Budík pria­mo z pek­la: Buď si istý, že ten­to vyná­lez zobu­dí aj naj­väč­ších spá­čov!

Martin Bohunický / 10. januára 2016 / Business

Ľudia nikdy nepres­ta­nú vymýš­ľať spô­so­by, ako spra­viť budík efek­tív­nym.

Opus­tiť vyhria­tu posteľ nikdy nie je jed­no­du­ché, špe­ciál­ne pre­to, že stla­čiť tla­čid­lo “sno­oze” je tak jed­no­du­ché. No budík s náz­vom Rug­gie núti ľudí fyzic­ky vstať z poste­le — inak budík v žiad­nom prí­pa­de nevyp­ne. Diab­lov vyná­lez.

Budík vypneš len tak, že sa posta­víš obo­ma noha­mi na pamä­ťo­vú penu na celé tri sekun­dy. Neexis­tu­je žiad­ny spô­sob, ako by si ho mohol doty­kom odlo­žiť o pár minút, jed­no­du­cho musíš vstať.

Keď budík úspeš­ne vypneš, posna­ží sa ťa zaba­viť rôz­ny­mi frá­za­mi a zabrá­niť tvoj­mu návra­tu do poste­le. Pochy­bu­jem, že by to pri mne doká­zal, no ako pokus je to cel­kom milé.

Rug­gie doslo­va uchvá­til Kicks­tar­ter. Za 7 dní vyzbie­ra­li tvor­co­via tak­mer 170% cie­ľo­vej sumy a do kon­ca zbier­ky zostá­va ešte 52 dní. To naz­na­ču­je, že mož­no tu máme nábeh na nový rekord! Aj keď vie­me, ako tie naj­väč­šie pro­jek­ty Kicks­tar­te­ru dopad­li. Nie sláv­ne.

Pred­po­kla­da­ná cena Rug­gie je 99 dolá­rov, ak však kam­paň pod­po­ríš, môžeš túto vychy­táv­ku zís­kať už za 59 dolá­rov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)