Čes­ký Good­Da­ta nakop­ne ďal­ších 25,7 mili­ó­na dolá­rov

Martin Kráľ / 2. októbra 2014 / Business

Najús­peš­nej­šia čes­ká tech­no­lo­gic­ká fir­ma posled­ných rokov, Good­Da­ta Roma­na Sta­něka, zís­ka­la inves­tí­ciu vo výš­ke 25,7 mili­ó­na dolá­rov. Pia­ty round finan­co­va­nia vedie fond Intel Capi­tal, kto­rý v minu­los­ti stál za úspe­chom čes­kých firiem ako Mall.cz ale­bo AVG.

S tým, ako ozna­mu­je­me pia­te kolo finan­co­va­nia, pokra­ču­je­me v agre­sív­nom ras­te a oča­ká­va­me jeho urých­le­nie do kon­ca roka,” uvie­dol Sta­něk.

Nové penia­ze by mali slú­žiť pre­dov­šet­kým na pod­po­ru ďal­šie­ho roz­vo­ja, umož­niť zís­ka­va­nie dát z via­ce­rých dru­hov data­báz a oslo­viť ďal­šie veľ­ké kor­po­rá­cie. Samoz­rej­me nimi bude­me finan­co­vať náš rast, inves­to­vať do ďal­šie­ho výsku­mu a vývo­ja. Ale tiež do roz­ší­re­nia pre­da­ja a bude­me nají­mať ďal­ší sales tím, vysvet­ľu­je Rado­van Jane­ček, vicep­re­zi­dent Good­Da­ta pre vývoj. 


Okrem Intel Capi­tal sa na inves­tí­cii podie­ľa­li fon­dy, kto­ré do Good­Da­ta vlo­ži­li penia­ze už v minu­los­ti. Pre­dov­šet­kým sláv­na inves­tič­ná spo­loč­nosť Andre­es­sen Horo­witz, Gene­ral Cata­lyst, Tena­ya Capi­tal, TOTVS, Next World Capi­tal, Windc­rest a Pha­rus Capi­tal.

Spo­loč­nosť Good­Da­ta vznik­la v Čes­kej repub­li­ke, ale teraz má hlav­né síd­lo v kali­forn­skom San Fran­cis­cu. Plat­for­ma Good­Da­ta je urče­ná pre eko­no­mic­kých ana­ly­ti­kov, mana­žé­rov a IT pra­cov­ní­kov, kto­rí sa zaobí­du bez nut­nos­ti integ­rá­cie ale­bo ria­de­nia aké­ho­koľ­vek soft­vé­ru ale­bo hard­vé­ru.

Sme veľ­mi pote­še­ní, že spo­loč­nosť Intel zdie­ľa našu víziu clou­do­vé­ho mode­lu dáto­vej ana­lý­zy,” hovo­rí gene­rál­ny ria­di­teľ Good­Da­ta Roman Sta­něk. Trh s firem­ný­mi infor­má­cia­mi dosia­hol bod zre­los­ti, lebo fir­my teraz čoraz čas­tej­šie ana­ly­zu­jú dáta v pro­stre­dí clou­du. Vždy sme si boli vedo­mí toho, že na trhu je dopyt po kom­plex­nej clou­do­vej plat­for­me pre veľ­ké dáta. S pote­še­ním teraz vidí­me, že náš prí­stup je oce­ňo­va­ný ako u zákaz­ní­kov, tak aj u inves­to­rov, čoho dôka­zom je posled­ná, dote­raz naj­väč­šia inves­tič­ná injek­cia, akú sa nám v deji­nách našej fir­my poda­ri­lo zís­kať.

Pridať komentár (0)