris­pieť na na­sle­du­júce ob­lasti:

  • s Ve­rou Wis­te­ro­vou a Ju­ni­orom po­môžu zdra­votne zne­vý­hod­ne­ným ľu­ďom,
  • s Já­nom Gor­du­li­čom a Sta­nom Staš­kom za­bo­jujú proti chu­dobe,
  • za lep­šie vzde­lá­va­nie na Slo­ven­sku budú šo­fé­ro­vať Ve­ro­nika Cif­rová Ostri­ho­ňová a Ju­raj Bača,
  • proti ko­rup­cii si za vo­lant sadne Ri­chard Stanke,
  • za sil­nej­šie ko­mu­nity zase Kris­tína Tor­mová a Ma­túš Krn­čok.

up!city via­nočný ta­xík spolu so zná­mymi osob­nos­ťami za­stihnú Bra­ti­slav­ča­nia  v týchto ča­soch:

Ma­túš Krn­čok – 6. de­cem­bra; 16:00 – 20:00

Mi­lan Ju­nior Zim­ný­ko­val – 10. de­cem­bra; 18:00 – 20:00

Vera Wis­te­rová – 12. de­cem­bra; 12:00 – 15:00

Ju­raj Bača – 13. de­cem­bra; 17:00 – 20:30

Ve­ro­nika Cif­rová Ostri­ho­ňová – 14. de­cem­bra; 17:00 – 20:00

Kris­tína Tor­mová – 15. de­cem­bra; 16:00 – 19:00

Stano Staško – 18. de­cem­bra; 17:00 – 21:00

Jano Gor­du­lič – 19. de­cem­bra; 18:00 – 22:00

Ri­chard Stanke – ter­mín upres­níme na so­ciál­nych sie­ťach

 

uc!city via­nočný ta­xík môže pre­má­vať a na­bí­jať ľudí dob­rom aj vďaka týmto par­tne­rom:

Pridať komentár (0)