Brief­Tube – sle­duj pred­nášky na You­tube ako pán!

Dárius Polák / 4. augusta 2016 / Tools a produktivita

Je skvelé, že čoraz viac uni­ver­zít zdieľa svoje pred­nášky na You­tube, kla­sické písa­nie pozná­mok už začína byť pre súčas­ných štu­den­tov tro­chu nemo­torné a neprak­tické.

Toto je presne dôvod, pre ktorý tu je Brief­Tube. Je to Chrome exten­zia určená pre You­tube, kto­rej úče­lom je počas poze­ra­nia pred­nášky auto­ma­ticky vytvá­rať stručné tabuľky s poznám­kami.

Potom, čo si pus­tíš pred­nášku na You­tube, šikovný nástroj ti vyge­ne­ruje tabuľku con­tentu, ktorá ti roz­loží video na kapi­toly a pod­ka­pi­toly, medzi kto­rými si môžeš pre­pí­nať. Všetko iba jed­no­du­chým klik­nu­tím na ikonu v pra­vom hor­nom rohu tvojho pre­hlia­dača Chrome. Brief­Tube tiež pod­po­ruje aj fun­kciu, ktorá ti umožní rýchle vyhľa­dá­va­nie medzi slo­vami a frá­zami.

brieftube

Brief­Tube fun­guje zatiaľ v beta ver­zii, takže nebuď prek­va­pený pri mož­ných chy­bách. Dopo­siaľ fun­guje iba v tých pred­náš­kach, ktoré majú titulky. V súčas­nosti je Brief­Tube zadarmo. Stiah­nuť si ho môžeš tu.

A v prí­pade, ak v titul­koch chý­bajú slová alebo pís­mená, môžeš využiť apli­ká­ciu Deep­Gram, ktorá ti umožní rýchle pre­hľa­dá­va­nie výro­kov a fráz.

Screen-Shot-2016-03-17-at-14.15.05

zdroj: thenextweb.com, zdroj fot­gra­fií: thenextweb.com, techjuice.pk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com

Pridať komentár (0)