Ceny iPho­nov 7 odha­lené. Oča­káva sa model s 256-gigo­vým úlo­žis­kom

Alex Brosch / 27. júna 2016 / Tech a inovácie

Ako je nám všet­kým už dobre známe, iPhone 7 pri­chá­dza a bude pred­sta­vený prav­de­po­dobne na evente v sep­tem­bri.

Naj­nov­šie úniky však hovo­ria o modeli iPhone 7 Pro. Ten by mal byť tak­tiež pred­sta­vený. Zau­jí­mavé je, že úložný pries­tor najd­rah­šieho “Pro” modelu bude mať až 256GB. Čo sa možno zdá ako “obrov­ské”, ale pri vyš­šej kva­lite foto­gra­fií a videí, ktoré bude môcť tento “Pro” model prav­de­po­dobne sní­mať, sa môže pomerne rýchlo napl­niť.

Zdroj: stocksnap.io

foto: stocksnap.io

Pre tých, ktorí nebudú chcieť pla­tiť prí­liš za tip-top vlaj­kový model, budú k dis­po­zí­cii lac­nej­šie ver­zie. Prav­de­po­dobne tá naj­lac­nej­šia z nich nebude dis­po­no­vať veľ­kým úlo­žis­kom. Bude mať kapa­citu len 32 GB (pre nie­kto­rých je však aj to viac ako dosť ;)). S isto­tou sa dá pove­dať, že menej mať žiadny model nebude.

Podľa cen­níka iPho­nov zve­rej­ne­ných na čín­skom blogu Weibo nebudú nové trháky od Apple práve naj­lac­nej­šie. Niž­šie si môžete pozrieť ich ceny. Sú uve­dené v čín­skej mene zva­nej jüan.

weibo.com
weibo.com

Pri pre­po­čí­taní na eurá vyze­rajú sumy pri­bližne nasle­dovne:

iPhone 7

  • základný: 727,41 €
  • stredný: 837,46 €
  • naj­vyšší: 975,02 €

iPhone 7 Plus

  • základný: 837,46 €
  • stredný: 947,51 €
  • naj­vyšší: 1085,06 €

iPhone 7 Pro

  • základný: 975,02 €
  • stredný: 1085,06 €
  • naj­vyšší: 1222,62 €

Toto však platí len pre ázij­ský trh. Teraz ste zhro­zení a pýtate sa sami seba:
“Pre­boha, koľko to bude stáť na Slo­ven­sku?!” Nie, nebude to drah­šie, naopak! Na ázij­skom trhu je vyrú­bená dovozná daň pre Apple vo výške 20%. Ak si túto sumu odpo­čí­tame, vyjdú nám ceny v inter­vale 664€ až 970€. Také by sme mohli oča­ká­vať aj u nás.

thinkApple_banner

Zdroj: Thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)