Bude mať Európa nového lídra v clou­do­vých služ­bách?

Kika Besedičová / 25. august 2014 / Tools a produktivita

Fran­cúz­sky Atos už v máji avi­zo­val kúpu ďal­šieho fran­cúz­skeho giganta Bull SAS alebo jed­no­du­cho iba “Bull”. Aké to bude mať následky? 

Pre­daj Bullu Atosu bol pred pár dňami odo­brený aj fran­cúz­skymi štát­nymi inšti­tú­ciami. Nová akvi­zí­cia má pomôcť Atosu, stať sa prav­de­po­dobne jed­not­kou na poli clou­do­vých slu­žieb, cyber­se­cu­rity a big data v Európe. Ku akvi­zí­cií došlo v rámci veľ­kých náku­pov od Atosu (Cam­bridge Tech­no­logy Par­tners — švaj­čiar­ska kon­zul­tačná IT spo­loč­nosť). Bull je jed­ným z líd­rov v Európe v oblasti clou­do­vých slu­žieb, cyber­se­urity a big data, je aj vlast­ní­kom super počí­tača (pozri titulku), ktorý má stra­te­gickú hod­notu, nakoľko Atos ašpi­ruje na európ­sku jed­notku v už spo­mí­na­ných seg­men­toch. Spo­je­nie týchto dvoch spo­loč­ností vytvorí tím 2.000 exper­tov na cyber­se­cu­rity — iba Bull pri­ne­sie svo­jich 9.200 zamest­nan­cov do Atosu, kde sa najb­liž­šie mesiace využijú na integ­rá­ciu oboch firiem.

Ak sa pozrieme na toto spo­je­nie z glo­bál­neho hľa­diska, je to zau­jí­ma­vým kro­kom ako sa fran­cúz­ske IT spo­loč­nosti sna­žia vstú­piť na glo­bálny trh. Mini­málne to vieme brať ako snahu pokryť zvy­šu­júci sa európ­sky dopyt po týchto a podob­ných služ­bách. Atos a Bull boli rešpek­to­va­nými lídermi vo svo­jich oblas­tiach — aspoň vo Fran­cúz­sku, ale aj v Európe. Táto nová entita má posu­núť Atos mini­málne vo všet­kých fran­ko­fón­nych štá­toch na abso­lútnu jed­notku a mož­nosť začať sústre­diť sa na ďal­šie medzi­ná­rodné trhy Poľ­sko, Afrika, Bra­zí­lia..). 

Zdroj: rudebaguette.com

Pridať komentár (0)