Do Bra­ti­sla­vy pri­chá­dza Uber­SE­LECT, vďa­ka kto­ré­mu zaži­ješ jaz­du tými naj­lu­xus­nej­ší­mi auta­mi

Linda Cebrová / 15. júna 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/UberSlovensko/Uber

Bra­ti­sla­va 15. júna 2017 – Naj­po­pu­lár­nej­šia apli­ká­cia na osob­nú pre­pra­vu v Bra­ti­sla­ve, Uber, pri­ná­ša novú služ­bu. Vďa­ka Uber­SE­LECT si teraz môžu ces­tu­jú­ci jed­no­du­chým stla­če­ním tla­čid­la objed­nať bez­peč­nú a ceno­vo dostup­nú jaz­du s tro­chou luxu­su navy­še, a to vďa­ka vozid­lám vyš­šej trie­dy. Tie ria­dia par­tner­skí vodi­či len s tým naj­vyš­ším hod­no­te­ním od zákaz­ní­kov. Prvým, kto si jaz­du v Bra­ti­sla­ve vyskú­šal, bol zná­my mode­rá­tor Matej Saj­fa Cif­ra.

Ces­tu­jú­ci v hlav­nom mes­te si teraz môžu cie­le­ne objed­nať vodi­čov s auta­mi, kto­ré ponú­ka­jú viac pries­to­ru a kom­for­tu, ako sú naprí­klad Volk­swa­gen Pas­sat, Ško­da Superb, či nov­šia Ško­da Octa­via, ale naprí­klad aj Vol­vo XC90, Mer­ce­des-Benz E, BMW X6, Audi A8, Jeep Grand Che­ro­kee, Mit­su­bis­hi Out­lan­der, Toy­o­ta Prius, Ran­ge Rover a Tes­la Model S. Jaz­dy Uber­SE­LECT budú môcť ponú­kať len par­tner­skí vodi­či s naj­vyš­ším hod­no­te­ním. Kaž­dá jaz­da poskyt­ne služ­by v naj­vyš­šej kva­li­te, zabez­pe­čí viac pohod­lia a aj naďa­lej bude ceno­vo dostup­ná.

#tes­la­mo­dels #tes­la #hktri­p2017🇭🇰 #uber­ta­xi

Prís­pe­vok, kto­rý zdie­ľa Joma Ko (@joma_333),


Úpl­ne prvým, kto služ­bu v Bra­ti­sla­ve tes­to­val, bol veľ­ký fanú­šik nových tech­no­ló­gií Matej Saj­fa Cif­ra, kto­rý bol záro­veň aj prvým ces­tu­jú­cim, tzv. rider zero, pri spus­te­ní UberX v Bra­ti­sla­ve pred tak­mer dvo­ma rok­mi. „V zahra­ni­čí rád využí­vam rôz­ne služ­by, kto­ré Uber ponú­ka. Pre­to sa veľ­mi teším, že do Bra­ti­sla­vy pri­chá­dza služ­ba Uber­SE­LECT a tým ove­ľa viac mož­nos­tí na výber,” pove­dal Matej.

V Bra­ti­sla­ve je po služ­bách Uber obrov­ský dopyt. Dostá­va­me mno­ho správ o tom, že oby­va­te­lia Bra­ti­sla­vy by tiež chce­li mať mož­nosť objed­nať si aj luxus­nej­ší odvoz. Vždy sa sna­ží­me pris­pô­so­bo­vať naše služ­by tomu, čo ľudia chcú a poskyt­núť im viac mož­nos­tí výbe­ru, pre­to sme sa roz­hod­li spus­tiť služ­bu Uber­SE­LECT,” hovo­rí Tomáš Peťov­ský, gene­rál­ny ria­di­teľ Uber pre Slo­ven­sko a Čes­kú repub­li­ku.

Nová služ­ba je urče­ná ľuďom, kto­rí vyhľa­dá­va­jú ešte vyš­šiu kva­li­tu a tro­cha luxu­su za pri­ja­teľ­nú cenu. „Či už sa chce­te tro­chu uká­zať, keď ide­te na ran­de, ale­bo chce­te odviezť rodi­čov domov po rodin­nej veče­ri, Uber­SE­LECT je skve­lá voľ­ba. Je vhod­ná naprí­klad aj pre mana­žé­rov, kto­rí sa pre­pra­vu­jú na obchod­né stret­nu­tie,” dodá­va Tomáš Peťov­ský.

Uber ponú­ka bez­peč­ný, spo­ľah­li­vý a ceno­vo dostup­ný spô­sob, ako sa pohy­bo­vať po mes­te jed­ným klik­nu­tím na smart­fó­ne. Uber­SE­LECT v Bra­ti­sla­ve dopl­ní už exis­tu­jú­cu služ­bu UberX. So služ­bou Uber­SE­LECT bude základ­né jazd­né vo výš­ke 1,20 EUR, kilo­me­ter 0,45 EUR a minú­ta 0,10 EUR. Mini­mál­ne jazd­né je na úrov­ni 3 EUR. Stá­le pla­tí, že všet­ky plat­by sú bez­ho­to­vost­né a hra­de­né pro­stred­níc­tvom pla­tob­nej kar­ty pre­po­je­nej so zákaz­níc­kym účtom. Ceny sú trans­pa­rent­né a roz­pis nákla­dov je dostup­ný v apli­ká­cii a na webo­vej strán­ke Uber.

Ako Uber­SE­LECT fun­gu­je?

  • otvo­rí­te apli­ká­ciu Uber
  • klik­ne­te na Uber­SE­LECT
  • objed­ná­te jaz­du
  • vodič vás vyz­dvih­ne o pár minút

Uber fun­gu­je vo viac ako 450 mes­tách a tak­mer 80 kra­ji­nách sve­ta. Apli­ká­cia je voľ­ne dostup­ná na stia­hnu­tie na aký­koľ­vek smart­fón. Zákaz­ní­ci sa z nej dozve­dia meno vodi­ča, náj­du jeho foto­gra­fiu, detai­ly o vozid­le, jeho regis­trač­nú znač­ku, a rov­na­ko sa dozve­dia, kde momen­tál­ne sto­jí. Pod­ľa pries­ku­mu rea­li­zo­va­né­ho TNS Aisa, Uber je naj­po­pu­lár­nej­šia apli­ká­cia pre zmluv­nú pre­pra­vu osôb v Bra­ti­sla­ve.

Pridať komentár (0)