Brnen­ský Coda­sip dosia­hol to, čo len málo našich star­tu­pov

Jan Sedlák / 12. máj 2014 / Tools a produktivita

Brnen­ská spo­loč­nosť Coda­sip, ktorá minulý týž­deň ohlá­sila inves­tí­ciu 2,8 mili­óna dolá­rov od Credo Ven­tu­res a spo­lu­za­kla­da­te­ľov AVG a Avast, už má zákaz­ní­kov medzi význam­nými celo­sve­to­vými spo­loč­nos­ťami. Záro­veň plá­nuje rýchlo roz­ší­riť vývoj a obchodnú expan­ziu v nie­koľ­kých kra­ji­nách po celom svete.

Veľ­kým stre­do­európ­skym zákaz­ní­kom Coda­sipu je AVG Tech­no­lo­gies. “Ďal­šími zákaz­níkmi a par­tnermi sú nad­ná­rodní výrob­co­via spot­reb­nej elek­tro­niky, najmä chyt­rých tele­fó­nov,” odka­zuje pre Connect.cz bez väč­šieho upres­ne­nia spo­lu­za­kla­da­teľ a šéf Coda­sipu Karel Masa­řík.

Od začiatku roka máme obchodné zastú­pe­nie v Sili­con Val­ley, v Spo­je­ných štá­toch sme pod­pí­sali kon­trakt s dis­tri­bú­to­rom, obchodné Zastú­pe­nie máme aj v Izra­eli, dokon­ču­jeme roko­va­nia o zastú­pení na Tai­wane a začí­name jed­nať o vytvo­rení pobočky v Japon­sku,” hovorí Masa­řík.

Vývoj v blíz­kosti slo­ven­ských uni­ver­zít

Čo ale na tuzem­skej pôde zostáva, je špe­cia­li­zo­vaný vývoj, ktorý firma plá­nuje zacho­vať v blíz­kosti tuzem­ských uni­ver­zít. Z nich sa okrem iného regru­tujú schopní zamest­nanci. “Aktu­álne máme 20 vývo­já­rov. Do konca roka kvôli požia­dav­kám na roz­ší­re­nie pro­duktu zo strany nad­ná­rod­ných tele­ko­mu­ni­kač­ných spo­loč­ností plá­nu­jeme pri­jať ďal­ších 10 prog­ra­má­to­rov, v budú­com roku ďal­ších 10, “opi­suje ria­di­teľ Coda­sipu.

Podľa jeho slov je ťažké dob­rých prog­ra­má­to­rov nájsť , pre­tože sa ” jedná sa o veľmi špe­cia­li­zo­vanú tech­no­ló­giu , ktorá nemá v stred­nej Európe obdobu “. Coda­sip vyvíja nástroje , pomo­cou kto­rých je možné navrho­vať dizajn pro­ce­so­rov ( ASIPM ).

Coda­sip je ukáž­kový uni­ver­zitné spin — off . Karel Masa­řík na pro­jekte začal pra­co­vať v roku 2005 v rámci svo­jej dizer­tač­nej práce na Fakulte infor­ma­tiky VUT. ” Pre­tože sa našiel zákaz­ník v Rakúsku , ktorý vyrá­bal apli­kačné špe­ci­fické pro­ce­sory pre digi­tálne spätné zrkadlá pre auto­mo­bilku Mer­ce­des a tento zákaz­ník potre­bo­val v rela­tívne krát­kom čase mať návrhový nástroj pre ASIPM k dis­po­zí­cii , bolo potrebné posil­niť prog­ra­má­tor­ský tím, ” opi­suje Masa­řík začiatky jeho spo­loč­nosti .

Vývoj preto od polo­vice roka začala finan­co­vať firma ApS Brno v rámci novej diví­zie , ktorú Masa­řík vie­dol. Trans­for­má­cia sa do samos­tat­nej spo­loč­nosti vyvi­nula z postup­ného rastu a expan­zie.

Zdroj: zive.cz

Pridať komentár (0)