Český Social­ba­kers má nového CEO!

Jan Rezab / 2. september 2015 / Tools a produktivita

O dva mesiace oslávi Social­ba­kers svoje siedme naro­de­niny — zho­dou okol­ností bude rov­nako starý ako môj syn Miku­láš, ktorý mal tento týž­deň svoj prvý deň v škole. Bol to pre mňa abso­lútne nový záži­tok, vidieť vlast­ného syna v brá­nach školy — skú­se­nosť, ktorú som nikdy neza­žil, ale oča­ká­val.

Dnes sa v Social­ba­kers, spo­loč­nosti ktorú som v roku 2008 spolu s Jiřím Vove­som, Mar­ti­nom Homol­kou a Luká­šom Maix­ne­rom zalo­žil, deje niečo podobné. Nie je to síce náš prvý deň v škole, ale je to náš prvý deň s Rober­tom Lan­gom, kto­rého vítame v rodine Social­ba­kers, ako nášho nového výkon­ného ria­di­teľa.

Zakla­da­teľ spo­loč­nosti by mal byť schopný rozo­znať svoje silné stránky, ale nemal by sa báť čeliť aj tým slab­ším a doká­zať pop­ro­siť o pomoc, pre­tože sku­točne kva­litná spo­loč­nosť vzniká vtedy, keď dáte dohro­mady ľudí, ktorí sa navzá­jom dopĺňajú a pomá­hajú si. Ak sa vám to podarí, stane sa niečo úžasné. 

Správnu osobu na pozí­ciu výkon­ného ria­di­teľa sme hľa­dali tak­mer rok. Za ten čas som stre­tol mnoho bri­liant­ných ľudí. Keď som však stre­tol Roberta, bolo mi hneď jasné, že je člo­vek, kto­rého hľa­dáme. Pri­šiel k nám z Cri­teo, kde sa vďaka jeho pomoci roz­rá­stla spo­loč­nosť na celo­sve­tovú, ba nedávno vstú­pila na akci­ový trh. Jeho skú­se­nosti so zvý­še­ním počtu pre­daja vo via­ce­rých tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tiach dokáže tromf­núť iba málo­kto. Ak chceme Social­ba­kers dostať do nových výšin, Robert je presne ten, koho potre­bu­jeme.

Je to pre mňa veľ­kým kro­kom, ako pre kaž­dého zakla­da­teľa, ale dôle­žitá je spo­loč­nosť — rodina Social­ba­kers. Nervy mi síce pra­cujú na plné obrátky a neviem, čo nás presne čaká, ale som si istý, že sme sa roz­hodli správne. Čo sa mňa týka, nikam neod­chá­dzam. Budem zastá­vať pozí­ciu pred­sedu pred­sta­ven­stva spo­loč­nosti a sústre­ďo­vať sa na našu víziu, vyví­jať pro­dukt, pod­po­ro­vať našich úžas­ných kli­en­tov, tvo­riť sve­tové eventy a zdie­lať naše skú­se­nosti s verej­nos­ťou.

Čaká nás mnoho práce ale na cestu pred sebou vykra­ču­jeme s nad­še­ním!

Pridať komentár (0)