CAT­WIN: Reza­nie tka­nív nebolo nikdy jed­no­duch­šie

Luky Gašparík / 30. mája 2014 / Tech a inovácie

Skal­pel je základ­ným, a záro­veň naj­dô­le­ži­tej­ším nástro­jom leká­rov pri ich ope­rač­ných úko­noch. Pred­sta­vuje nevy­hnutnú pomôc­kou pre docie­le­nie žela­ného výsledku – ochrany zdra­via. Na dru­hej strane, samotní lekári sa vyko­ná­va­ním svojho povo­la­nia vysta­vujú urči­tým rizi­kám, akým je naprí­klad aj nebez­pe­čen­stvo pora­ne­nia a mož­ného vzniku infek­cie.

V posled­ných rokoch ras­tie pove­do­mie o nebez­pe­čen­stvách pri pora­není ostrými pred­metmi, čo okrem iného vedie k vývoju rôz­nych metód ochrany pra­cov­ní­kov v zdra­vot­níc­tve. Podľa Cen­tra pre kon­trolu a pre­ven­ciu cho­rôb sa až 1000 ľudí posky­tu­jú­cich zdra­votnú sta­rost­li­vosť dostane denne nech­tiac na tú druhú stranu - do pozí­cie pacienta. Práve zra­ne­nia spô­so­bené mani­pu­lá­ciou so skal­pe­lom pat­ria medzi tie naj­čas­tej­šie.

S uni­kát­nou myš­lien­kou, ktorá má skĺbiť prvky kom­fortu, jed­no­du­chosti a bez­peč­nosti, pri­chá­dza slo­ven­ská spo­loč­nosť Cat­win. Zaoberá sa vývo­jom a výro­bou jed­no­ra­zo­vých bez­peč­nost­ných skal­pe­lov pre účely širo­kého medi­cín­skeho a zdra­vot­níc­keho využi­tia v oblasti chi­rur­gie, plas­tic­kej chi­rur­gie, sto­ma­to­ló­gie, vete­ri­nár­nej chi­rur­gie, pedi­kúry a mani­kúry. Dis­tri­bú­ciu skal­pe­lov zabez­pe­čuje spo­loč­nosť Finan­cial ser­vice, ktorá v súčas­nosti hľadá odby­tiš­tia nie­len na Slo­ven­sku či v Čes­kej repub­like, ale pre­dov­šet­kým na zahra­nič­ných trhoch.

Podľa slov CEO Finan­cial Ser­vice, Jozefa Hudáka, „je jedi­neč­nosť nášho výrobku pre­dov­šet­kým v tech­nic­kom pre­ve­dení ruko­väti, ktorá zabez­pe­čuje bez­peč­nosť a vysoký kom­fort pou­ží­va­nia. Viac dru­hov čepie­ľok skal­pe­lov zabez­pe­čuje jeho rôzne pou­ži­tie pri kla­sic­kom spô­sobe reza­nia mäk­kých tka­nív. Ich výho­dou je vysoká ste­ri­lita a jed­no­ra­zové využi­tie, čo zni­žuje pre­vádz­kové náklady a zvy­šuje cel­kovú efek­ti­vitu pre­vádzky v porov­naní s kla­sic­kým skal­pe­lom. Jed­no­ra­zové skal­pely, ako aj samotné čepieľky, ktoré sú iden­tické s tými dote­raz pou­ží­va­nými, sú vyso­kej kva­lity.“

Ako som sa ďalej dozve­del, výrob­nému pro­cesu pred­chá­dzalo dlho­dobé tes­to­va­nie a náročná príp­rava v súvis­losti so zabez­pe­če­ním cer­ti­fi­ká­tov kva­lity. Tes­to­va­nie bez­peč­nost­ných skal­pe­lov bolo vyko­nané na vybra­ných pre­stíž­nych kli­ni­kách v Čes­kej repub­like, Nemecku, Talian­sku, Švaj­čiar­sku, USA a Kanade. Výsled­kom je zhodné potvr­de­nie kva­lity, bez­peč­nosti, kom­fortu a efek­ti­vity. Ste­ri­li­zá­cia skal­pe­lov je pre­vá­dzaná gama žia­re­ním, ktoré zabez­pe­čuje ste­ri­litu v záruke až na tri roky. Dátum ste­ri­li­zá­cie a pou­ži­tia je vyzna­čený na obale kaž­dého skal­pela.

Poten­ciálni odbe­ra­te­lia majú na výber z troch dru­hov, ktoré sú farebne odlí­šené podľa druhu čepieľky. Ruko­väť je pri všet­kých dru­hoch skal­pe­lov rov­naká a spĺňa naj­vyš­šie kri­té­riá pre bez­pečné a pohodlné pou­ží­va­nie a mani­pu­lá­ciu.

Okrem spo­mí­na­ných bez­peč­nost­ných či eko­no­mic­kých výhod pri­ná­šajú ste­rilné skal­pely ďal­šie pozi­tíva v podobe níz­kej hmot­nosti či bez­prob­lé­mo­vej lik­vi­dá­cii. Vďaka ste­ril­nému bale­niu sú vhodné pre okam­žité pou­ži­tie na ope­rač­nej sále, ako aj v teréne v prí­pade rých­lej záchran­nej služby.

Pridať komentár (0)