Buchtáreň zatvára. Poctivé parené buchty si už čoskoro v Bratislave nekúpiš

  • Bratislavská Buchtáreň ponúkala poc­tivé pa­rené buchty, od tých tra­dič­ných až po špe­cia­lity, ako slané či bez­lak­tó­zové buchty
  • Mnohí na ne nedali dopustiť
  • Dnes je však jasné, že kamennú prevádzku už koncom tohto mesiaca zatvoria
bul
fb:Buchtáreň
  • Bratislavská Buchtáreň ponúkala poc­tivé pa­rené buchty, od tých tra­dič­ných až po špe­cia­lity, ako slané či bez­lak­tó­zové buchty
  • Mnohí na ne nedali dopustiť
  • Dnes je však jasné, že kamennú prevádzku už koncom tohto mesiaca zatvoria

„S obrovskou ľútosťou vám musíme oznámiť, že zatvárame našu prevádzku Buchtáreň na Hurbanovom námestí. Do poslednej chvíle sme dúfali, že sa to nestane. Je nám to neskutočne ľúto, pretože sme milovali čo robíme a vy ste nám to opätovali. Budovali sme to tak čisto ako sa len dalo. V marci už nebude mať Buchtáreň kamennú prevádzku. Dajte nám koment aký najlepší zážitok ste s nami mali,“ oznámil smutnú správu  tím Buchtárne na svojej facebookovej stránke.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: fb:Buchtáreň

V komentároch sa vedenie streetfoodu vyjadrilo, že sa im síce nedarilo zle, no majiteľ budovy má s priestormi, ktoré majú v prenájme už iné plány. Preto môžu byť na Hurbanovom námestí len do konca februára.

Príbeh Buchtárne

Buch­tá­reň vznikla pô­vodne z po­u­lič­ného stánku a vďačí za to najmä veľ­kému do­pytu Slo­vá­kov po do­má­cich buch­tách. Pre­vádzka je ot­vo­rená od ap­ríla 2017 a rýchlo sa stala ob­ľú­be­ným food spo­tom v cen­tre mesta. Po­stupne roz­ši­rovala svoju po­nuku a ľu­ďom ponúkala presne to, po čom ich chu­ťové po­há­riky tú­žia. Žiadne pre­hnané bio ve­gan trendy, ale jed­no­du­cho poc­tivé jedlo. „Všetky buchty sa ro­bia ručne, ručne sa aj pl­nia v pre­vádzke BIG stra­vo­va­nie vo Svä­tom Juri. Sú ako od ba­bičky,“ pre­zra­dil To­máš Hakl pre Startitup.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: fb:Buchtáreň

Buch­tový biz­nis To­máš roz­be­hol so svo­jím spo­loč­ní­kom po skú­se­nosti s via­ce­rými pro­jektmi. Práve jeho spo­loč­ník pri­šiel s ná­pa­dom pri­niesť ľu­ďom pa­rené buchty for­mou street fo­odu. Chalani sa vždy sú­stre­ďovali nie­len na kva­litný pro­dukt, ale aj na kon­takt so zá­kaz­níkmi a vi­zu­álnu pre­zen­tá­ciu. A akú radu by dali začínajúcim podnikateľom v gastre?  „Na­ozaj tvrdo pra­co­vať, nech­cieť všetko hneď, byť kre­a­tívny a k tomu mať štipku šťas­tia,“ do­dal To­máš.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech