Český Boldb­rick zví­ťa­zil v ten­dri pre ves­mírny pro­jekt Gali­leo

Kika Besedičová / 3. septembra 2014 / Tools a produktivita

Praž­ská spo­loč­nosť BoldB­rick zví­ťa­zila v ten­dri Európ­skej komi­sie a spo­ločne so špa­niel­skou fir­mou Bil­bo­ma­tica bude posky­to­vať IT služby pre ves­mírny pro­jekt Gali­leo. Hod­nota zákazky je podľa zada­nia súťaže 2,5 mili­óna eur.

Spo­loč­nosť Bol­drick bude spo­lu­pra­co­vať s ďal­šou čes­kou fir­mou Mains­tream Tech­no­lo­gies.
Výbe­rové kona­nie bolo admi­nis­tro­vané agen­tú­rou GSA. Tá má na sta­rosti správu európ­skeho sate­lit­ného sys­tému Gali­leo. “Budeme sa sta­rať o soft­vé­rový vývoj nad Mic­ro­soft tech­no­ló­giami, najmä pre plat­formu Sha­re­Po­int. Plus budeme posky­to­vať zod­po­ve­da­júcu časť tech­nic­kej pod­pory, “opí­sal pre ser­ver zive.cz úlohu ria­di­teľ čes­kej firmy BoldB­rick Ondřej Tučný. Pri rea­li­zá­cii zákazky bude BoldB­rick spo­lu­pra­co­vať s ďal­šou čes­kou fir­mou Mains­tream Tech­no­lo­gies.

Agen­túra GSA, ktorá sa o Gali­leo stará, sídli v Prahe. Gali­leo je aktu­ál­nym a zatiaľ jedi­ným spo­loč­ným európ­skym ves­mír­nym pro­jek­tom. Dohro­mady 30 dru­žíc za pri­bližne 5 miliárd eur má okrem bez­peč­nost­nej fun­kcie zlep­šiť funkč­nosť európ­skej GPS navi­gá­cie.

Ambí­cie na Západe 

Spo­loč­nosť BoldB­rick sa zaoberá najmä vytvá­ra­ním clou­do­vých rie­šení a sprá­vou dát. “Dostali sme sa do sku­piny Busi­ness-Cri­ti­cal Sha­re­Po­int par­tne­rov Mic­ro­softu. To u nás nie je veľmi známa cer­ti­fi­ká­cia ani medzi odbor­nou verej­nos­ťou, pre­tože takýchto firiem je v celej stred­nej a východ­nej Európe len päť, “chváli sa ria­di­teľ Boldb­rick Ondřej Tučný.

Ako ďalej potvr­dzuje, zákazka od Európ­skej komi­sie bude zna­me­nať aj roz­ší­re­nie akti­vít a počtu zamest­nan­cov. Firma sa podľa Tuč­ného slov bude ďalej usi­lo­vať o pre­stížne obchody za hra­ni­cami Česka.

Pridať komentár (0)