Bri­lan­tnosť Elona Muska a jeho plá­nov

Alexandra Dulaková / 19. október 2015 / Tools a produktivita

Elon Musk síce v pred­sta­vo­vaní svo­jich pokro­kov nie je taký bri­lantný, ako býval naprí­klad Steve Jobs, ale jeho pre­zen­tá­cie v sebe majú niečo cel­kom výni­močné. Ak sa nad nimi zamys­líš, zis­tíš, že jeho plány sme­rujú jedi­ným sme­rom.

Nemá všetko naplá­no­vané do posled­ného detailu a neovp­lýva ani enormne seba­ve­do­mým vystu­po­va­ním. Jeho naj­vyš­ším cie­ľom je vraj čo naj­viac urých­liť pro­ces kon­ver­to­va­nia na úsporné ener­gie. Za zdan­livo “zby­toč­nými” výdo­byt­kami vodiča prvého sveta, ktorý je lenivý uro­biť čokoľ­vek navyše, sa skrýva Mus­kova vízia, ktorá postupne naberá jasné kon­túry. Tu je pár vlast­ností Modelu X, ktoré sa ti dote­raz mohli javiť ako nezmy­selné hračky pre leni­vých, no v sku­toč­nosti v sebe skrý­vajú oveľa viac.

1. Dvere, ktoré sa otvá­rajú aj zatvá­rajú samé

Pri­bližne 12 minút po začiatku pre­zen­tá­cie modelu Tesla X Elon Musk spo­mína vymo­že­nosť zdan­livo pre ľudí, kto­rým sa nechce ani len otvá­rať, či zatvá­rať dvere. Nevi­di­teľný šofér, ktorý vás uvíta a odpre­vadí, ako sa patrí. Stačí mať na ruke sen­zor, pop­rí­pade vo vrecku smartp­hone, a dvere sa otvá­rajú auto­ma­ticky.

2. Dvere, ktoré sa otvá­rajú dohora

To síce nie je nič nové — už dávno to predsa ponúka nemálo špor­to­vých áut — ale na bež­nom vozidle ich len tak často nenáj­deš. (Aj keď Tesla asi tiež zrovna nie je niečo, čo by si ozna­čili za bežné vozidlo.) Podľa Muska je táto func­kia výhodná práve pri veľ­kom množ­stve pasa­žie­rov, ktorí sú nie­len v dru­hom rade, ale aj v tom tre­ťom. Rodi­čia pri vykla­daní svo­jich det­vá­kov neobijú všetky oko­lité autá a rov­nako ich dvere pri väč­šom nátlaku detí ani neroz­pu­čia. Veľmi pôso­bivé rie­še­nie. K tomu ešte pri­dajme fakt, že rady seda­diel sa pomo­cou tla­či­diel elek­tro­nicky posú­vajú dopredu a dozadu. 

3. Dvere, vďaka kto­rým sa všade ľahko nasadá

Okrem sce­nára s mno­ho­po­čet­nou rodi­nou si môžeme pred­sta­viť aj sce­nár oveľa bež­nejší — a síce situ­áciu, počas kto­rej sa vše­možne sna­žíme napra­tať do vlast­ného auta v pre­pl­ne­nej pod­zem­nej garáži, keďže sa na cesty vyro­jil celý národ a auto vedľa zastalo až neha­nebné blízko. Nie­lenže nikomu neo­škriete lak (a najmä sebe), vy nasad­nete naozaj aj v tých naj­sties­ne­nej­ších pries­to­roch. Aj keď za to, či nie­kto neo­škrie dvere vám, už Musk neručí. 

4. Plo­chá pod­laha pri zadných sedad­lách

Taká, ktorá ti umožní si pod sedadlo niečo polo­žiť — presne tak, ako sa to robí v lie­tadle. Ruk­sak alebo tašku nemu­síš po celú cestu zvie­rať v rukách. Aj keď je auto plné, môžeš si ju ele­gan­tne vsu­núť pod sedadlo a okrem efek­ti­vity je táto fun­kcia aj veľmi este­tická. Mierne tem­nej­šou strán­kou fun­kcie môže byť fakt, že pod taký­mito sedad­lami sa veci strá­cajú ešte jed­no­duch­šie než pod tými bež­nými — najmä v pod­gu­rá­že­nom stave. (Zbo­hom, mobil, kľúče, peňa­ženka, ciga­rety, pop­rí­pade rovno celá kabelka… Veď to poznáš.)

