Do Česka prišiel real estate crowdinvesting. Teraz sa môžeš podieľať na financovaní konkrétnych developerských projektov

Marianna Mikešová / 15. augusta 2017 / Biznis

Pro­stred­níc­tvom takz­va­ného cro­wd­fun­dingu, teda ko­mu­nit­ného fi­nan­co­va­nia, už ne­mu­síš pris­pie­vať len na kon­certy, knihy či vý­voj po­čí­ta­čo­vých hier. Spo­loč­nosť Upvest spúšťa his­to­ricky prvú real es­tate cro­wdin­ves­tin­govú plat­formu v Čes­kej re­pub­like www.upvest.cz.

zdroj: Upvest

Pro­stred­níc­tvom takz­va­ného cro­wd­fun­dingu, teda ko­mu­nit­ného fi­nan­co­va­nia, už ne­mu­síš pris­pie­vať len na kon­certy, knihy či vý­voj po­čí­ta­čo­vých hier. Spo­loč­nosť Upvest spúšťa his­to­ricky prvú real es­tate cro­wdin­ves­tin­govú plat­formu v Čes­kej re­pub­like www.upvest.cz.

Fin­tech spo­loč­nosť Upvest po­núka de­ve­lo­per­ským spo­loč­nos­tiam ex­terný zdroj fi­nan­co­va­nia for­mou me­za­ní­no­vých úve­rov na re­a­li­zá­ciu kon­krét­nych de­ve­lo­per­ských pro­jek­tov. Na dru­hej strane spek­tra po­núka in­ves­to­rom mož­nosť po­die­ľať sa na vý­no­soch z týchto úve­ro­vých zmlúv, keď celý pro­ces in­ves­to­va­nia pre­bieha on­line. Plat­forma tak pri­náša re­vo­lučnú mož­nosť on­line in­ves­to­va­nia do kon­krét­nych de­ve­lo­per­ských pro­jek­tov s mi­ni­mál­nou výš­kou in­ves­tí­cie v rá­doch ti­sí­cov ko­rún.

„Chcel som pri­niesť kon­cept me­za­ní­no­vého fi­nan­co­va­nia na český trh. Real es­tate mi prišlo ako najv­hod­nej­šie od­vet­vie, keďže spo­loč­nosti už vy­uží­vajú ban­kové fi­nan­co­va­nie a usi­lujú o naj­vyš­šiu možnú mieru za­dĺže­nosti. Hy­po­téza, ktorá sa po­tvr­dzuje, teda bola, že by tu mal exis­to­vať do­pyt po ex­ter­ných zdro­joch umož­ňu­jú­cich pre­kro­čiť túto hra­nicu, ktorú už banka ne­us­po­kojí,“ uvie­dol Da­vid Mu­sil, ab­sol­vent fi­nan­cií a eko­nó­mie na uni­ver­zite v Cam­bridge, ktorý s kon­cep­tom plat­formy pri­šiel.

Foto: Upvest

Pod­ria­dené, čiže me­za­ní­nové fi­nan­co­va­nie for­mou úve­rov v spo­jení s kon­cep­tom cro­wdin­ves­tingu, ako spô­sobu zís­ka­va­nia ka­pi­tálu, tak do­volí ľu­ďom in­ves­to­vať v rá­doch jed­no­tiek, de­sia­tok či sto­viek ti­síc čes­kých ko­rún do de­ve­lo­per­ských pro­jek­tov bez toho aby im ná­klad na ana­lýzu a pred-in­ves­tičné pre­vierky, kto­rých vy­ko­na­nie je pre tento typ in­ves­tí­cií veľmi dô­le­žité, ne­zní­žil vý­nos na ne­at­rak­tívnu výšku či do­konca ne­spô­so­bil vý­slednú stratu in­ves­tí­cie.

„Celý kon­cept plat­formy vrá­tane ino­va­tív­neho práv­neho a pro­duk­to­vého rie­še­nia ma na­toľko zau­jal, že som chcel byť sú­čas­ťou to­hoto pro­jektu,“ po­ve­dal Jan Ho­lá­sek, spo­lu­za­kla­da­teľ ad­vo­kát­skej kan­ce­lá­rie Ha­vel, Ho­lá­sek & Par­tners, ktorý je spo­ločne s Pet­rom Ma­lik, fi­nanč­ným ria­di­te­ľom de­ve­lo­per­skej sku­piny Mo­rav­ská sta­vební, čle­nom in­ves­tič­nej ko­mi­sie a zá­ro­veň aj in­ves­to­rom v Upvest.

Foto: Upvest

Prvý pro­jekt, do kto­rého sa dá pro­stred­níc­tvom plat­formy Upvest in­ves­to­vať, je de­ve­lo­per­ský pro­jekt by­to­vého domu Re­zi­dence u Gré­bovky, si­tu­ovaný na Prahe 4. Pro­jekt je vo fáze sta­veb­nej re­a­li­zá­cie a in­ves­tori môžu zís­kať čistý ročný vý­nos vo výške 5% s tri­násť­me­sač­nou oča­ká­va­nou splat­nos­ťou. De­ve­lo­pe­rom pro­jektu je spo­loč­nosť Mo­rav­ská sta­vební, je­den z naj­väč­ších čes­kých de­ve­lo­pe­rov, ktorý úspešne zre­a­li­zo­val viac ako 20 de­ve­lo­per­ských pro­jek­tov.

Zdroj: tla­čová správa Upvest

Pridať komentár (0)