Česká cen­trála Skype stojí za vývo­jom úspeš­nej appky Qik

Tibor Nedorozd / 17. októbra 2014 / Tools a produktivita

Praž­ská vývo­jová cen­trála Skypu sa podie­lala na vývoji naj­nov­šej mobil­nej appky od Mic­ro­softu s náz­vom Qik, ktorá zatiaľ vo svete zažíva slušný úspech. 

Qik podľa zástup­cov čes­kej pobočky Skypu solídny úspech - aktu­álne sa naprí­klad pohy­buje v nie­kto­rých kra­ji­nách medzi naj­lep­šími apli­ká­ciami v App Store. Prvá väč­šia hod­no­te­nie budeme mať tak po týždni, ale už teraz sme sa sťa­ho­va­ním a pou­ží­va­ním zo strany uží­va­te­ľov veľmi prí­jemne prek­va­pení,” tvrdí šéf Skypu Tomáš Vocetka. Vo svete je Qik pri­jí­maný veľmi dobre, máme z toho radosť.”

Pred nie­koľ­kými mesiacmi pri­šiel malý tím ľudí s nápa­dom na tento druh apli­ká­cie. Dostali teda sto dní na vypra­co­va­nie prvej ver­zie, opi­suje Vocetka.

V čes­kom Skype údajne podob­ných nápa­dov vzniká čoraz viac. Zamest­nanci môžu pred­kla­dať svoje pro­jekty, o kto­rých sa potom na naj­vyš­šej úrovni roz­ho­duje, či ich pus­tíme ďalej a pri­de­líme na ne ľudí. Pra­cu­jeme na vše­li­čom, opi­suje Vocetka.

V Prahe a ďal­ších mies­tach aj naďa­lej pra­cujú na vylep­šo­vaní Qiku. Aktu­álne sa rie­šia najmä ďal­šie jazy­kové mutá­cie. Praž­ská cen­trála Skypu neus­tále naberá nových ľudí, zau­jíma sa o ne dlho­dobo. Aktu­álny stav zamest­nan­cov pre­sia­holdve stovky.

Zdroj: zive.cz

Pridať komentár (0)