CESA: Blí­ži­me sa do finá­le

Richard Bednár / 15. mája 2014 / Lifehacking

CESA (Cen­tral Euro­pe­an Star­tup Awards) je séria podu­ja­tí, kto­rý­ch cie­ľom je pre­po­jiť národ­né star­tu­po­vé komu­ni­ty v stred­nej a východ­nej Euró­pe. Ten­to rok sa súťa­ží v Rakús­ku, Bul­har­sku, Čes­kej repub­li­ke, Maďar­sku, Poľ­sku, Srb­sku a na Slo­ven­sku. Víťa­zi národ­ný­ch kôl sa zúčast­nia grand finál­ne, kto­ré sa usku­toč­ní 30. mája v Buda­peš­ti.

 

Momentálne prebieha finále národných kôl. Za slovenské startupy, podporujúce organizácie a podnikateľov môžete hlasovať do nedele 18. mája 2014. Traja z hlasujúcich získajú lístky na finále v hodnote 89 eur. Organizátorom za Slovensko je StartupCamp.

A ktoré startupy, organizácie a podnikatelia sú za Slovensko nominovaní?

STARTUP OF THE YEAR 

LiveDispatcher (http://livedispatcher.com)
Platforma, ktorá umožnuje systematicky sledovať rozvrh úloh, ich aktuálny stav, posledné zmeny a pozície pracovníkov v teréne. Zároveň zbiera dôležité dáta z terénu, zachytáva GPS súradnice zamestnancov, alebo online importuje objednávky. Posledným benefitom je jednoduchý export reportov, štatistík a výkazov práce.

TrackTest (http://www.tracktest.eu)
TrackTest poskytuje nezávislé a objektívne online hodnotenie úrovne znalostí anglického jazyka. Tak sa napríklad dozviete, ktoré jazykové kurzy angličtiny si vybrať, kde máte nedostatky, akú úroveň jazyka si zapísať do životopisu, alebo aké robíte pokroky. O tomto startupe sme na našom webe už písali.

Getquantify (https://getquantify.com)
Platforma, ktorá mení spôsob práce reklamných agentúr. Pomáha im vytvárať synergiu pri time-trackingu, projektovom manažmente, fakturácii a reportoch. Tak môžu mať akýkoľvek projekt pod online kontrolou.

Staffino (http://www.staffino.com)
Intuitívny nástroj na vytváranie spätnej väzby od zákazníkov. Viac v našom článku Staffino.

Datamolino (http://www.datamolino.com)
Startup, ktorý zefektívňuje spracovanie faktúr a komunikáciu s účtovníkom. Tým šetrí firme čas a peniaze. Viac v našom článku Datamolino.

 

SERVICE PROVIDER OF THE YEAR IN SLOVAKIA

The Spot (http://www.theSpot.sk)

7segments (https://www.7segments.com)

Bolibra (http://www.bolibra.com)

Comvai (http://www.turnonline.biz)

KPI watchdog (http://www.kpiwatchdog.com)

 

BEST DESIGNER STARTUP IN SLOVAKIA

Kickresume (http://www.kickresume.com)

Sperky-A-Diamanty (http://www.sperky-a-diamanty.sk)

Waterfall Lab (http://wtfall.com)

  

FOUNDER OF THE YEAR IN SLOVAKIA

Alexander Kriško (https://sk.linkedin.com/in/alexanderkrisko)

Andrej Glezl (https://sk.linkedin.com/in/andrejglezl)

Andrej Mošať (https://sk.linkedin.com/in/mosat)

Jan Korecky (https://sk.linkedin.com/in/korecky)

Michal Trnka (https://sk.linkedin.com/in/trnka)

Pridať komentár (0)