CAT­WIN: Reza­nie tka­nív nebo­lo nikdy jed­no­duch­šie

Luky Gašparík / 30. mája 2014 / Tech a inovácie

Skal­pel je základ­ným, a záro­veň naj­dô­le­ži­tej­ším nástro­jom leká­rov pri ich ope­rač­ných úko­noch. Pred­sta­vu­je nevy­hnut­nú pomôc­kou pre docie­le­nie žela­né­ho výsled­ku – ochra­ny zdra­via. Na dru­hej stra­ne, samot­ní leká­ri sa vyko­ná­va­ním svoj­ho povo­la­nia vysta­vu­jú urči­tým rizi­kám, akým je naprí­klad aj nebez­pe­čen­stvo pora­ne­nia a mož­né­ho vzni­ku infek­cie.

V posled­ných rokoch ras­tie pove­do­mie o nebez­pe­čen­stvách pri pora­ne­ní ostrý­mi pred­met­mi, čo okrem iné­ho vedie k vývo­ju rôz­nych metód ochra­ny pra­cov­ní­kov v zdra­vot­níc­tve. Pod­ľa Cen­tra pre kon­tro­lu a pre­ven­ciu cho­rôb sa až 1000 ľudí posky­tu­jú­cich zdra­vot­nú sta­rost­li­vosť dosta­ne den­ne nech­tiac na tú dru­hú stra­nu - do pozí­cie pacien­ta. Prá­ve zra­ne­nia spô­so­be­né mani­pu­lá­ci­ou so skal­pe­lom pat­ria medzi tie naj­čas­tej­šie.

S uni­kát­nou myš­lien­kou, kto­rá má skĺbiť prv­ky kom­for­tu, jed­no­du­chos­ti a bez­peč­nos­ti, pri­chá­dza slo­ven­ská spo­loč­nosť Cat­win. Zaobe­rá sa vývo­jom a výro­bou jed­no­ra­zo­vých bez­peč­nost­ných skal­pe­lov pre úče­ly širo­ké­ho medi­cín­ske­ho a zdra­vot­níc­ke­ho využi­tia v oblas­ti chi­rur­gie, plas­tic­kej chi­rur­gie, sto­ma­to­ló­gie, vete­ri­nár­nej chi­rur­gie, pedi­kú­ry a mani­kú­ry. Dis­tri­bú­ciu skal­pe­lov zabez­pe­ču­je spo­loč­nosť Finan­cial ser­vi­ce, kto­rá v súčas­nos­ti hľa­dá odby­tiš­tia nie­len na Slo­ven­sku či v Čes­kej repub­li­ke, ale pre­dov­šet­kým na zahra­nič­ných trhoch.

Pod­ľa slov CEO Finan­cial Ser­vi­ce, Joze­fa Hudá­ka, „je jedi­neč­nosť náš­ho výrob­ku pre­dov­šet­kým v tech­nic­kom pre­ve­de­ní ruko­vä­ti, kto­rá zabez­pe­ču­je bez­peč­nosť a vyso­ký kom­fort pou­ží­va­nia. Viac dru­hov čepie­ľok skal­pe­lov zabez­pe­ču­je jeho rôz­ne pou­ži­tie pri kla­sic­kom spô­so­be reza­nia mäk­kých tka­nív. Ich výho­dou je vyso­ká ste­ri­li­ta a jed­no­ra­zo­vé využi­tie, čo zni­žu­je pre­vádz­ko­vé nákla­dy a zvy­šu­je cel­ko­vú efek­ti­vi­tu pre­vádz­ky v porov­na­ní s kla­sic­kým skal­pe­lom. Jed­no­ra­zo­vé skal­pe­ly, ako aj samot­né čepieľ­ky, kto­ré sú iden­tic­ké s tými dote­raz pou­ží­va­ný­mi, sú vyso­kej kva­li­ty.“

Ako som sa ďalej dozve­del, výrob­né­mu pro­ce­su pred­chá­dza­lo dlho­do­bé tes­to­va­nie a nároč­ná príp­ra­va v súvis­los­ti so zabez­pe­če­ním cer­ti­fi­ká­tov kva­li­ty. Tes­to­va­nie bez­peč­nost­ných skal­pe­lov bolo vyko­na­né na vybra­ných pre­stíž­nych kli­ni­kách v Čes­kej repub­li­ke, Nemec­ku, Talian­sku, Švaj­čiar­sku, USA a Kana­de. Výsled­kom je zhod­né potvr­de­nie kva­li­ty, bez­peč­nos­ti, kom­for­tu a efek­ti­vi­ty. Ste­ri­li­zá­cia skal­pe­lov je pre­vá­dza­ná gama žia­re­ním, kto­ré zabez­pe­ču­je ste­ri­li­tu v záru­ke až na tri roky. Dátum ste­ri­li­zá­cie a pou­ži­tia je vyzna­če­ný na oba­le kaž­dé­ho skal­pe­la.

Poten­ciál­ni odbe­ra­te­lia majú na výber z troch dru­hov, kto­ré sú fareb­ne odlí­še­né pod­ľa dru­hu čepieľ­ky. Ruko­väť je pri všet­kých dru­hoch skal­pe­lov rov­na­ká a spĺňa naj­vyš­šie kri­té­riá pre bez­peč­né a pohodl­né pou­ží­va­nie a mani­pu­lá­ciu.

Okrem spo­mí­na­ných bez­peč­nost­ných či eko­no­mic­kých výhod pri­ná­ša­jú ste­ril­né skal­pe­ly ďal­šie pozi­tí­va v podo­be níz­kej hmot­nos­ti či bez­prob­lé­mo­vej lik­vi­dá­cii. Vďa­ka ste­ril­né­mu bale­niu sú vhod­né pre okam­ži­té pou­ži­tie na ope­rač­nej sále, ako aj v teré­ne v prí­pa­de rých­lej záchran­nej služ­by.

Pridať komentár (0)