Brno sa stáva kyber­ne­tic­kým cen­trom CEE

Martin Kráľ / 24. január 2015 / Tools a produktivita

Fakulta elek­tro­tech­niky a komu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií spustí samos­tatný štu­dijný odbor zaobe­ra­júci sa kyber­ne­tic­kou bez­peč­nos­ťou. Bude sa volať Infor­mačná bez­peč­nosť a prvý semes­ter začne už tento rok na jeseň. Zatiaľ pôjde o baka­lár­ske štú­dium, VUT však rieši nad­vä­zu­júci magis­ter­ský odbor alebo budúce prí­padné pre­ve­de­nie na päť­ročné inži­nier­ske štú­dium.

Výučba kyber­ne­tic­kej bez­peč­nosti nie je na čes­kých tech­nic­kých vyso­kých ško­lách nič nové a pre­lo­mové. Uni­ver­zity však pro­du­kujú najmä tech­nicky zame­ra­ných absol­ven­tov. Naprí­klad takých, ktorí môžu hneď nastú­piť do AVG a ďal­ších podob­ných spo­loč­ností. VUT preto s novým odbo­rom nechce ostat­ným fakul­tám a ško­lám kon­ku­ro­vať a na bez­peč­nosť sa pozerá z tro­chu iného uhla pohľadu.

Pred­stavu o výučbe si je možné uro­biť z pre­hľadu nie­koľ­kých pred­me­tov: apli­ko­vaná kryp­to­gra­fia, mate­ma­tika, har­dware počí­ta­čo­vých sietí, archi­tek­túra sietí, počí­ta­čová kri­mi­na­lita a kyber­ne­tická bez­peč­nosť, soft­vé­rové právo, manaž­ment, mik­ro­eko­nó­mia, komu­ni­kačné tech­no­ló­gie, prav­de­po­dob­nosť a šta­tis­tika, mul­ti­me­diálne služby a podobne.

Alo­ká­cia bez­peč­nost­ného odboru do Brna sa javí ako dobrá voľba. V tomto smere sa celá oblasť rýchlo roz­víja a VUT môže spo­lu­pra­co­vať a už aj spo­lu­pra­cuje s nie­koľ­kými fir­mami. Už teraz robí na pro­jek­toch naprí­klad so spo­loč­nos­ťami inve-Tech, ESET, Hone­y­well či OKsys­tem. Roz­be­hnuté sú tiež ďal­šie mená ako Red Hat, IBM a AT&T.

VUT sa kaž­do­pádne otvára aj ďalší možný pries­tor. V Brne totiž začalo fun­go­vať Národné cen­trum kyber­ne­tic­kej bez­peč­nosti (NCKB), ktoré má o absol­ven­tov záu­jem. V hre je tiež zalo­že­nie kyber­ne­tic­kej arény Cyber­Gym.

VUT takisto verí v to, že môže byť dob­rým dodá­va­te­ľom ľudí do štát­nej sféry. V Česku začiat­kom roka začal pla­tiť nový zákon o kyber­ne­tic­kej bez­peč­nosti az tohto pohľadu tak budú potre­bo­vať ľudí, ktorí sa v kyber­ne­tic­kej bez­peč­nosti vyznajú nie­len z pohľadu tech­nic­kého, ale aj legis­la­tív­neho a eko­no­mic­kého.

ESET má určite na to, aby v spo­lu­práci s FIIT (a inými fakul­tami) vytvo­ril obdobný kyber­ne­tický odbor, ktorý bude pro­du­ko­vať množ­stvo kva­li­fi­ko­va­ných ľudí schop­ných v budúc­nosti vybu­do­vať ”druhý ESET”.

zdroj: zive.cz

Pridať komentár (0)