Bratislavský Volkswagen prepúšťa: O prácu prídu tisícky ľudí

Startstop.sk / 11. februára 2019 / Auto

  • Zo všet­kých strán po­čú­vame, že síce dôjde k zní­že­niu eko­no­mic­kého rastu, no ne­mu­síme sa ni­čoho obá­vať
  • Na dru­hej strane slo­ven­skými mé­diami ko­lujú správy o tom, že naj­väč­šia tu­naj­šia au­to­mo­bilka Volk­swa­gen pre­púšťa…
zdroj: AP Photo/Jens Meyer
  • Zo všet­kých strán po­čú­vame, že síce dôjde k zní­že­niu eko­no­mic­kého rastu, no ne­mu­síme sa ni­čoho obá­vať
  • Na dru­hej strane slo­ven­skými mé­diami ko­lujú správy o tom, že naj­väč­šia tu­naj­šia au­to­mo­bilka Volk­swa­gen pre­púšťa…

So sprá­vou, že Volk­swa­gen pre­púšťa, prišli via­ceré slo­ven­ské mé­dia, vrá­tane den­níka SME a Trend. Kon­krétne má o prácu prísť až tri­ti­síc za­mest­nan­cov. Ok­rem toho majú za­mest­nanci naj­väč­šej slo­ven­skej au­to­mo­bilky prísť aj o mzdové prí­platky. Volk­swa­gen síce po­tvr­dil pre­púš­ťa­nie, no o ofi­ciál­nych čís­lach za­tiaľ mlčí. Na­priek tomu pri­šiel por­tál Trend s po­čtami, ktoré boli ozná­mené za­mest­nan­com au­to­mo­bilky:

  • 800 za­mest­nan­cov, ktorí mali uzat­vo­renú zmluvu na dobu ur­čitú, ne­budú mať túto zmluvu pre­dĺženú;
  • 400 za­mest­nan­cov, ktorí sú ofi­ciálne za­mest­naní v Audi Hun­ga­ria, sa majú od mája vrá­tiť do ma­ter­skej fab­riky v Ma­ďar­sku;
  • 600 za­mest­nan­cov má od­ísť v rámci takz­va­nej “pri­ro­dze­nej fluk­tu­ácie”;
  • 600 za­mest­nan­cov, ktorí sa do fab­riky Volk­swa­gen do­stali cez pra­covné agen­túry, ne­budú mať pre­dĺžené zmluvy;
  • 500 za­mest­nan­cov má byť vy­sla­ných na do­časnú vý­po­moc do iných fab­rík v rámci au­to­mo­bi­lo­vého kon­cernu Volk­swa­gen.

Tieto po­čty ale podľa Trendu ne­mu­sia byť fi­nálne a v ko­neč­nom dô­sledku sa môžu upra­viť sme­rom na­dol, ale aj na­hor, podľa vý­voja eko­no­mic­kej si­tu­ácie.

Dô­vo­dom pre­púš­ťa­nia a zni­žo­va­nia miezd je podľa Trendu “ne­istá bu­dúc­nosť fab­riky”. Tá po fáze ná­be­hov musí zú­žit­ko­vať ob­rov­ské in­ves­tí­cie a zvý­šiť pro­duk­ti­vitu až o 30 per­cent. Prob­lé­mom ale je, že vo vý­rob­nom port­fó­liu bra­ti­slav­ského zá­vodu sa ne­na­chá­dzajú žiadne nové mo­dely.

Od po­lo­vice marca má štvor­z­menná pre­vádzka vý­roby SUV mo­de­lov z dielne Volk­swa­genu (Tou­areg) a Audi (Q7) be­žať už len na tri zmeny (a to kon­krétne ráno, po­obede a ve­čer a len cez pra­covný týž­deň). Zmeny sa dot­knú aj vý­roby ma­lých mest­ských vo­zi­diel ro­diny New Small Fa­mily, ku kto­rým patrí Volk­swa­gen up!, Seat Mii a Škoda Ci­tigo. Tie sa na­miesto dvoj­zmen­nej pre­vádzky budú od po­lo­vice júna vy­rá­bať už len v rámci jed­nej zmeny. Je­di­nou znač­kou, ktorá vy­rába v bra­ti­slav­skom kon­cerne za­tiaľ bezo zmien, je Pors­che. Tento stav ale po­trvá do ce­lo­zá­vod­nej do­vo­lenky, čo ale bude po­tom, to za­tiaľ ne­vieme…

Podľa ofi­ciál­neho sta­no­viska Volk­swa­genu sú tieto opat­re­nia za­me­rané na za­bez­pe­če­nie dl­ho­do­bej per­spek­tívy vý­rob­nej fab­riky. Spo­loč­nosť ale údajne chce po­má­hať za­mest­nan­com zria­de­ním pra­co­viska, ktoré bude mať po­dobnú fun­kciu ako do­časný úrad práce, in­for­muje den­ník SME. Pra­co­visko bude sú­čas­ťou fab­riky a jeho úlo­hou bude po­má­hať za­mest­nan­com nájsť si ďal­šie za­mest­na­nie.

Zdroj: Starts­top.sk

Pridať komentár (0)