Ceny iPho­nov 7 odha­le­né. Oča­ká­va sa model s 256-gigo­vým úlo­žis­kom

Alex Brosch / 27. júna 2016 / Tech a inovácie

Ako je nám všet­kým už dob­re zná­me, iPho­ne 7 pri­chá­dza a bude pred­sta­ve­ný prav­de­po­dob­ne na even­te v sep­tem­bri.

Naj­nov­šie úni­ky však hovo­ria o mode­li iPho­ne 7 Pro. Ten by mal byť tak­tiež pred­sta­ve­ný. Zau­jí­ma­vé je, že úlož­ný pries­tor najd­rah­šie­ho “Pro” mode­lu bude mať až 256GB. Čo sa mož­no zdá ako “obrov­ské”, ale pri vyš­šej kva­li­te foto­gra­fií a videí, kto­ré bude môcť ten­to “Pro” model prav­de­po­dob­ne sní­mať, sa môže pomer­ne rých­lo napl­niť.

Zdroj: stocksnap.io

foto: stocksnap.io

Pre tých, kto­rí nebu­dú chcieť pla­tiť prí­liš za tip-top vlaj­ko­vý model, budú k dis­po­zí­cii lac­nej­šie ver­zie. Prav­de­po­dob­ne tá naj­lac­nej­šia z nich nebu­de dis­po­no­vať veľ­kým úlo­žis­kom. Bude mať kapa­ci­tu len 32 GB (pre nie­kto­rých je však aj to viac ako dosť ;)). S isto­tou sa dá pove­dať, že menej mať žiad­ny model nebu­de.

Pod­ľa cen­ní­ka iPho­nov zve­rej­ne­ných na čín­skom blo­gu Wei­bo nebu­dú nové trhá­ky od App­le prá­ve naj­lac­nej­šie. Niž­šie si môže­te pozrieť ich ceny. Sú uve­de­né v čín­skej mene zva­nej jüan.

weibo.com
weibo.com

Pri pre­po­čí­ta­ní na eurá vyze­ra­jú sumy pri­bliž­ne nasle­dov­ne:

iPho­ne 7

  • základ­ný: 727,41 €
  • stred­ný: 837,46 €
  • naj­vyš­ší: 975,02 €

iPho­ne 7 Plus

  • základ­ný: 837,46 €
  • stred­ný: 947,51 €
  • naj­vyš­ší: 1085,06 €

iPho­ne 7 Pro

  • základ­ný: 975,02 €
  • stred­ný: 1085,06 €
  • naj­vyš­ší: 1222,62 €

Toto však pla­tí len pre ázij­ský trh. Teraz ste zhro­ze­ní a pýta­te sa sami seba:
“Pre­bo­ha, koľ­ko to bude stáť na Slo­ven­sku?!” Nie, nebu­de to drah­šie, naopak! Na ázij­skom trhu je vyrú­be­ná dovoz­ná daň pre App­le vo výš­ke 20%. Ak si túto sumu odpo­čí­ta­me, vyj­dú nám ceny v inter­va­le 664€ až 970€. Také by sme moh­li oča­ká­vať aj u nás.

thinkApple_banner

Zdroj: Thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)