Český Good­Data nakopne ďal­ších 25,7 mili­óna dolá­rov

Martin Kráľ / 2. októbra 2014 / Business

Najús­peš­nej­šia česká tech­no­lo­gická firma posled­ných rokov, Good­Data Romana Sta­něka, zís­kala inves­tí­ciu vo výške 25,7 mili­óna dolá­rov. Piaty round finan­co­va­nia vedie fond Intel Capi­tal, ktorý v minu­losti stál za úspe­chom čes­kých firiem ako Mall.cz alebo AVG.

S tým, ako ozna­mu­jeme piate kolo finan­co­va­nia, pokra­ču­jeme v agre­sív­nom raste a oča­ká­vame jeho urých­le­nie do konca roka,” uvie­dol Sta­něk.

Nové peniaze by mali slú­žiť pre­dov­šet­kým na pod­poru ďal­šieho roz­voja, umož­niť zís­ka­va­nie dát z via­ce­rých dru­hov data­báz a oslo­viť ďal­šie veľké kor­po­rá­cie. Samoz­rejme nimi budeme finan­co­vať náš rast, inves­to­vať do ďal­šieho výskumu a vývoja. Ale tiež do roz­ší­re­nia pre­daja a budeme nají­mať ďalší sales tím, vysvet­ľuje Rado­van Jane­ček, vicep­re­zi­dent Good­Data pre vývoj. 


Okrem Intel Capi­tal sa na inves­tí­cii podie­ľali fondy, ktoré do Good­Data vlo­žili peniaze už v minu­losti. Pre­dov­šet­kým slávna inves­tičná spo­loč­nosť Andre­es­sen Horo­witz, Gene­ral Cata­lyst, Tenaya Capi­tal, TOTVS, Next World Capi­tal, Windc­rest a Pha­rus Capi­tal.

Spo­loč­nosť Good­Data vznikla v Čes­kej repub­like, ale teraz má hlavné sídlo v kali­forn­skom San Fran­ciscu. Plat­forma Good­Data je určená pre eko­no­mic­kých ana­ly­ti­kov, mana­žé­rov a IT pra­cov­ní­kov, ktorí sa zaobídu bez nut­nosti integ­rá­cie alebo ria­de­nia aké­ho­koľ­vek soft­véru alebo hard­véru.

Sme veľmi pote­šení, že spo­loč­nosť Intel zdieľa našu víziu clou­do­vého modelu dáto­vej ana­lýzy,” hovorí gene­rálny ria­di­teľ Good­Data Roman Sta­něk. Trh s firem­nými infor­má­ciami dosia­hol bod zre­losti, lebo firmy teraz čoraz čas­tej­šie ana­ly­zujú dáta v pro­stredí cloudu. Vždy sme si boli vedomí toho, že na trhu je dopyt po kom­plex­nej clou­do­vej plat­forme pre veľké dáta. S pote­še­ním teraz vidíme, že náš prí­stup je oce­ňo­vaný ako u zákaz­ní­kov, tak aj u inves­to­rov, čoho dôka­zom je posledná, dote­raz naj­väč­šia inves­tičná injek­cia, akú sa nám v deji­nách našej firmy poda­rilo zís­kať.

Pridať komentár (0)