Čes­ký Avast uká­zal svo­je nové síd­lo: Tak v tých­to pries­to­roch by chcel makať naozaj kaž­dý!

Martin Bohunický / 22. januára 2016 / Business

Čes­ký spo­loč­nosť AVAST Soft­wa­re, kto­rej pri­már­nym pro­duk­tom je zná­my anti­ví­ru­so­vý prog­ram avast!, zme­ni­la lokál.

fresh

Čes­ko má medzi výrob­ca­mi naj­po­pu­lár­nej­ších anti­ví­ru­sov hneď nie­koľ­ko zástup­cov a v Avas­te dob­re vedia, že udr­žať v tej­to tvr­dej kon­ku­ren­cii krok chce špič­ko­vé pod­mien­ky. Zákla­dom kaž­dé­ho pro­duk­tu sú jeho vývo­já­ri, pre­to je ich spo­koj­nosť prvo­ra­dá. Dizaj­né­ri pries­to­rov vidi­teľ­ne hľa­da­li inšpi­rá­ciu v kan­ce­lá­riach naj­väč­ších tech­no­lo­gic­kých gigan­tov v Sili­con Val­ley, veď posúď sám.

1_Enterprise-Office-Center14_Kids-corner13_Library
12_Hammocks11_Pool-tables-and-tabletop-football10_Gym8_Picnic-table-zone7_Couch-zone6_Meeting-rooms5_Meeting-room4_Central-staircase3_Canteen

autor foto: Josef Hav­lín

Pridať komentár (0)