Český Avast uká­zal svoje nové sídlo: Tak v týchto pries­to­roch by chcel makať naozaj každý!

Martin Bohunický / 22. januára 2016 / Business

Český spo­loč­nosť AVAST Soft­ware, kto­rej pri­már­nym pro­duk­tom je známy anti­ví­ru­sový prog­ram avast!, zme­nila lokál.

fresh

Česko má medzi výrob­cami naj­po­pu­lár­nej­ších anti­ví­ru­sov hneď nie­koľko zástup­cov a v Avaste dobre vedia, že udr­žať v tejto tvr­dej kon­ku­ren­cii krok chce špič­kové pod­mienky. Zákla­dom kaž­dého pro­duktu sú jeho vývo­jári, preto je ich spo­koj­nosť prvo­radá. Dizaj­néri pries­to­rov vidi­teľne hľa­dali inšpi­rá­ciu v kan­ce­lá­riach naj­väč­ších tech­no­lo­gic­kých gigan­tov v Sili­con Val­ley, veď posúď sám.

1_Enterprise-Office-Center14_Kids-corner13_Library
12_Hammocks11_Pool-tables-and-tabletop-football10_Gym8_Picnic-table-zone7_Couch-zone6_Meeting-rooms5_Meeting-room4_Central-staircase3_Canteen

autor foto: Josef Hav­lín

Pridať komentár (0)