Bri­tá­nia do roku 2025 zatvorí všetky tepelné elek­trárne

Marianna Mikešová / 15. november 2016 / Eko

Brit­ská vláda vlani sľú­bila, že v hori­zonte desia­tich rokov nahradí uhlie zem­ným ply­nom a alter­na­tív­nymi zdrojmi ener­gie. Podľa den­níka The Guar­dian by však poslednú tepelnú elek­trá­reň mohla zatvo­riť už do roku 2022, a navyše bez vlád­neho zásahu. 

Brit­ský minis­ter ener­ge­tiky Gary Clark pove­dal, že tento rok vyšle jasný sig­nál svetu, že Spo­jené krá­ľov­stvo je skve­lým mies­tom pre inves­tí­cie do čis­tej ener­gie. “Ak odstrá­nime nezmen­šenú mieru tepel­nej ener­gie z našich elek­trární a nahra­díme ju čis­tej­šou tech­no­ló­giou, ako naprí­klad ply­nom, výrazne zre­du­ku­jeme emi­sie z brit­ského elek­trá­ren­ského prie­myslu,” pozna­me­nal Clark.

Brit­ská vláda roz­hodne dbá na svoju vlastnú radu inves­to­vať do alter­na­tív­nych zdro­jov ener­gie. Kra­jina bude inves­to­vať 1,22 miliárd dolá­rov (1,12 miliárd eur) v prie­behu nasle­du­jú­ceho dva a pol roka. Väč­šina z týchto peňazí popu­tuje na vývoj pobrež­ných veter­ných elek­trární.

coal-plant-889x593

Tamoj­šia vláda v súčas­nosti skúma mož­nosti, ako vynú­tiť zatvo­re­nie ôsmich zostá­va­jú­cich tepel­ných elek­trární na uhlie do roka 2025. Jen­dou z mož­ností by bolo zme­niť takz­vaný Emis­sion Power Stan­dard, teda štan­dard pre emi­sie z elek­trární, ktorý sta­no­vuje ročný limit na emi­sie oxidu uhli­či­tého z tepel­ných elek­trární. Bri­tá­nia by ho musela zme­niť tak, aby spo­me­nuté elek­trárne neboli schopné tento limit spl­niť.

Zne­čis­te­nie ovzdu­šia by tiež v budúc­nosti mohlo spra­viť z tepel­nej ener­gie nezis­kovú komo­ditu, čo by zaprí­či­nilo pri­ro­dzenú lik­vi­dá­ciu tepel­ných elek­trární, a to skôr, než v deda­line sta­no­ve­nom vlá­dou.

Zdroj článku, foto­gra­fií: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: 4Ever.sk/atl.semtechsolutions.com

Pridať komentár (0)