Bro­ni­sla­va Fron­co­vá – Slo­ven­ka, kto­rá sa pozre­la na život mat­ky s die­ťa­ťom inak

Tatiana Blazseková / 13. júla 2016 / Business

Mater­stvo jej otvo­ri­lo dve­re biz­ni­su. S Bro­ni­sla­vou Fron­co­vou som sa poroz­prá­va­la o tom, ako sa dá začať plniť si svo­je sny na mater­skej. Keď v obcho­doch nenaš­la, čo potre­bo­va­la, roz­hod­la sa oprá­šiť svoj šija­cí stroj a začať tvo­riť. 23-roč­ná mamič­ka sa nez­ľak­la prí­le­ži­tos­ti a využi­la ju. Zapo­ji­la sa do súťa­že Čo doká­že mama o najk­raj­ší výro­bok, vyhra­la ju a našla nie­čo, čo ju sku­toč­ne baví. 

Na úvod skús­te opí­sať, čo je to Bim­bi baby car­rier.

Bim­bi baby car­rier sú ergo­no­mic­ké nosi­če urče­né na nose­nie detí. Kaž­dý vie, že bábät­ko sa po naro­de­ní potre­bu­je cítiť v bez­pe­čí a mať neus­tá­ly kon­takt so svo­jou mat­kou. Naj­jed­no­duch­ší spô­sob, ako to docie­liť, je pri­lo­že­nie bábät­ka na hruď mamin­ky. Aby sa však moh­la aspoň najesť, je dob­ré mať obe ruky voľ­né a s tým vedia pomôcť šat­ky a nosi­če. Vyrá­bam rôz­ne dru­hy nosi­čov, vyro­be­né z tých naj­roz­lič­nej­ších a naj­pes­trej­ších farieb a látok.

3

Andrej­ka Ková­čo­vá nám v roz­ho­vo­re uká­za­la, že mater­ská pri­ne­sie mamám nové prí­le­ži­tos­ti a mož­nos­ti obja­viť v sebe talent. Začal aj Váš pro­jekt počas mater­skej? Ako ste sa k šitiu dosta­li?

Už dlh­šie sa mi doma pova­ľo­val šija­cí stroj, no napl­no využí­vať som ho zača­la až po naro­de­ní dcér­ky Mii. Keď bola men­šia, skú­ša­la som šat­ko­va­nie, ale na via­za­nie som nema­la ner­vy, tak som hľa­da­la nie­čo rých­lej­šie. Oslo­vi­li ma ergo nosi­če. Asi som však bola nároč­ná a žia­den z nosi­čov, kto­ré boli dostup­né na trhu ma neos­lo­vi­li natoľ­ko, aby som si ho kúpi­la. A tak to celé zača­lo. Pove­da­la som si, že si uši­jem vlast­ný nosič, kto­rý by mne i Mii vyho­vo­val.

aaa

Nosi­če sú krás­ne a v posled­nej dobe je ich na uli­ciach vid­no veľa. V čom sú tie vaše také jedi­neč­né?

Sna­žím sa kaž­dý jeden nosič šiť tak, ako­by mal ostať u nás doma. Keď sa s mamič­kou dohod­ne­me na mate­riá­ly, potla­či a far­be, tak samot­ná výro­ba , i to ako skom­bi­nu­jem kon­krét­ne prv­ky je už len na mne. Tak­že finál­na ver­zia je pre ne prek­va­pe­nie, no mys­lím si, že zatiaľ som sa vždy tra­fi­la do ich vku­su. Sna­žím sa vybe­rať neoku­ka­né lát­ky a samoz­rej­me, nosi­če sú urče­né na nose­nie detí, tak je pek­ne keď žia­ria far­ba­mi a vzor­mi. Mám však aj jed­no­duch­šie nosi­če, no stá­le sa sna­ží­me zacho­vať prvok hra­vos­ti.

4

Kedy pri­šiel ten „áno, idem do toho“ moment? Kedy ste sa roz­hod­li, že začne­te pro­dukt posky­to­vať aj iným mami­nám a pre­dá­vať ho „vo veľ­kom“?

Bolo to dosť rých­le. Prvé dva nosi­če som uši­la pre vlast­nú potre­bu a tre­tí už išiel pre kama­rát­ku. Tie ďal­šie sa zača­li poma­ly naba­ľo­vať. Priš­lo to rých­lej­šie, ako som si mys­le­la. Asi som sku­toč­ne vystih­la správ­ny moment a priš­la som so správ­nym pro­duk­tom, kto­rý u nás jed­no­du­cho chý­ba.

Kto Vás pri­hlá­sil do súťa­že a s aký­mi oča­ká­va­nia­mi ste do nej išli?

Pri­hlá­si­la som sa sama, nemám prob­lém uká­zať keď nie­čo viem. Na Face­bo­oko­vej strán­ke Čo doká­že mama som večer zba­da­la posled­nú výzvu na pri­hlá­se­nie sa do súťa­že. Nikdy pred­tým ma fot­ku poslať nena­pad­lo, ale skú­si­la som to. Nebo­la som si istá, či sa nosi­če zapá­čia, ale veď za pokus člo­vek nič nedá. Dúfa­la som len, že sa nie­ko­mu zapá­čia.

1

Prek­va­pi­lo Vás toľ­ko pal­cov hore?

Prek­va­pi­lo a hlav­ne pote­ši­lo. Mys­le­la som si, že čís­lo s počtom hla­sov v súťa­ži bude maxi­mál­ne troj­ci­fer­né. Hla­so­va­nie trva­lo pri­bliž­ne dva týžd­ne a pora­die sa čas­to meni­lo. V súťa­ži bolo veľa krás­nych pro­duk­tov z rôz­nych hand­ma­de kate­gó­rii, tak­že kaž­dý si pri­šiel na svo­je. Bola som však prek­va­pe­ná, keď sa pri obráz­ku môj­ho nosi­ča obja­vi­lo tak­mer 1400 laj­kov a nie­koľ­ko desia­tok zdie­ľa­ní. Taký pozi­tív­ny ohlas ma prek­va­pil a som zaň sku­toč­ne vďač­ná.

2

Ako súťaž pros­pe­la Bim­bi baby car­rier?

Mys­lím, že vo vše­obec­nos­ti súťaž nepo­moh­la len mne, ako víťaz­ke, ale všet­kým zúčast­ne­ným. Zvi­di­teľ­ni­la sa aj samot­ná plat­for­ma pro­jek­tu Čo doká­že mama. Tým, že strán­ka bola zdie­ľa­ná veľ­kým počtom ľudí, náv­štev­nosť vzrá­stla a zra­zu sa o našej sku­pi­ne dozve­da­li ďal­šie a ďal­šie mamy ale i širo­ká verej­nosť. Súťaž mala veľ­mi veľ­ký ohlas. Môže­te byť ako­koľ­vek dob­rý v tom, čo robí­te, ale keď o vás nik nevie, je ťaž­ké sa pre­sa­diť.

aaaaaaaaaa

Ako Vám mater­stvo zme­ni­lo pohľad svet biz­ni­su?

Odvša­diaľ počú­va­me, že keď je žena na mater­skej, nema­la by zabú­dať na samú seba a v nie­čom sa rea­li­zo­vať. Nie vždy je to ľah­ké, ale keď je dob­rý nápad tak to ide. Pri dcé­re som dokon­či­la baka­lá­ra a neskôr zača­la šiť. To je to, čo ma baví a dúfam, že sa to časom posu­nie na vyš­ší level.

Pridať komentár (0)