Čes­ko­Slo­ven­ský Dru­pal­Camp 2016 bude v Bra­ti­slave

Rišo Néveri / 25. mája 2016 / Tools a produktivita

V ter­míne 28.-29. mája 2016 sa v Bra­ti­slave usku­toční piaty Dru­pal­Camp Čechov a Slo­vá­kov — nefor­málna kon­fe­ren­cia pou­ží­va­te­ľov a vývo­já­rov open source redakč­ného sys­tému Dru­pal. Na podu­jatí sa bude hlavne pred­ná­šať, ale pri­pra­vené sú aj works­hopy a sprinty, kde sa môžu účast­níci zdo­ko­na­liť.

Dru­pal­CampCS bude dvoj­dňová nefor­málna kon­fe­ren­cia v čes­kom, slo­ven­skom, ale aj anglic­kom jazyku určená pre webo­vých vývo­já­rov, firmy pra­cu­júce s Dru­pa­lom a koho­koľ­vek so záuj­mom o Dru­pal, či sa už chce s Dru­pa­lom naučiť pra­co­vať, chce ho vyskú­šať, alebo hľadá rie­še­nie pre svoj biz­nis. Cie­ľom je zdie­ľa­nie skú­se­ností, nápa­dov, vychy­tá­vok, ale aj nároč­nej­ších rie­šení pomo­cou rôz­nych for­má­tov, od pred­ná­šok, cez case-study až po dis­ku­sie, networ­king a works­hopy. 

Úče­lom spo­je­nia dvoch komu­nít, ako aj prí­tom­nosť zahra­nič­ných spe­a­ke­rov, kto­rých mená sú na glo­bál­nej úrovni veľmi známe vo svete Dru­palu, je pri­niesť ešte vyš­šiu kva­litu pred­ná­šok, spo­jiť obchodné a pra­covné záujmy, nájsť nových busi­ness par­tne­rov či zamest­nan­cov, ponúk­nuť pries­tor pre spoz­na­nie nových ľudí a relax pri tech­no­ló­gii, ktorá nás baví a mno­hých aj živí.


Čo je Dru­pal­Camp

Dru­pal­Camp je stret­nu­tie záu­jem­cov, ako aj pokro­či­lých vývo­já­rov, pro­fe­si­oná­lov pra­cu­jú­cich s Dru­pa­lom na lokál­nej úrovni. Dru­pal má vo svete aktívnu komu­nitu viac ako milión pou­ži­va­te­ľov, ktorá sa stre­táva na rôz­nych akciách, od roz­sa­hovo naj­men­ších mee­tu­pov, až po veľké kon­fe­ren­cie Dru­pal­Con, orga­ni­zo­vané glo­bál­nou Dru­pal Aso­ciá­ciou.

13235513_681501748656379_4016151723355746753_o

foto: Dru­pal­camp face­book

Čo je Dru­pal?

Dru­pal je open-source soft­vé­rový nástroj, ktorý umož­ňuje pou­ží­va­te­ľom ľahko pub­li­ko­vať, spra­vo­vať a orga­ni­zo­vať obsah s roz­siah­lymi mož­nos­ťami pris­pô­so­be­nia. Zdru­žuje obrov­skú komu­nitu na celom svete, ktorá sa aktívne podieľa na jeho vývoji.

Fle­xi­bi­litu, šká­lo­va­teľ­nosť a pou­ži­teľ­nosť Dru­palu aj v komerč­nej a vlád­nej sfére potvr­dzujú mnohé významné firmy a osob­nosti, ktoré si pre správu svojho obsahu zvo­lili práve redakčný sys­tém Dru­pal:

Média a hudobní inter­preti: MTV, CNN, BBC, Fran­ce24, Metal­lica, Brit­ney Spe­ars, Rob­bie Wil­liams

Orga­ni­zá­cie a spo­loč­nosti: Gre­en­pe­ace, Oxfam, Har­vard, NASA, OSN, Europ­ska komi­sia, Biely dom, weather.com

Spo­loč­nosti: Tesla, Twit­ter, Sun Mic­ro­sys­tems, Yahoo!, Ubuntu, Nokia, Intel

Lokálne: TV Prima, Český roz­hlas, Česká tele­ví­zia, Slo­va­kAid.
Ďal­šie infor­má­cie o Dru­pale náj­dete na strán­kach drupalcs.camp, drupal.sk, drupal.cz a drupal.org.

13227386_678541268952427_4426409486911990810_o

foto: Dru­pal­camp face­book

Pridať komentár (0)