Budúc­nosť mobil­nej foto­gra­fie je v duál­nych objek­tí­voch

Alexandra Dulaková / 14. apríla 2016 / Tech a inovácie

Má ich LG, má ich aj dravý Huawei. One­dlho ich vraj bude mať aj iPhone. Dva objek­tívy, ktoré robia simul­tánne zábery sa vraj posta­rajú o lep­šiu kva­litu a širší záber. 

Pri aktu­ál­nych tren­doch majú dizaj­néri zvia­zané ruky. Do čoraz ten­ších smartp­ho­nov sa už teraz sna­žia vtes­nať čo naj­vý­kon­nej­šie foto­apa­ráty a zatiaľ sa im to darí. To, čo sa s mobi­lom dá odfo­tiť dnes, sa ani len nemôže porov­ná­vať s mobil­nými foto­apa­rátmi spred desia­tich rokov. Lenže ak majú mobily ostať rov­nako tenké, tech­no­ló­gie sa one­dlho dostanú na vrchol svo­jich mož­ností. Ďalej by ich mala doviesť až druhá šošovka. Jej poten­ciálne ver­zie sú rôzne.

LG aj Huawei už v sebe tieto tech­no­ló­gie majú. LG G5 a jeho druhý 8-mega­pi­xe­lový foťák sa dopĺňa s tým hlav­ným, 16-mega­pi­xe­lo­vým. Spolu tvo­ria lep­šie, šir­šie, ostrej­šie a fareb­nej­šie fotky, čo je cel­kom široký záber vylep­šení. Ani mini­ma­lis­tické para­metre tohto zaria­de­nia však cel­kom nesta­čili a preto je hlavný foťák umiest­nený pod vypuk­li­nou na zadnej strane mobilu. Celý výmy­sel je sústre­dený najmä na to, aby sa do fotky viac zmes­tilo. Širší záber vytvorí kraj­šie pano­rámy kra­ji­niek, archi­tek­to­nic­kých zábe­rov, ale aj sku­pi­no­vých fotiek ľudí.

and-lg-gave-the-g5-a-premium-aluminum-unibody-design.jpg

foto: techin­si­der

Oproti tomu máme Huawei model P9, ktorý sa naopak sústredí výsostne na kva­litu samot­nej fotky. Aj keď má foťáky dva, žiadne vypuk­liny nie sú súčas­ťou dizajnu. Tech­no­ló­gia sa vpra­tala do obme­dze­ného pries­toru a zaob­sta­rala ju legen­dárna LEICA. Zatiaľ čo jeden — hlavný — foťák je farebný, druhý je monoc­hro­ma­tický (čier­no­biely). Výsled­kom je zachy­tá­va­nie tri­krát viac svetla než dokážu bežné foťáky, čo má samoz­rejme na sve­domí ostrej­šie a jas­nej­šie fotky. Huawei, ako jeden z naj­ten­ších pro­duk­tov svojho druhu na trhu, prek­va­pil nie­len dvo­j­itým foťá­kom, ale aj výkon­nou baté­riou, ktorú do seba vtes­nal. Samotné foto­gra­fické zruč­nosti naj­viac pote­šia milov­ní­kov detail­ných a kva­lit­ných zábe­rov, pri kto­rých sa ani poriadny zoom nerovná nekva­lit­nej šmuhe.

500221-huawei-p9-dual-camera-lens

foto: pcmag

Aj napriek všet­kým pokro­kom fotky oboch novi­niek však ostá­vajú rov­nako plo­ché, ako tak­mer každá digi­tálna fotka. Film, ani žiadne 3D tech­no­ló­gie, sme od nich síce neča­kali, no vycib­rení fajnš­mekri aj tak vedia, že na dobré fotky sú tu napriek všet­kému naj­lep­šie foto­apa­ráty, nie mobily. Možno v budúc­nosti pre­poja dizaj­néri tech­no­ló­gie foťá­kov na film s malými pries­tormi našich smartp­ho­nov. Momen­tálne by to bez exter­ných zaria­dení nešlo. Naviac, duálny sys­tém so sebou pri­náša mierne one­sko­re­nie samot­ného vytvo­re­nia fotky. Záro­veň vraj nejde o nič zásadne odstra­šu­júce. Kva­lita za to zrejme stojí.

huawei-mate-8-hands-on-camera-viewfinder-2-1500x1000

foto: digi­tal trends

Roz­ho­du­jú­cim bude, či sa do gangu duál­nych foťá­kov pridá aj dlho­ročný líder — Apple. Obja­vili sa zvesti tom, že práve iPhone 7 Plus by v sebe mal mať niečo podobné zabu­do­vané, no zatiaľ to nie je cel­kom isté. Isté je však určite to, že ak s tým začne Apple, začnú všetci. Stále si na trhu totiž drží pozí­ciu trend­set­tera a firiem, ktoré hor­livo kopí­rujú, bude vždy dosť. Napo­kon, podobne začí­nal aj Huawei. Zdá sa teda, že hlav­ným tren­dom mobi­lo­vej foto­gra­fie sku­točne bude foto dualita. A v ďale­kej budúc­nosti objek­tí­vov bude možno ešte viac. Nuž, nechajme sa invenč­nos­ťou aj kva­li­tou prek­va­piť.

lg_g5_ap_418

foto: gad­gets

Zdroj: The Verge, zdroj titul­nej foto­gra­fie: softpedia.com, zdroj pre­zen­tač­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)