Bus Roots: Eko­lo­gický auto­bus, ktorý je pohyb­li­vou záh­ra­dou

Lukáš Timko / 12. september 2015 / Tools a produktivita

Fanú­ši­kom WHO Farm pro­jektu a iných šia­le­ných eko­lo­gic­kých nápa­dov sa určite bude páčiť Bus Roots — zelený strešný sys­tém na auto­bu­soch navr­hnutý Mar­com Castrom Cosiom. 

Obrazne pove­dané: tento pro­jekt zaze­le­ňuje mesto a kovovú nef­le­xi­bilnú atmo­sféru moder­nej hro­mad­nej dopravy napĺňa esen­ciou prí­rody. Inými slo­vami: je to zelená eko­lo­gická stre­cha pre auto­bus. Pre­zen­to­va­ním nízko-ras­tú­cich rast­lín na stre­chách auto­bu­sov si Bus Roots vyslú­žilo druhé miesto v súťaži Design­Wala Grand Idea. Tento pro­jekt bola Cosi­ová dip­lo­mová práca na New Yor­skej uni­ver­zite. Jeho pred­stava na kto­rej zalo­žil svoju dip­lo­movú prácu a celý tento pro­jekt bola takáto:

Ak by sme mali záh­radu na stre­che kaž­dého zo 4.500 auto­bu­sov vo flo­tile New Yor­skej hro­mad­nej dopravy, potom by sme zís­kali 14 hek­tá­rov pohyb­li­vej zele­nej plo­chy v meste.“ Bio­Bus men­tálne tes­tuje pro­to­typ na svo­jej stre­che, ktorý pre­zen­tuje na rôz­nych fes­ti­va­loch a trhoch. Nie je to len pojazdná prí­roda, ale hlavne spô­sob ako zní­žiť efekt zvý­še­nej mest­skej tep­loty.

Aké ďal­šie výhody majú takéto nezvy­čajné zelené plo­chy?

  • Este­tická hod­nota

  • Zvý­še­nie kva­lity života v meste

  • Akus­tická a ter­málna izo­lá­cia

  • Reduk­cia tečú­cej vody z búrok

  • Absor­pcia CO2

  • Prí­roda na dosah

  • Vzde­lá­va­nie oby­va­te­ľov

  • Znovu obja­ve­nie nepou­ži­tých mest­ských plôch

  • Pou­ži­tie rast­lín na neoby­čajné pro­jekty

Viete si pred­sta­viť niečo podobné na našich auto­bu­soch mest­skej hro­mad­nej dopravy?

Zdroj: marcocastrocosio.com

Pridať komentár (0)