Ceny býva­nia v Bra­ti­sla­ve pat­ria medzi naj­vyš­šie v Euró­pe. Koľ­ko si môže Bra­ti­slav­čan dovo­liť za prie­mer­ný plat?

Jakub Jablonický / 15. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: sumfinity.com / commons.wikipedia.org

Spo­loč­nosť Re/Max vyda­la ana­lý­zu, kto­rá skú­ma dostup­nosť býva­nia. Bra­ti­sla­va dopad­la naj­hor­šie.

Zná­ma rea­lit­ná fir­ma Re/Max vo svo­jej naj­nov­šej ana­lý­ze Euro­pe­an Hou­sing Report 2017 skú­ma aj to, ako dostup­né je býva­nie v európ­skych mes­tách pre tamoj­ších oby­va­te­ľov. Vychá­dza pri tom z toho, koľ­ko met­rov štvor­co­vých si oby­va­teľ doká­že kúpiť za prie­mer­ný plat na zákla­de ofi­ciál­nych cien v danom mes­te a mimo neho.

Bra­ti­sla­va sa z 18 hlav­ných miest, medzi kto­rý­mi boli aj Rím, Paríž, či Ber­lín, umiest­ni­la na posled­nom mies­te. Bra­ti­slav­ča­nia si za prie­mer­ný plat môžu dovo­liť iba 0,36m2 bytu a 0,5m2 domu.

foto: sugartrends.com

Podob­ne ako Bra­ti­sla­va sa umiest­ni­la aj Pra­ha s 0,37 m2 bytu za mesač­ný plat. Rela­tív­ne dra­hé býva­nie má aj Paríž, Luxem­burg a Buku­rešť.

Naj­lep­šie sa umiest­nil Edin­burgh, kde si oby­va­te­lia môžu dovo­liť až 1,30 m2 bytu. Nasle­du­jú Até­ny, Amster­dam a Mad­rid. (Všet­ky úda­je náj­deš v tabuľ­ke niž­šie).

foto: commons.wikipedia.org

Za náras­tom cien bytov na Slo­ven­sku sú pod­ľa Re/Maxu naj­mä níz­ke úro­ky na hypo­té­kach. Tie by mali aj ten­to rok pris­pieť ku ďal­šie­mu ras­tu cien. Rast cien v roku 2017 odha­du­jú na asi 5%. V roku 2016 sa byty v Bra­ti­sla­ve pre­dá­va­li za v prie­me­re 157 500 eur.

Pri domoch sa naopak neoča­ká­va až taký závrat­ný rast. Ceny rást­li mini­mál­ne a prud­ký rast sa neoča­ká­va ani v roku 2017.

Počet met­rov štvor­co­vých za prie­mer­ný plat

Kra­ji­na Dom v hlav­nom mes­te Dom mimo hlav­né­ho mes­ta Byt v hlav­nom mes­te Byt mimo hlav­né­ho mes­ta
Čes­ko 0,54 1,64 0,37 1,64
Estón­sko 0,73 2,15 0,62 2,15
Fín­sko 1,80 1,70 0,60 1,70
Fran­cúz­sko 0,69 1,05 0,40 1,05
Gréc­ko 1,03 1,41 1,03 1,41
Holand­sko 1,15 1,15 0,99 1,15
Lit­va 0,71 1,29 0,48 1,29
Luxem­bur­sko 0,47 0,72 0,38 0,72
Mal­ta 0,46 0,76 0,49 0,76
Nemec­ko 0,54 1,22 0,61 1,22
Por­tu­gal­sko 0,89 0,96 0,74 0,96
Rakús­ko 0,53 0,86 0,58 0,86
Rumun­sko 0,59 0,92 0,44 0,92
Slo­ven­sko 0,50 1,48 0,36 1,48
Škót­sko 0,96 0,69 1,30 0,69
Špa­niel­sko 0,99 1,46 0,99 1,46
Švaj­čiar­sko 0,55 0,71 0,63 0,71
Talian­sko 1,29 2,21 0,83 2,21

zdroj: RE/MAX Euro­pe Hou­sing Report 2017

Pridať komentár (0)