Bro­ni­slava Fron­cová – Slo­venka, ktorá sa pozrela na život matky s die­ťa­ťom inak

Tatiana Blazseková / 13. júla 2016 / Business

Mater­stvo jej otvo­rilo dvere biz­nisu. S Bro­ni­sla­vou Fron­co­vou som sa poroz­prá­vala o tom, ako sa dá začať plniť si svoje sny na mater­skej. Keď v obcho­doch nenašla, čo potre­bo­vala, roz­hodla sa oprá­šiť svoj šijací stroj a začať tvo­riť. 23-ročná mamička sa nez­ľakla prí­le­ži­tosti a využila ju. Zapo­jila sa do súťaže Čo dokáže mama o najk­rajší výro­bok, vyhrala ju a našla niečo, čo ju sku­točne baví. 

Na úvod skúste opí­sať, čo je to Bimbi baby car­rier.

Bimbi baby car­rier sú ergo­no­mické nosiče určené na nose­nie detí. Každý vie, že bábätko sa po naro­dení potre­buje cítiť v bez­pečí a mať neus­tály kon­takt so svo­jou mat­kou. Naj­jed­no­duchší spô­sob, ako to docie­liť, je pri­lo­že­nie bábätka na hruď maminky. Aby sa však mohla aspoň najesť, je dobré mať obe ruky voľné a s tým vedia pomôcť šatky a nosiče. Vyrá­bam rôzne druhy nosi­čov, vyro­bené z tých naj­roz­lič­nej­ších a naj­pes­trej­ších farieb a látok.

3

Andrejka Ková­čová nám v roz­ho­vore uká­zala, že mater­ská pri­ne­sie mamám nové prí­le­ži­tosti a mož­nosti obja­viť v sebe talent. Začal aj Váš pro­jekt počas mater­skej? Ako ste sa k šitiu dostali?

Už dlh­šie sa mi doma pova­ľo­val šijací stroj, no naplno využí­vať som ho začala až po naro­dení dcérky Mii. Keď bola men­šia, skú­šala som šat­ko­va­nie, ale na via­za­nie som nemala nervy, tak som hľa­dala niečo rých­lej­šie. Oslo­vili ma ergo nosiče. Asi som však bola náročná a žia­den z nosi­čov, ktoré boli dostupné na trhu ma neos­lo­vili natoľko, aby som si ho kúpila. A tak to celé začalo. Pove­dala som si, že si uši­jem vlastný nosič, ktorý by mne i Mii vyho­vo­val.

aaa

Nosiče sú krásne a v posled­nej dobe je ich na uli­ciach vidno veľa. V čom sú tie vaše také jedi­nečné?

Sna­žím sa každý jeden nosič šiť tak, akoby mal ostať u nás doma. Keď sa s mamič­kou dohod­neme na mate­riály, potlači a farbe, tak samotná výroba , i to ako skom­bi­nu­jem kon­krétne prvky je už len na mne. Takže finálna ver­zia je pre ne prek­va­pe­nie, no mys­lím si, že zatiaľ som sa vždy tra­fila do ich vkusu. Sna­žím sa vybe­rať neoku­kané látky a samoz­rejme, nosiče sú určené na nose­nie detí, tak je pekne keď žia­ria far­bami a vzormi. Mám však aj jed­no­duch­šie nosiče, no stále sa sna­žíme zacho­vať prvok hra­vosti.

4

Kedy pri­šiel ten „áno, idem do toho“ moment? Kedy ste sa roz­hodli, že začnete pro­dukt posky­to­vať aj iným mami­nám a pre­dá­vať ho „vo veľ­kom“?

Bolo to dosť rýchle. Prvé dva nosiče som ušila pre vlastnú potrebu a tretí už išiel pre kama­rátku. Tie ďal­šie sa začali pomaly naba­ľo­vať. Prišlo to rých­lej­šie, ako som si mys­lela. Asi som sku­točne vystihla správny moment a prišla som so správ­nym pro­duk­tom, ktorý u nás jed­no­du­cho chýba.

Kto Vás pri­hlá­sil do súťaže a s akými oča­ká­va­niami ste do nej išli?

Pri­hlá­sila som sa sama, nemám prob­lém uká­zať keď niečo viem. Na Face­bo­oko­vej stránke Čo dokáže mama som večer zba­dala poslednú výzvu na pri­hlá­se­nie sa do súťaže. Nikdy pred­tým ma fotku poslať nena­padlo, ale skú­sila som to. Nebola som si istá, či sa nosiče zapá­čia, ale veď za pokus člo­vek nič nedá. Dúfala som len, že sa nie­komu zapá­čia.

1

Prek­va­pilo Vás toľko pal­cov hore?

Prek­va­pilo a hlavne pote­šilo. Mys­lela som si, že číslo s počtom hla­sov v súťaži bude maxi­málne troj­ci­ferné. Hla­so­va­nie trvalo pri­bližne dva týždne a pora­die sa často menilo. V súťaži bolo veľa krás­nych pro­duk­tov z rôz­nych hand­made kate­gó­rii, takže každý si pri­šiel na svoje. Bola som však prek­va­pená, keď sa pri obrázku môjho nosiča obja­vilo tak­mer 1400 laj­kov a nie­koľko desia­tok zdie­ľaní. Taký pozi­tívny ohlas ma prek­va­pil a som zaň sku­točne vďačná.

2

Ako súťaž pros­pela Bimbi baby car­rier?

Mys­lím, že vo vše­obec­nosti súťaž nepo­mohla len mne, ako víťazke, ale všet­kým zúčast­ne­ným. Zvi­di­teľ­nila sa aj samotná plat­forma pro­jektu Čo dokáže mama. Tým, že stránka bola zdie­ľaná veľ­kým počtom ľudí, náv­štev­nosť vzrá­stla a zrazu sa o našej sku­pine dozve­dali ďal­šie a ďal­šie mamy ale i široká verej­nosť. Súťaž mala veľmi veľký ohlas. Môžete byť ako­koľ­vek dobrý v tom, čo robíte, ale keď o vás nik nevie, je ťažké sa pre­sa­diť.

aaaaaaaaaa

Ako Vám mater­stvo zme­nilo pohľad svet biz­nisu?

Odvša­diaľ počú­vame, že keď je žena na mater­skej, nemala by zabú­dať na samú seba a v nie­čom sa rea­li­zo­vať. Nie vždy je to ľahké, ale keď je dobrý nápad tak to ide. Pri dcére som dokon­čila baka­lára a neskôr začala šiť. To je to, čo ma baví a dúfam, že sa to časom posu­nie na vyšší level.

Pridať komentár (0)