Brief­Tu­be – sle­duj pred­náš­ky na You­tu­be ako pán!

Dárius Polák / 4. augusta 2016 / Lifehacking

Je skve­lé, že čoraz viac uni­ver­zít zdie­ľa svo­je pred­náš­ky na You­tu­be, kla­sic­ké písa­nie pozná­mok už začí­na byť pre súčas­ných štu­den­tov tro­chu nemo­tor­né a neprak­tic­ké.

Toto je pres­ne dôvod, pre kto­rý tu je Brief­Tu­be. Je to Chro­me exten­zia urče­ná pre You­tu­be, kto­rej úče­lom je počas poze­ra­nia pred­náš­ky auto­ma­tic­ky vytvá­rať struč­né tabuľ­ky s poznám­ka­mi.

Potom, čo si pus­tíš pred­náš­ku na You­tu­be, šikov­ný nástroj ti vyge­ne­ru­je tabuľ­ku con­ten­tu, kto­rá ti roz­lo­ží video na kapi­to­ly a pod­ka­pi­to­ly, medzi kto­rý­mi si môžeš pre­pí­nať. Všet­ko iba jed­no­du­chým klik­nu­tím na iko­nu v pra­vom hor­nom rohu tvoj­ho pre­hlia­da­ča Chro­me. Brief­Tu­be tiež pod­po­ru­je aj fun­kciu, kto­rá ti umož­ní rých­le vyhľa­dá­va­nie medzi slo­va­mi a frá­za­mi.

brieftube

Brief­Tu­be fun­gu­je zatiaľ v beta ver­zii, tak­že nebuď prek­va­pe­ný pri mož­ných chy­bách. Dopo­siaľ fun­gu­je iba v tých pred­náš­kach, kto­ré majú titul­ky. V súčas­nos­ti je Brief­Tu­be zadar­mo. Stiah­nuť si ho môžeš tu.

A v prí­pa­de, ak v titul­koch chý­ba­jú slo­vá ale­bo pís­me­ná, môžeš využiť apli­ká­ciu Deep­Gram, kto­rá ti umož­ní rých­le pre­hľa­dá­va­nie výro­kov a fráz.

Screen-Shot-2016-03-17-at-14.15.05

zdroj: thenextweb.com, zdroj fot­gra­fií: thenextweb.com, techjuice.pk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com

Pridať komentár (0)