CESA: Blí­žime sa do finále

Richard Bednár / 15. máj 2014 / Tools a produktivita

CESA (Cen­tral Euro­pean Star­tup Awards) je séria podu­jatí, kto­rých cie­ľom je pre­po­jiť národné star­tu­pové komu­nity v stred­nej a východ­nej Európe. Tento rok sa súťaží v Rakúsku, Bul­har­sku, Čes­kej repub­like, Maďar­sku, Poľ­sku, Srb­sku a na Slo­ven­sku. Víťazi národ­ných kôl sa zúčast­nia grand finálne, ktoré sa usku­toční 30. mája v Buda­pešti.

Momen­tálne pre­bieha finále národ­ných kôl. Za slo­ven­ské star­tupy, pod­po­ru­júce orga­ni­zá­cie a pod­ni­ka­te­ľov môžete hla­so­vať do nedele 18. mája 2014. Traja z hla­su­jú­cich zís­kajú lís­tky na finále v hod­note 89 eur. Orga­ni­zá­to­rom za Slo­ven­sko je Star­tup­Camp.

A ktoré star­tupy, orga­ni­zá­cie a pod­ni­ka­te­lia sú za Slo­ven­sko nomi­no­vaní?

STAR­TUP OF THE YEAR 

Live­Dis­pat­cher (http://livedispatcher.com)
Plat­forma, ktorá umož­nuje sys­te­ma­ticky sle­do­vať roz­vrh úloh, ich aktu­álny stav, posledné zmeny a pozí­cie pra­cov­ní­kov v teréne. Záro­veň zbiera dôle­žité dáta z terénu, zachy­táva GPS súrad­nice zamest­nan­cov, alebo online impor­tuje objed­návky. Posled­ným bene­fi­tom je jed­no­du­chý export repor­tov, šta­tis­tík a výka­zov práce.

Trac­kTest (http://www.tracktest.eu)
Trac­kTest posky­tuje nezá­vislé a objek­tívne online hod­no­te­nie úrovne zna­lostí anglic­kého jazyka. Tak sa naprí­klad dozviete, ktoré jazy­kové kurzy anglič­tiny si vybrať, kde máte nedos­tatky, akú úro­veň jazyka si zapí­sať do živo­to­pisu, alebo aké robíte pokroky. O tomto star­tupe sme na našom webe už písali.

Getqu­an­tify (https://getquantify.com)
Plat­forma, ktorá mení spô­sob práce reklam­ných agen­túr. Pomáha im vytvá­rať syner­giu pri time-trac­kingu, pro­jek­to­vom manaž­mente, fak­tu­rá­cii a repor­toch. Tak môžu mať aký­koľ­vek pro­jekt pod online kon­tro­lou.

Staf­fino (http://www.staffino.com)
Intu­itívny nástroj na vytvá­ra­nie spät­nej väzby od zákaz­ní­kov. Viac v našom článku Staf­fino.

Data­mo­lino (http://www.datamolino.com)
Star­tup, ktorý zefek­tív­ňuje spra­co­va­nie fak­túr a komu­ni­ká­ciu s účtov­ní­kom. Tým šetrí firme čas a peniaze. Viac v našom článku Data­mo­lino.

SER­VICE PRO­VI­DER OF THE YEAR IN SLO­VA­KIA

The Spot (http://www.theSpot.sk)

7seg­ments (https://www.7segments.com)

Bolibra (http://www.bolibra.com)

Com­vai (http://www.turnonline.biz)

KPI watch­dog (http://www.kpiwatchdog.com)

BEST DESIG­NER STAR­TUP IN SLO­VA­KIA

Kick­re­sume (http://www.kickresume.com)

Sperky-A-Dia­manty (http://www.sperky-a-diamanty.sk)

Water­fall Lab (http://wtfall.com)

FOUN­DER OF THE YEAR IN SLO­VA­KIA

Ale­xan­der Kriško (https://sk.linkedin.com/in/alexanderkrisko)

Andrej Glezl (https://sk.linkedin.com/in/andrejglezl)

Andrej Mošať (https://sk.linkedin.com/in/mosat)

Jan Korecky (https://sk.linkedin.com/in/korecky)

Michal Trnka (https://sk.linkedin.com/in/trnka)

Pridať komentár (0)