Bugatti posta­vilo svoje šia­lené auto z video­hry

Martin Kráľ / 19. septembra 2015 / Tools a produktivita

Na frank­furt­skom auto­sa­lóne je poriadne rušno. Okrem nie­koľ­kých výni­miek, sú náv­štev­níci roz­de­lení do jed­not­li­vých tábo­rov podľa pre­fe­ren­cií výberu svo­jej obľú­be­nej značky. Áno, tak ako je zvy­kom, naj­viac pozor­nosti si zaslú­žili modely zna­čiek zvuč­ných mien auto­mo­bi­lo­vého prie­myslu!

Fanú­ši­ko­via zvuč­ných mien doslova “oblie­hajú“ stá­nok značky Bugatti! Ich mod­lou sa stal nový kon­cept Bugatti Vision Gran Turizmo! Auto­mo­bilka Bugatti sa v deba­tách týka­jú­cich sa auto­sa­lónu vo Frank­furte viac­krát vyjad­rila, že splní svoj sľub a pri tejto prí­le­ži­tosti odhalí sku­točnú podobu dlh­šie plá­no­va­ného modelu!

Svoj sľub dodr­žala! Kon­cept zau­jal na nie­koľ­kých vizu­ali­zá­ciách na trati, ale zau­jí­mavé boli aj návrhár­ske skice. Na ich základe Bugatti vysvet­ľuje fun­go­va­nie nie­koľ­kých prv­kov. Ak ste kon­cept dote­raz videli len v počí­ta­čo­vej vizu­ali­zá­cii, nevá­hajte a poďte si s nami pozrieť jeho reálnu podobu!

Z povin­nej jazdy v podobe „nezau­jí­ma­vej omáčky,“ ktorú si pri pred­sta­vení nového vozidla neod­pustí žiadna auto­mo­bilka, treba spo­me­núť nie­koľko zau­jí­ma­vých fak­tov. Kabína dostala čalú­ne­nie, zo špe­ciál­neho, ľah­kého a pri­tom odol­ného semišu. Tento mate­riál je obľú­be­ným mate­riá­lom pre potreby F1-tky. Odol­nému semišu pou­ži­tému aj na volante a sedad­lách sekun­duje „oby­čajný“ matný kar­bón.

Pozor­nému fanú­ši­kovi značky Bugatti neunikne nasle­du­júca podob­nosť naj­dô­le­ži­tej­šieho prvku aero­dy­na­miky. Ak už dlh­šie pozo­ru­ješ výraznú stre­dovú plutvu, je to zrejme kvôli podob­nosti so stre­do­vou plut­vou Typu 57SC Atlan­tic.

Už na prvý pohľad zaujmú obrov­ské sacie otvory NACA, ktoré sú odlí­šené svet­lej­šou far­bou. Bez ohľadu na spô­sob jazdy, potre­buje každý super šport tejto kate­gó­rie zabez­pe­čiť modelu, čo možno naj­menší odpor vzdu­chu a extrémny prí­tlak. Prú­de­nie vzdu­chu upra­vujú aj všade prí­tomné klapky a na prvý pohľad až nepo­cho­pi­teľne veľké otvory roz­miest­nené po karo­sé­rii.

Spo­mí­nané otvory slú­žia aj na ochla­dzo­va­nie horú­ceho vzdu­chu vychá­dza­jú­ceho z moto­ro­vého pries­toru. O horú­čavu sa v okolí motora „postará“ W16 motor s obje­mom 8 lit­rov. Okrem pohonu všet­kých kolies sú ostatné para­metre nového Bugatti zatiaľ neznáme. Vo výbave nemôžu chý­bať monoc­hro­ma­tické disp­leje, LCD-čko, špe­ciálne GPS-ko, či šikovne dopl­nené mapky okru­hov dne la Sarthe, ktoré pozná každý pre­te­kár. 

Aké plány môže mať výrobca s mode­lom pome­no­va­ným Gran Turizmo? Tu sa celý prí­beh tak tro­chu kazí. Je možné, že si s mode­lom sku­točne zajaz­díme len v nie­kto­rej z video­hier! O jeho tech­nic­kom rie­šení a reál­nej pro­duk­cii roz­hodne samotná auto­mo­bilka! Treba však uznať, že aj bez ohľadu na reálne závody, už kon­cept nejakú tú výhru na konte má! Kto by bol pove­dal, že aj bez zmienky o naj­vý­raz­nej­ších mode­loch auto­mo­bilky, bude záuj­mom oň nový kon­cept trhať rekordy? Na ďal­šie infor­má­cie si ešte počkáme. Mys­líte si, že sa kon­cept dočká plá­no­va­nej výroby a mapky 24-hodi­no­viek Le Mans reálne využije nie­ktorý z budú­cich maji­te­ľov?

Zdroj: theverge.com, autobazar.eu
Pridať komentár (0)