5. Hadia hadica 

Nie nadarmo je v slo­ven­čine slovo “hadica” tak veľmi podobné jeho zvie­ra­ciemu slo­vot­vor­nému základu, hadovi. Ide o tan­ko­va­cie zaria­de­nie s inte­li­gent­nou hadi­cou (jedno zo slov­ných spo­jení, o kto­rom som si nikdy nemys­lela, že ho pou­ži­jem), ktorá roz­pozná zapar­ko­vané auto a sama sa naň napojí. Vodič nemusí ani pohnúť prs­tom, neho­vo­riac o vychá­dzaní z auta. Ste­les­nená pohodl­nosť.

Výsledný dojem Mus­ko­vej pre­zen­tá­cie však nebol len o “cool” vymo­že­nos­tiach, vďaka kto­rým v tres­kú­cej zime nebu­dem musieť chy­tiť zasne­ženú ľadovú kľučku (pop­rí­pade vypá­lenú od let­ného slnka), vystú­piť z auta, alebo sa vôbec sna­žiť naučiť tan­ko­vať (hurá). Boli to záro­veň znaky toho, že Tesla už so mnou (a ani s nikým iným) ako vodi­čom do budúc­nosti nepo­číta. Tesla chce vytvá­rať samo­ria­diace autá, ktoré nebude musieť nikto šofé­ro­vať, čo sa aj vďaka týmto fun­kciám stalo nad slnko jas­nej­ším. 

Nie je to len auto, ktoré ponúka živnú pôdu ľud­skej leni­vosti, keď samo otvára aj zatvára dvere. Je to služba odvozu, ktorá svojho zákaz­níka roz­pozná vo svo­jej exklu­zív­nej blíz­kosti a pri­ro­dzene mu otvorí dvere — pre­tože tam nebude žia­den člo­vek, ktorý by to uro­bil namiesto nej. Nejde ani tak o uľah­čené nakla­da­nie detí a zní­ženú prav­de­po­dob­nosť obú­cha­ných dverí. Tieto autá budú presne vedieť, koľko pasa­žie­rov si ich služby objed­nalo, a podľa toho sa aj zara­dia. Ich dvere nie sú ani tak určené pre frus­tro­va­ných rodi­čov s kopou detí, ale pre samo­ria­diacu nájomnú a taxí­kovú dopravnú spo­loč­nosť.

Aj spo­je­nie medzi úlož­ným pries­to­rom a ces­to­va­ním lie­tad­lom nie je náhodná — obe sú určené pre pasa­žie­rov. Nie vodi­čov. Tí mávajú bato­žinu, ktorú je nie­kde treba usklad­niť. Tesla X v nás má zrejme evo­ko­vať pred­sta­vuje pre­na­jí­ma­teľ­nej služby pre­pravy. A koniec kon­cov do tohto modelu per­fektne zapáda aj tan­ko­vací “had”. Pri ňom nejde o leni­vosť o vodiča, ale o jeho neprí­tom­nosť. A keď neexis­tuje vodič, auto nemá na výber, než sa obslú­žiť samo. Už sa tejto pred­stave aj začalo pris­pô­so­bo­vať. 

Elon Musk teda ani zďa­leka nie je malý chla­pec, ktorý sa z pasie hrá s fun­kciami svo­jich áut a ape­luje nimi na ľud­skú leni­vosť — len preto, lebo to môže. Nerobí to ani preto, aby nás prvo­plá­novo ohro­mil a doká­zal, ako veľmi stihla od čias Forda auto­mo­bi­lová výroba postú­piť. Musk dlaždí cestu k cel­kom inému — zatiaľ pre väč­šinu nepred­sta­vi­teľ­nému — spô­sobu pre­pravy, ktorý even­tu­álne cel­kom nahradí ten súčasný. Má za ľubom vytvo­riť jediné — samo­ria­diace autá, ktoré “mys­lia” na všetko a sú pri­pra­vené zvlád­nuť každú situ­áciu s pre­hľa­dom, ako ten naj­schop­nejší vodič luxus­nej sorty. 

Zdroj: Medium
Pridať komentár (0)