Byť zanep­ráz­dnený je len forma leni­vosti. Leni­vosti mys­lieť a pre­mys­lene konať

Linda Cebrová / 4. november 2016 / Tools a produktivita

Aké sú sku­točné roz­diely medzi vyťa­že­nými a efek­tív­nymi ľuďmi?

O time mana­ge­mente sa toho popí­salo a naroz­prá­valo veľmi veľa. Ale čo takto skú­siť naň úplne zabud­núť. Nesnaž sa každý deň zvlád­nuť stále viac vecí a vypĺňať každú sekundu neja­kou prá­cou. Dosa­ho­vať, čo možno naj­viac kvan­ti­ta­tív­nych výsled­kov sa mno­hým ľuďom zdá skvelé.

2
Byť zanep­ráz­dne­ným, je často­krát len výho­vorka za ktorú ukrý­vame neochotu uro­biť pár dôle­ži­tých a zväčša neprí­jem­ných vecí. Mož­ností ako sa stať zanep­ráz­dne­ným člo­ve­kom je nespo­četne, hodiny sa hrať na tele­fóne reor­ga­ni­zo­vať svoje kon­takty v Out­lo­oku namiesto toho, aby sme si sta­no­vili naozaj­stné pri­ority a uro­bili veci, ktoré nás nie­kam posunú.

6
Efek­ti­vita ver­zus výkon­nosť

Efek­tívný sme vtedy, ak robíme veci, ktoré nás pri­bli­žujú k našim cie­ľom. Výkonní sme zase vtedy, keď určitú úlohu rea­li­zu­jeme tým naj­lep­ším mož­ným spô­so­bom. Naše životy sa často vyzna­čujú výkon­nos­ťou, ktorá však nebe­rie v úvahu efek­ti­vitu.

13
Jed­no­du­cho pove­dané, tým, že budeš nejakú nedô­le­žitú čin­nosť robiť dobre, sa na fakte, že je nedô­le­žitá, nič nezmení. A to, že úloha vyža­duje veľa času, zase nezna­mená, že je dôle­žitá.
Neuš­kodí si zapa­mä­tať, že to čo robíš je mno­ho­ná­sobne dôle­ži­tej­šie, než to ako to robíš. Výkon­nosť je síce kľú­čová, ale neuži­točná, ak nie je vyna­lo­žená na správne veci.

67
Ale čo sú to tie správne veci?

Určite si sa stre­tol s Pare­to­vým pra­vid­lom, ako prvý ho pou­žil kon­tro­verzný eko­nóm a soci­ológ Vilf­redo Pareto. Tento mate­ma­tický vzťah, pou­žil na zachy­te­nie výrazne nerov­no­mer­ného, ale pred­ví­da­teľ­ného roz­de­le­nia bohat­stva v spo­loč­nosti: 80 % bohat­stva a príj­mov vytvára a vlastní 20 % popu­lá­cie. Dôle­žité je si však uve­do­miť, že tento prin­cíp platí aj mimo eko­nó­mie, a to v našom kaž­do­den­nom živote. Opý­taj sa samého seba, kto­rých 20 % prí­čin je zdro­jom 80 % tvo­jich prob­lé­mov a nespo­koj­nosti? A tak­tiež, kto­rých 20 % prí­čin je zdro­jom 80 % výstu­pov, o ktoré sa usi­lu­ješ a teda vedú k tvo­jej spo­koj­nosti?

12

Ak sa ti podarí na tieto otázky odpo­ve­dať, si na dob­rej ceste za efek­tív­nej­ším a pro­duk­tív­nej­ším živo­tom. Chce to však dôkladnú ana­lýzu všet­kého, čo sa okolo teba deje. Nepod­lie­haj ilú­zií, že robíš všetko dobre. Pravda často bolí. Cie­ľom je odha­liť všetko nevý­konné a posna­žiť sa to eli­mi­no­vať a tak­tiež odha­liť tvoje pred­nosti a zná­so­biť ich.

5
Jed­no­du­cho spo­mal a zapa­mä­taj si, že na väč­šine vecí nezá­leží. Byť zanep­ráz­dnený je len forma leni­vosti, leni­vosti mys­lieť a pre­mys­lene konať. Byť zava­lený a ochro­mený prá­cou je často rov­nako nepro­duk­tívne ako nero­biť nič, neho­vo­riac o tom, že je to omnoho menej prí­jemné. Byť pro­duk­tívny vyža­duje byť selek­tívny a robiť menej. Skús sa sústre­diť na to, čo je dôle­žité, ostatné jed­no­du­cho igno­ruj.

9
Nechať sa chy­tiť do pasce nepod­stat­ných drob­ností je veľmi jed­no­du­ché. Aby si sa v živote necí­til ako uštvaná zver, je kľú­čové si pamä­tať, že nedos­ta­tok času je v sku­toč­nosti len nedos­ta­tok pri­orít.

10zdroj obráz­kov:brightside.me zdroj titul­nej fotografie:smallville.com.au

Pridať komentár (0)