Byť paten­to­vým trol­lom sa dnes vyplatí

Visibility: Dávid Starinský / 14. októbra 2014 / Business

Špe­ku­lanti zará­ba­júci na paten­toch vysú­dili za posledné roky viac ako „reálne“ firmy. Google Now zví­ťa­zil v teste mobil­ných hla­so­vých asis­ten­tov, popri goog­lení zdra­vot­ného stavu si budete môcť naživo poke­cať s leká­rom a Mic­ro­soft do obchodu pridá „kla­sické“ desk­to­pové prog­ramy.

Paten­toví špe­ku­lanti zará­bajú na úkor sku­toč­ných výrob­cov

Zará­bať sa dá rôzne. Medzi veľmi módne spô­soby posled­ných rokov pat­ria rôzne paten­tové špe­ku­lá­cie – sku­piny práv­ni­kov a inves­to­rov hľa­dajú maji­te­ľov čo najo­bec­nej­ších paten­tov, tých za malé peniaze kúpia a potom sa súdia s tými, ktorí tieto patenty čo-i-len okra­jovo využí­vajú. Samoz­rejme už o omnoho vyš­šie sumy.

Naj­čas­tej­šie využí­va­ným je samoz­rejme ame­rický paten­tový sys­tém a čas­ťou „obe­ťou“ špe­ku­lá­cií sú tech­no­lo­gické firmy. A na tomto „trhu“ sa darí veľmi dobre. V rokoch 2010 – 2013 doká­zali paten­toví špe­ku­lanti vysú­diť až 3× toľko, čo firmy vytvá­ra­júce pro­dukt či posky­tu­júce službu.

Obrá­zok @GigaOm

Je to veľa, málo, aku­rát? Je jasné, že záleží od toho, na kto­rej strane bari­kády sa nachá­dzate…

Google Now jed­no­značne zví­ťa­zil v pria­mom porov­naní hla­so­vých asis­ten­tov

Najprv krátke pred­sta­ve­nie: Siri od Applu asi poznáte všetci, veď je to hviezda známa z nejed­ného seriálu či filmu. Jej Andro­idový kon­ku­rent sa potom volá Google Now a Mic­ro­soft nedávno pred­sta­vil Cor­tanu.

Ale k veci. SEO agen­túra Stone Tem­ple nedávno všet­kých troch kon­ku­ren­tov posta­vila proti sebe. Polo­žili im dokopy viac ako 3000 otá­zok a potom sle­do­vali, v koľ­kých prí­pa­doch asis­tenti poskytli uspo­ko­ju­júcu odpo­veď.

V teste zví­ťa­zil pomerne jed­no­značne Google Now s 88 % kom­pletne zod­po­ve­da­nými otáz­kami. Nasle­do­vala ho práve Siri s 53 % a najm­lad­šia Cor­tana obsa­dila poslednú priečku so 40 %.

Obrá­zok @The Verge

Google tes­tuje mož­nosť live­chatu s leká­rom popri vyhľa­dá­vaní symp­tó­mov

Určiť si diag­nózu v domá­cich pod­mien­kach poži­tím Googlu môže byť pomerne stre­su­júca skú­se­nosť. Po zadaní pár symp­tó­mov možno zis­títe, že trpíte naj­ťaž­šími ľud­skými cho­ro­bami (a nie­koľ­kými mača­cími) a zby­točne sa tým len vystre­su­jete.

Veľký brat Google nás ale nechce zby­točne stre­so­vať, a tak tes­tuje auto­ma­tické rozo­zná­va­nie goog­le­nia symp­tó­mov cho­rôb s násled­nou mož­nos­ťou spo­jiť sa video-cha­tom s leká­rom.

Obrá­zok @engadget

V tejto tes­to­va­cej fáze je služba zadarmo a len pre vybraný okruh ľudí. Časom sa prav­de­po­dobne sa jed­not­livé online „sede­nia“ so špe­cia­lis­tom začne pla­tiť.

Store vo Win­dows 10 bude pre­dá­vať desk­to­pové apli­ká­cie

Apli­kačný obchod Mic­ro­softu dote­raz pod­po­ro­val len pre­daj „doty­ko­vých“ apli­ká­cií urče­ných pre roz­hra­nie Modern UI (Metro). Desk­to­pové apli­ká­cie v ňom boli zastú­pené len odka­zom na web vývo­jára. S nástu­pom Win­dows 10 sa to ale má zme­niť.

Hry a apli­ká­cie pre „kla­sický“ Win­dows tak budeme môcť naku­po­vať veľmi jed­no­du­cho a na jeden klik, podobne, ako to má už teraz Mac OS X. Páči sa to tak Mic­ro­softu aj uží­va­te­ľom, trošku ťaž­šie to ale nesú vývo­jári – ak desk­to­povú apli­ká­ciu budú chcieť cez Store pre­dá­vať, budú samoz­rejme musieť Mic­ro­softu odo­vzdá­vať popla­tok za každú pre­danú licen­ciu.

Zdroj: visi­bi­lity

Pridať komentár (0)