Čereš­nička na bla­máži menom Tec­hMatch

Martin Faith / 15. október 2015 / Tools a produktivita

Kauza okolo kon­fe­ren­cie Tec­hMatch vyrá­stla aj mimo slo­ven­skú star­tu­povú komu­nitu, čo je určite dobré. Upo­zor­niť na nekalé hos­po­dá­re­nie s verej­nými zdrojmi je to naj­me­nej, čo proti nemu môžeme uro­biť. Ako ply­nie čas, vychá­dzajú na povrch nové smutné fakty, na základe kto­rých sa odha­ľujú sku­točné škody, ktoré SBA pácha. Tu sa jedná o oveľa väčší prú­ser ako to, že wifi na pár dní za štátne peniaze stojí cez desať­ti­síc.

V tomto článku chcem zdô­raz­niť dve sku­toč­nosti z úza­dia fun­go­va­nia tohto biz­nisu, ktoré sú navzá­jom pre­po­jené. Prvou je „bez­platný“ prí­stup pre pod­ni­ka­te­ľov. SBA umož­ňuje pod­ni­ka­te­ľom, aby si vzali pod­poru a mohli sa tak zúčast­niť Tec­hMat­chu zadarmo. Dôle­žité – účasť nie je zadarmo, je za pod­poru. Tak­tiež dôle­žité – keďže sa jedná o star­tu­povú akciu, pod­ni­ka­te­lia, ktorí o účasť môžu mať záu­jem sú ľudia, ktorí buď sú alebo chcú byť aktívni v budo­vaní star­tu­pov. 

V rea­lite to fun­guje tak, že účast­níci pod­píšu vyhlá­se­nie, že prí­jí­majú pod­poru na účasť na podu­jatí. Táto mož­nosť je opí­saná v texte tejto stránky. Vďaka tomuto pod­pisu sa naviažu priamo na európ­ske peniaze pod zau­jí­ma­vou klau­zu­lou de mini­mis, ktorá je v zhr­nutí vysvet­lená tu. V prí­pade Tec­hMat­chu tak príjmu pomoc z EU fon­dov. Tie pre­vedú peniaze do rúk SBA, aby tak vykom­pen­zo­vali účasť člo­veka, ktorý pod­pí­sal vyhlá­se­nie. V prí­pade Tec­hMatch sa podľa mojich infor­má­cií jed­nalo o 30.000 EUR. Inak pove­dané, za kaž­dého účast­níka, ktorý šiel touto ces­tou na kon­fe­ren­ciu „zadarmo“ dostane orga­ni­zá­tor akcie (SBA) spo­mí­nanú sumu. Tec­hMatch v tomto nie je oje­di­ne­lou zále­ži­tos­ťou. Tento trik bol pou­žitý aj na minu­lo­roč­nej akcii Star­tup Sharks.

Pekná špi­na­vosť sama o sebe. Už to by sta­čilo. Bohu­žial ale ideme ďalej, ku dru­hej smut­nej sku­toč­nosti. Podľa klau­zuly de mini­mis môže star­tup čer­pať pros­triedky touto ces­tou maxi­málne do objemu 200.000 EUR behom obdo­bia 3 rokov. Do tejto sumy sa samoz­rejme pod­pora v podobe „pre­pá­če­ného“ vstup­ného na Tec­hMatch zará­tava.

Pre úpl­nosť, väč­šina fon­dov na pod­poru star­tu­pov, ktoré na Slo­ven­sku máme, pre­vá­dza pros­triedky z európ­skych fon­dov do star­tu­pov tak­tiež pod klau­zu­lou de mini­mis. Tie sa po pri­de­lení kon­krét­nemu star­tupu (teda po inves­tí­cií do neho výme­nou za účasť) zará­ta­vajú do limitu v rámci tejto klau­zuly pre daný star­tup.

Viem, je to mierne kom­pli­ko­vané. Pred­stavte si teda násle­dovný sce­nár: Pra­cu­jete na novom nápade a pre inšpi­rá­ciu sa vybe­riete na Tec­hMatch. Zis­títe, že ako pod­ni­ka­teľ sa tam môžete dostať zadarmo, stačí pod­pí­sať vyhlá­se­nie. Idete teda do toho, však prečo nie, že? … Neve­domky ste takto pri­jali pod­poru 30.000 EUR z európ­skych peňazí. V prie­behu nasle­du­jú­cich troch rokov chcete rais­nuť peniaze pre váš pro­jekt. Vybe­riete sa tak za zástup­cami nie­kto­rého z fon­dov, ako naprí­klad za Neulogy, ktorý čerpá pros­triedky z euro­fon­dov, pod klau­zu­lou de mini­mis. Tí dopo­siaľ nedali niž­šiu inves­tí­ciu ako 200.000 EUR. Ak by nešli do výnimky, túto sumu vám dať nemôžu, pre­tože už ste zo svojho limitu odčer­pali 30.000 EUR účas­ťou na Tec­hMatch. Aby vás teda mohli finan­co­vať, museli by pou­žiť finan­cie z iných zdro­jov. Čo situ­áciu značne skom­pli­kuje a vašu pozí­ciu to veľmi zhorší. V Neulogy sú si tohoto faktu veľmi dobre vedomí a nie­ktoré z ich star­tu­pov sa kvôli týmto dôvo­dom nemôžu na akcii zúčast­niť.

Suma sumá­rum, vďaka tomu, že ste boli na kon­fe­ren­cií Tec­hMatch sa vám môže stať, že si zavriete dvere ku inves­to­rom. Nie je nutné vysvet­ľo­vať, že to je pri budo­vaní star­tupu vrcholne nežia­dúce.

Uva­žo­vať sa dá ešte ale ďalej. Odkiaľ idú ostatné pros­triedky pod­pory, kto­rými SBA dotuje? Ak z európ­skych fon­dov, tak sa na ne vzťa­huje de mini­mis. Nie­koľko Bohu­žiaľ zná­mych využilo pod­poru SBA pri ces­tách na zahra­ničné kon­fe­ren­cie. Ak teda naprí­klad nie­komu kúpilo SBA lís­tok na Pione­ers Fes­ti­val, zna­mená to, že si tým zní­žil množ­stvo pros­tried­kov, ktoré bude môcť v najb­liž­ších troch rokoch čer­pať? Ak áno, vedia o tom tí, ktorí takúto pod­poru dostali?

Keď sa vo svetle týchto sku­toč­nosti pozriete na celú exis­ten­ciu Slo­vak Busi­ness Agency zis­títe, že verejná inšti­tú­cia zalo­žená na pod­poru pod­ni­ka­nia v kra­jine môže veľmi jed­no­du­cho dostať star­tupy do sle­pej uličky. Smutná rea­lita fun­go­va­nia verej­ných inšti­tú­cií na Slo­ven­sku, kto­rých výsledný efekt je presne opačný ako by mal byť.

Pridať komentár (0)