Budú k doprav­ným neho­dám lie­tať drony?

Brarbora prochovníková / 30. januára 2016 / Tech a inovácie

Drony nemu­sia byť len hrač­kou, môžu poslú­žiť aj na záchranu ľud­ských živo­tov.

Ame­rická spo­loč­nosť Argo­de­sign navrhla, aby k doprav­ným neho­dám jaz­dili okrem kla­sic­kých sani­tiek aj bez­pi­lotné drony. Nedávna štú­dia potvr­dila, že viac ako 1000 živo­tov, ktoré mohli byť zachrá­nené, sú stra­tené každý rok v naj­väč­ších mes­tách na svete kvôli neefek­tív­nosti v núdzo­vých lekár­skych sys­té­moch.

drone1

Záchranné drony by mali byť veľké ako malé autá. Okrem lekára sa do neho zmestí aj lehátko s pacien­tom. Stroj má byť dosta­točne malý na to, aby mohol bez­pečne pri­stáť aj v meste na ulici. Svo­jimi roz­mermi má eli­mi­no­vať nevý­hodu kla­sic­kých heli­kop­tér, u kto­rých trvá pomerne dlho príp­rava plo­chy pre pri­stá­tie.

Drony navr­hnuté spo­loč­nos­ťou Argo­de­sign by boli bez­pi­lotné, ovlá­dané diaľ­kovo ope­rá­to­rom. Drony využí­vané v záchran­nej službe sú zatiaľ len víziou. Ide však o veľmi zau­jí­mavý nápad, ktorý by doká­zal zachrá­niť oveľa viac ľud­ských živo­tov vďaka svo­jej rých­losti. U nehody by bol dron totižto oveľa rých­lej­šie ako heli­kop­téra.

Pred­bežná cena jed­ného drona sa odha­duje na milión dolá­rov, čo je pod­statne viac, než kla­sická sanitka, ale stále ide o lac­nej­šiu variantu v porov­naní s heli­kop­té­rou.

drone3-1024x683

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)