Cabra Bota Bags: Staré veci v novom šate

Katarína Válkyová / 15. mája 2014 / Tech a inovácie

Spo­mí­nate si na staré slo­ven­ské roz­právky s veľ­kými mechmi plnými vody alebo vína, z kto­rých pili prin­co­via a prin­cezné? Ak áno, tak tieto vaky vám nemu­sím viac pred­sta­vo­vať. No pove­dzte úprimne, napadlo by vám začať s nimi v dneš­nej dobe pod­ni­kať? Asi nie.

Chad Algorri to však videl inak. Pus­til sa do tejto výzvy a na trh pri­nie­sol svoju vlastnú kolek­ciu nápo­jo­vých vakov pod náz­vom Cabra Bota Bags. Vaky Cabra Bota sú kom­bi­ná­ciou špa­niel­skej his­tó­rie a lásky k ume­niu, móde a vínu.

Chad neob­ja­vil niečo nové alebo výni­močné, len dal nie­čomu sta­rému nový „look“. Totižto, vak z tra­dič­nej kozej tka­niny nikoho nezaujme. Ostatní sa skôr budú na vás poze­rať, odkiaľ ste prišli. Cha­dovi sta­čilo vak len ino­vo­vať. Tra­dičnú koziu kožu nahra­dil plas­tom a oba­lil ho kús­kom látky, bavlny a inými mate­riálmi v rôz­nych fareb­ných kom­bi­ná­ciách. A nový spot­rebný tovar je na svete.

Koho chce značka Cabra Bota Bags vlastne oslo­viť?

Kra­jiny, kde má vak dlhú his­tó­riu, a kde sa ľudia neboja expe­ri­men­to­vať s nie­čím netra­dič­ným. A práve preto si mys­lím, že vaky môže oslo­viť širokú masu ľudí. Za veľkú výhodu vaku pova­žu­jem mož­nosť vytvo­riť si dizajn podľa vlast­ného vkusu.

V čom je výhoda Bota Bag oproti kla­sic­kým plas­to­vým fľa­šiam?

Podľa autora ide o tra­dičný špa­niel­sky mech, ktorý bol vyrá­baný z kozej kože a pou­ží­val sa na úschovu vína. Nové vaky majú objem od jed­ného do dvoch lit­rov. Moderný mate­riál umož­ňuje do vaku naliať nápoj podľa vašej vlast­nej chuti.  Veľ­kou výho­dou Bota Bagu oproti oby­čaj­ným fľa­šiam je jed­no­du­chá šnúrka. Vďaka nej si môžete vak pre­ho­diť cez rameno. Okrem toho kla­sická plas­tová fľaša je väč­ši­nou na jedno pou­ži­tie, čo u Bota Bag nehrozí. Preto môžeme pove­dať, že vak spĺňa aj eko­lo­gickú fun­kciu – zni­žo­va­nia vzniku odpadu.

Ako som už spo­me­nula, tento vak nie je nie­čím pre­lo­mo­vým či ino­va­tív­nym, je to len oby­čajný vak z našej minu­losti. Z oby­čaj­nej veci však Chad spra­vil jedi­nečný dizaj­nér­sky kúsok, ktorý odráža módne cíte­nie jeho maji­teľa.

Zdroj: indiegogo.com, obrazky.4ever.sk

Pridať komentár (0)